Премини към основното съдържание

доц. д-р Мирослава Манолова

кабинет 304, тел. 02 / 9308 265

mbmanolova@uni-sofia.bg

Доц. д-р Мирослава Манолова завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет през 1995 г. През 1997 г. започва работа като следовател в Столичната следствена служба. От 2000 г. преподава наказателно право в Софийския университет. От 2006 г. досега работи и като съветник в Законодателната дирекция на Народното събрание. През 2014 г. придобива докторска степен по право след публична защита на дисертационен труд на тема „Престъпления с наркотични вещества и прекурсори“. През 2021 г. придобива академичната длъжност "доцент".

Участва като експерт в научни изследвания - Drug trafficking penalties across the European Union: a survey of expert opinion (2014-2015), Study on minimum sanctions in the EU Member States (2014) и Гражданското общество срещу антиеврейската държавна политика в България в периода 1940 - 44 г.: интердисциплинарно изследване на политико-правните и социо-културните модели на преследването и спасението (2012-2013).

Преподавани предмети:

Наказателно право – обща и особена част, Юридически факултет на Софийския университет

Наказателно право – магистърска програма Социална и юридическа психология, Философски факултет на Софийския университет

Наказателно право

Публикации:

1. Ретрибутивната теория за наказанието или защо наказваме, Научни четения "Санкциите в правото", посветена на 140-та годишнина от приемането на Търновската конституция, УИ „Св. Климент Охридски“, 2019

2. Утилитарната теория за наказанието или защо наказваме, Сборник с доклади от международна научна конференция, 2019

3. Confiscation of proceeds of crime according to bulgarian law as a mean of combating corruption, в "Topical issues of anti-corruption: the view of the scientist and practice": Materials of the International correspondence scientific-practical conference, Semey: Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University, 2018     

4. За справедливото наказание и Аристотел, Наказателното правораздаване – традиции и перспективи, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018          

5. Популизмът и българският наказателен закон, Сборник с доклади от международна научна конференция, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018         

6. За съответствието между наказание и престъпление: принцип срещу очаквания, Научни четения в памет на проф. Венелин Ганев и проф. Никола Долапчиев, УИ „Св. Климент Охридски“, 2017   

7. Три теории за наказанието и един принцип, Научни четения на тема "Правни норми и правни принципи", УИ „Св. Климент Охридски“, 2017 

8. За принципите на законоустановеност и съответствие на престъпленията и наказанията-повече от век след първия български наказателен закон, Сборник с доклади от международна научна конференция, УИ „Св. Климент Охридски“, 2016

9. Престъпления с наркотични вещества и прекурсори, МОНТ ООД, 2015   

10. Имуществени и стопански ограничения спрямо лицата от еврейски произход в България (1940—1944 г.), Антиеврейското законодателство в Европа и България. Правни изследвания, Институт за модерна политика, Център за еврейски изследвания, 2015       

11. Принудителният труд като репресивна мярка спрямо евреите в България в периода 1940-1944 г., Антиеврейското законодателство в Европа и България. Правни изследвания, Институт за модерна политика, Център за еврейски изследвания, 2015          

12. Засяването и отглеждането на наркотични растения като престъпление по Наказателния кодекс, Съвременно право, бр. 4/ 2012      

13. Нарушаването на режима на наркотичните вещества като престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс, Правна мисъл, бр. 4/ 2012