Премини към основното съдържание

Доц. д-р Пламена Пенова

кабинет 297, тел: 02 / 9308 286

 

ppenova@uni-sofia.bg

Доц. д-р Пламена Пенова преподава конституционно право. Тя е член на катедрата по Конституционноправни науки в Юридическия факултет. Завършва висшето си образование по специалност “Право” и преминава обучение като докторант в същия факултет. През 2013 г. защитава докторската си дисертация на тема “Местното самоуправление в българския конституционен модел след 1991 г.” По времето на обучението си е хоноруван асистент, а от 2015 г. заема академичната длъжност “главен асистент”. Научните интереси на доц. д-р Пенова са в областта на конституционното право и местното самоуправление.

Конституционно право

Децентрализация и деконцентрация на държавната власт. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции. [Материали от научна конф. на СУ „Св. Климент Охридски“ ]. Т. 2. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 287-300. (Науч. ред.: Пл. Киров).

 

Аспекти на местното самоуправление – Великобритания, Франция и Германия. - В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 566-582. (Състав. и предг.: Пл. Киров).

 

 Конституционни гаранции на правото на местно самоуправление. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г. Конституционноправна защита на основните права и свободи. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 341-366. (Състав. и предг.: Пл. Киров).

 

Конституционно развитие на местното самоуправление в България. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г. Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 564-580. (Състав. и предг.: Пл. Киров).

 

Местното самоуправление при действието на Търновската конституция. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция. [Сборник доклади от научна конф., посветена на 135-ата годишнина от приемането на Търновската конституция]. С., Сиби, 2014, 299-311. (Състав., науч. ред. и предг.: В. Мръчков).

 

Конституционни принципи и тяхното отражение в местното самоуправление в България. – В: Юбилейна международна научна конференция "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" [Сборник доклади от международна научна конф., посветена на 25-ата годишнина на Юридически факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и 25 –ата годишнина от приемането на Конституцията на Р България]. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017.

 

Конституционноправни аспекти на парламентарния имунитет. В - Конституционноправни изследвания 2014-2015 „25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система“, С., Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2017, стр.432-450.