Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Методи Шамов

кабинет 295, тел. 02 / 9308 284

shamov@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Методи Шамов е роден в гр. София. През 2004 г. завършва Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“. През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Социалната държава – теоретико-правно изследване“. От 2014 г. до момента заема академична длъжност „главен асистент“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Методи Шамов е член на редакционната колегия на международното научно списание „Centrum“.

През периода 2010 – 2019 г. е работил в отделите „Правно осигуряване“ и „Спорове“ в Патентно ведомство на Република България. През този период той е водил курсове за представители по индустриална собственост и е бил член на изпитните комисии за представители по индустриална собственост. Член е на Асоциацията на преподавателите по индустриална собственост. Д-р Шамов е член на Адвокатска колегия – Видин и е действащ адвокат.

В преподавателската област д-р Шамов се интересува от теоретични въпроси в областта на Общата теория на правото, Теорията на държавата, Правото на индустриална собственост, Конституционното и Административното право.

 

Обща теория на правото
Съвременни държавни и правни системи