Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Силвия Спасова

кабинет 312, тел. 02 / 9308 283

sjspasova@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Силвия Спасова преподава Граждански процес от 2002 г. През 2001 г. придобива магистърска степен по специалността „Право“ в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, със специализации “Правораздаване” и “Международно право и международни отношения”. От 2005 г. е Магистър по икономика – Специалност “Международни икономически отношения” при  Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов. През 2014 г. придобива научна степен Доктор по право с тема на дисертацията „Обезпечение на иска“. Член е на Софийска адвокатска колегия и арбитър в Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата. Специализирала е в Институт по чуждестранно и международно частно право „Макс Планк”, Хамбург, Германия (2012, 2016 г.) и в Институт по чуждестранно и международно частно и стопанско право, Рупрехт-Kарлс-Университет, Хайделберг, Германия (2009).

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Граждански процес

Граждански процес

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ

Обезпечение на иска – практически проблеми, Общество и право, 2017, №8, 73-77.

 

Обезпечение на иск, Сиби, 2014.

 

По някои въпроси на обезпечителното производство (коментар по т. д. № 6/2013 г. на ОСГТК на ВКС)” - Норма, 2013, №10; ПИС - Сиела Норми, 18.07.2013 г., 76-100.

 

За разноските в обезпечителното производство (коментар по т. 5 на т. д. №6/2012 г. на ОСГТК на ВКС). -Търговско и облигационно право, 2013, №8, 34-40.

 

Силата на определенията по допускане на обезпечителна мярка – Съвременно право, 2006, № 2.

 

Съдебните определения по въпроса за подсъдността и техният режим – Съвременно право, 2003, № 5.