Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Орлин Колев

кабинет 297, тел. 02 / 9308 286

okonov@uni-sofia.bg

Орлин Колев е роден на 14.12.1978 г. в гр. Видин, където завършва средното си образование.

Придобива магистърска степен по специалност „Право“ през 2004 г. Награден като отличник на випуска.

Научната и преподавателска дейност на Орлин Колев започват от октомври 2006 г. в Академия на МВР, а от май. 2009 г. е асистент по конституционно право в катедра „Конституционноправни науки“ в Юридическия факултет на Софийския университет.

През октомври. 2012 г. защитава успешно и придобива образователна и научна степен „доктор“ по право (конституционно право) с дисертационен труд „Право на политическо сдружаване в Република България“.

От 2013 г. до сега е главен асистент по конституционно право в право в катедра „Конституционноправни науки“ в Юридическия факултет на Софийския университет.

Обучавал се е и е специализирал в Brighton, UK 2000 г., Copenhagen, Denmark 2000 г., Kincardine, Scotland, UK 2007 г., Washington D.C., USA 2018 г.

Участвал и изнасял доклади в редица национални и международни работни групи, симпозиуми и  конференции по въпроси, касаещи правата на човека, правовата държа, върховенство на правото и защитата от дискриминация.

През 2015 г. е бил член на експертна група към Народното събрание на Р България за изготвяне на конституционни промени в съдебната власт, а през 2010 г. е участвал в експертна работна група към Народното събрание на Република България по изготвяне и приемане на Изборния кодекс.

Конституционно право