Премини към основното съдържание

доц. д-р Мира Кънева

кабинет 294, тел. 02 / 9308 483

mzkuneva@uni-sofia.bg

Мира Кънева е доцент в Катедрата по международно право и международни отношения. Възпитаник на Юридическия факултет с двете специалности: Международни отношения – магистър (2007 г.), Право – магистър (2009 г.). Доктор по право (от 2013 г.) с дисертацонен труд, посветен на меката сила. Доцент от 2023 г. Стипендиант на френското правителство като гост-изследовател към Центъра за миграция и гражданство във Френския институт за международни отношения в Париж, Ifri (2016 г.). Участник в екипа на университетски изследователски проекти, свързани с меката сила на ЕС, стратегията за сигурност на ЕС, зависимост и взаимосвързаност, поляритета и мултилатерализма, участието на България в международни организации. С различни научни изяви, сред които в Института за културна дипломация ICD, Фулбрайтовия международен летен институт, Централно- и източноевропейската асоциация за международни изследвания CEEISA. Научен сътрудник към Института за сигурност и международни изследвания (Institute for Security and International Studies). Член на борда на директорите на Софийския форум за сигурност. Член на International Studies Association (ISA). Владее английски и немски език.

СПИСЪК С ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ

 

Лекции и упражнения (Lecture courses and seminars)

 

 • Международни отношения/International Relations (since 2011)
 • Теория на международните отношения/ International Relations Theories (since 2011)
 • Теория на външната политика/Foreign Policy Analysis (since 2011)
 • Теория на международните преговори/International Negotiations (since 2011)
 • Силата в съвременните международни отношения, на англ. език/Power in Modern International Relations (since 2013)
 • Многопистовата дипломация в геополитиката на ХХI век, на англ. език/Multi-track Diplomacy in the Geopolitics of the 21st century (since 2018)
 • Международни и глобални отношения, на англ. език, за Еразъм студенти/International and Global Affairs (for Erasmus students, since 2017)
 • Теоретични концепции по сигурността/International Security Studies (since 2018)

 

Международни отношения

ПУБЛИКАЦИИ

 

 1. Bulgarian Cultural Diplomacy: déjà vu? ~ Contribution Paper, delivered at The International Conference “The EU as a Global Actor”, 6 July 2011, Berlin, Germany, Institute for Cultural Diplomacy, published in Cultural Diplomacy Outlook Report, available online at: http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/participant-papers/eu/Mira-Kaneva-Bulgarian-Cultural-Diplomacy-DEJA-VU.pdf

 

 1. Дихотомната природа на международния договор от гледна точка на международните преговори. Норма, бр. 10 / 2012, 29–44

 

 1. Проблемът за „меката“ сила в международните отношения и ролята ѝ във философията и практиката на политиката за сигурност на ЕС.– Във: Пантев Пл. (съст.). Политиката за сигурност на Европейския съюз с опора на „меката“ сила: актуални проекции и проявления, потенциални възможности и зависимости. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 9–78

 

 1. Ограниченията в употребата на твърда сила в граничната категория на международната интервенция. Съвременно право, бр. 2 / 2013, 74–90

 

 1. Публичната дипломация – прикрита или разкрита пропаганда? – Международни отношения, бр. 3 / 2013, 73–92

 

 1. The Broader Implications of Soft Power in International Relations: Seminar Diplomacy. In: “Fulbright International Summer Institute – 2012. Ph.D. Students’ Forum: Dialogues in the Field of International Relations, Security, Human Rights and EU Studies” (Editor-in-chief: K. Grozev; Reviewed and compiled by Mira Kaneva). University Research Complex for the Humanities ‘Alma Mater’, University Press ‘St. Kliment Ohridski’, Sofia, 2013, pp. 7487

 

 1. Европейският съюз: проблемът за съчетаването на „твърда“ и „мека“ сила и амбициите на Съюза за „ефективен мултилатерализъм“, Във: Пантев, Пл. (съст. и ред.) „Центрове на сила в международните отношения и проблемът за поляритета през ХХІ век“, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“(Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“), 2014, 181–210

 

 1. European Union Borders in the Face of Insecurities (2015-2016). Institute for Security and International Studies (ISIS), Research Study 17. ISBN 978-954-9533-28-6, 127

 

 1. Общност на несигурности. Доклад от Годишната конференция на Българската асоциация за европейски изследвания, София, 26 октомври 2017 г. („ЕС след 2020 г.: в търсене на идентичност, устойчивост и растеж, ISBN 978-619-90953-0-0), 216–227, available online at: http://www.becsa-bg.eu/wp-content/uploads/2017/05/2017-BESA-Conference-Papers.pdf

 

 1. Българските практики и дискурси относно границите в контекста на европейската бежанска криза (20152017)//Bulgaria’s Bordering Practices and Discourse during the European Refugee Crisis (20152017), София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 94 с., ISBN 978-954-07-4393-6

 

 1. Отвъд Брекзит и изборите в Европа през 2017 г. – дневен ред на дифузните заплахи пред Европейския съюз.  Дипломация (двуезично периодично издание на Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България), 21/2018 (юли), 29–48.

 

 1. The Rule of Law from the English School Perspective. Cases of the Shifting Boundaries of Exclusion and Inclusion in Contemporary International Society [double-blind peer-reviewed]. In: Belov, M. (ed.). Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century. Eleven International Publishing. The Hague, 2018, 161172.

 

 1. Актуални предизвикателства пред суверенитета в Европа – ограничения и отграничения на териториалността и идентичността. В: Право и граници (Сборник доклади). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 297–306.

 

 1. Човешката сигурност – преформатиране на глобалното стратегическо мислене и действие на Европейския съюз. Във: Филева, П. и кол. (съст. и науч. ред.) „Eвропейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“. Българска платформа за международно развитие. София: 2018 (сборник с докладите на млади учени, представени по време на национална научна конференция на тема „Европейската политика за развитие – предизвикателства и възможности“, проведена на 14 юни 2018 г. в рамките на проекта „Граждански диалог за развитие“, във връзка с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз), ISBN 978-619-7484-02-1,  сс. 44–54; http://bpid.eu/wp-content/uploads/2018/12/Development_Policy_BG.pdf