Премини към основното съдържание

доц. д-р Николета Кузманова

Секретар по въпросите на акредитацията

кабинет 304, тел. 9308 265

nkirilovak@uni-sofia.bg

Николета Кирилова Кузманова е доцент, доктор по право, в Катедра по наказателноправни науки. 

Завършила е СУ, Юридическия факултет, специалност „Право“ през  1998. От 1999 г. до 2012 г. е асистент по наказателно право в Академията на МВР, хоноруван асистент по наказателно право в ЮФ на СУ, Катедра „Наказателноправни науки“ и хоноруван преподавател към центъра за професионална подготовка към дирекция „Човешки ресурси“ в Държавна агенция „Национална сигурност“.

От 2012 г. е асистент в Катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ, а от 2015 г. главен асистент. От 2014 – 2016 г. е научен секретар на ЮФ. От 2012 г. участва в дейността на кръжока по Наказателно право за студентите от ІV курс в ЮФ. От 2017 г. участва и в треньорския екип за подготовката на отборите на ЮФ на СУ за Националното състезание за решаване на наказателноправни казуси. 

От 2014 г. е доктор по наказателно право с дисертационен труд на тема „Наказателноправна защита на политическите права на гражданите“. Автор е на публикации в специализирани издания в областта на наказателното право.

Има дългогодишен опит в нормотворчеството като законодателен референт в 39-то Народно събрание, експерт в Комисията по правни въпроси в 40-то и 42-то Народното събрание и като държавен експерт в Съвета по законодателството в Министерството на правосъдието. Участвала е в работата по законопроекти в областта на наказателното право и наказателния процес;  устройството и дейността на съдебната власт; правния статус на гражданите на ЕС и чужденците във връзка с пребиваването им в Р България  и други законопроекти в областта на вътрешните работи.

През 2008-2009 г. е началник на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи. През 2017 - 2021 г. е началник на политическия кабинет на заместник – министър председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.

 

 Списък с преподавани предмети

Наказателно право – Обща част

Наказателно право – Особена част

 

Наказателно право

КНИГИ

Престъпления против избирателното право. Методика за разследване. С., Сиела, 2011. 278 с. (В съавторство; авт.: Гл. І, § 1, т. 4-6, § 5-7).

Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. (Сборник доклади от научна конференция, организирана от Катедрата по наказателноправни науки на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 27 януари 2014 г.). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014. 368 с. (Състав.: П. Панайотов, Г. Митов, …).

Наказателното законодателство – традиции и перспективи. (Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, проведена на 29 февруари 2016 г.). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016. 448 с. (Състав.: Пл. Панайотов, Г. Митов, ...).

 

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Противодействие на организираната престъпност. (Учебно помагало). С., Прокуратура на Република България, 2013. 608 с. (Науч. Ръков.: Е. Коцева-Владимирова; в съавторство; авт.: Ч. първа, Гл. първа, Увод, Разд. трети-десети и Ч. трета).

 

 

СТУДИИ И СТАТИИ

Непосредственият обект на посегателство на престъпленията против кредиторите. – Бюл. „Полиция“ на Акад. на МВР, 2002, № 14, 112-124.

За приложението на чл. 12а от Наказателния кодекс. – Съвр. право, 2002, № 3, 75-85.

Предели на правомерно използване на физическа сила и наказателноправни последици при превишаването й. – Бюл. „Полиция“ на Акад. на МВР, 2003, № 15, 225-240.

Обща харктеристика на престъпленията против политическите права на гражданите. – De jure, 2013, № 2, 86-96.

Историческо развитие на уредбата на наказателноправната защита на политическите права на гражданите по българското наказателно право. – Съвр. право, 2014, № 1, 76-89.

Наказателноправна защита на правото на мнение и правото на жалби предложения и петиции. – В: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. (Сборник доклади от научна конференция, организирана от Катедрата по наказателноправни науки на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 27 януари 2014 г.). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 134-144. (Състав.: П. Панайотов, Г. Митов, …).

Наказателноправна защита на правото на политическо сдружаване. - De Jure, 2015, № 1 (10), 71-75.

За принципите на наказателното право в тълкувателно решение № 3/2015 г. на Общото събрание на наказателната колегия на ВКС. - В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. (Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 15 май 2017 г.). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 296-314. (Състав.: Д. Вълчев, Пл. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов).

Тенденции в тълкувателната дейност на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС след 1991 г. - В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. (Сборник доклади от научна конференция, организирана от катедра „Теория и история на държавата и правото“ и катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 14 ноември 2016 г.). С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017, 237-248. (Състав.: Д. Вълчев, Пл. Панайотов, С. Гройсман, Кр. Манов).