Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Миролюб Топалов

кабинет 303, тел: 02 / 9308 365

topalov@uni-sofia.bg

Миролюб Топалов е роден в Шумен на 7 февруари 1960 г. През 1978 г. завършва средното си образование във II политехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, в същия град. След отбиване на войнската служба, през 1980 г. постъпва в Софийския университет, специалност „Право“. През 1985 г. се дипломира в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ със специалност „Право“. След около две годишен юрисконсултски стаж, бива приет за аспирантура във Висшия институт по науките за държавата и правото към Българската академия на науките. Темата на дисертацията, която трябва да защити, е: „Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение“. През 1993-та година постъпва в Софийския университет ‒ отначало като хоноруван асистент, а после – като редовен асистент по трудово право. През 1996 година защитава дисертацията си. От 1996 година работи като преподавател и в Софийския университет и във Великотърновския университет. Преподава трудово и осигурително право. Член е на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, която е член на Международната асоциация по трудово право и обществено осигуряване (ISLSSL). Понастоящем привършва хабилитацията си, за присвояването на званието „доцент“.

Трудово право
Осигурително право

 

Монографии:

 

Работникът или служителят в трудовите отношения. С.: Фабер, 2020, 252 с.

Работодателя като страна по индивидуалното трудово правоотношение. С.: Сиби, 1997, 212 с.

 

 

Статии:

Необходимостта от промени в чл. 325, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. – De iure, 2020, No 2, с. 106-109

 

Двойственото положение на държавния орган. - В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнина на проф. д.ю.н Васил Мръчков. С., ИК Труд и право, 2014, ISBN 9789546082213 

 

Гражданските организации като работодател. - В: Правото на гражданския сектор в България. С.: 1998, с. 123-131, ISBN 954-9703-010. 

 

Въпроси на властта на работодателя. - Съвременно право, 1996, № 1, с. 76-81, ISSN 0861-18-15 

 

Същност на работодателската правоспособност. - Правна мисъл, 1996, № 2, с. 101-111, ISSN 1310-7348 

 

Търговското дружество като работодател. - Търговско право, 1996, № 5-6, с. 54-62, ISSN 1313-8133