Премини към основното съдържание

доц. д-р Красимир Манов

кабинет 304, тел. 02 / 9308 265

knmanov@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Красимир Манов е завършил право в Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 2002 г. е редовен асистент по наказателно право , от 2007 г. - старши асистент, от 2009 - главен асистент. Адвокат е към  Софийска адвокатска колегия и медиатор, вписан в регистъра на медиаторите, воден от Министъра на правосъдието.

През 2014 г. придобива научната и образователна степен доктор по право на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със защита на дисертация на тема „Наказателноправна защита на културното наследство в Република България“.

Води семинарни занятия и отделни лекции по учебните дисциплини „Наказателно право – обща част“ и „Наказателно право – особена част“ на студенти от специалността „Право“ в Юридическия факултет, както и лекционни курсове по различни дисциплини във Факултета по педагогика на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Водил е лекции по наказателно право във ФП на СУ и в ЮЗУ.

Има участия в множество научни международни и национални конференции в България и в чужбина. Автор на редица публикации в областта на наказателното право. Член е на организационния екип на традиционната научна конференция (Научни четения), организирана съвместно от катедрите по история и теория на държавата и правото и по наказателноправни науки в ЮФ на СУ. От 2019 г. е член на факултетната учебна комисия на ЮФ.

 

Преподавателска дейност:

Преподавани дисциплини:

В специалност „Право”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ЮФ

 • Наказателно право – обща част;
 • Наказателно право – особена част;

Факултет по педагогика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“:

 • От 2014/15 г. – Магистърска програма „Социална работа с деца и семейства” – редовно и задочно обучение – лекционен курс и семинарни занятия по дисциплината „Законодателство и социална политика за работа с деца и семейства”.
 • От 2015 г. – специалност „Неформално образование” – редовно и задочно обучение – лекционни курсове и семинарни занятия по дисциплината „Законодателни основи на консултантската и посредническата дейност”.

Наказателно право

ПУБЛИКАЦИИ:

Дисертация

 • Наказателноправна защита на културното наследство в Република България. – дисертация за присъждане на научна и образователна степен „доктор“, СУ „Св. Климент Охридски“, 2014.

Монографии

 • Наказателноправна защита на културното наследство в Република България. СИБИ, 2015. ISBN 978-954-730-940-1

 

Статии, студии, доклади в научни списания и сборници (от научни конференции и др.)

 • Mental impact in bribery as grounds for exemption from criminal liability according to the bulgarian criminal code. – In: "Topical issues of anti-corruption: the view of the scientist and practice": Materials of the International correspondence scientific-practical conference. / Ch. ed. Sh.A. Kurmanbaeva. - Semey: Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University. - 2018. ISBN 978-601-80759-3-3.  pp. 23-26.
 • За границата между наказателната отговорност за стопански престъпления и свободата на стопанската инициатива. Във: Право и граници. Сборник доклади, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 457-468.
 • Нуждае ли се от преосмисляне тезата за обществените отношения като обект на престъплението. Във: Наказателното правораздаване - традиции и перспективи. Сборник доклади, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, 369-377.
 • Взаимната обвързаност между принципите на наказателното право и на наказателната политика. Във: Научни четения на тема "Правни норми и правни принципи" Сборник доклади, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 323-332.
 • Към въпроса за посредственото извършителство на престъпление. - Във: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Сборник доклади, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, 259-277.
 • Необходимост от нова концепция при регламентиране на стопанските престъпления по българския наказателен кодекс. - Във: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. Сборник доклади, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, 248-260.
 • Разпоредбите на чл. 242, ал. 7 и 8 НК противоречат на Конституцията на Република България. – De jure, 2015, № 1, 39-47.
 • Наказателна отговорност за противозаконни дейности, извършвани в защитена територия за опазване на културното наследство. - Правен алгоритъм, 2015, № 1, 31–44.
 • Защита на европейското културно наследство по наказателния кодекс на Република България. – Във: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. Сборник доклади, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, 122-133.
 • Престъпление ли е държането на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани? – Правна мисъл, 2013, № 3, 93-107.
 • За обекта на престъпленията против културното наследство. – Съвременно право, 2013, № 3, 75-87.
 • Престъпленията против културното наследство - колизии и съотношения. – Теза, 2012, № 4, 46-63.
 • Наказателноправната защита на културното наследство – национално законодателство. – В: „Престъпления с култура” – Превенция и противодействие, С.: Асоциация „ФОРУМ”, 2011, 35-53.
 • Анализ на действащата наказателноправна уредба в сферата на културно-историческото наследство в България. – В: Сравнително законодателно изследване на правната уредба в България и в някои европейски държави в сферата на културно-историческото наследство, С.: Сдр. „Бъдеще“, 2006, 3-42.

 

Участие в научни конференции, форуми, обучения и др. в страната и чужбина, както и участие в проекти за научни изследвания:

 • Национална конференция: География на възстановителното правосъдие в България. Инициативна група. 31 май – 1 юни 2019 г. Доклад (в съавторство с Галя Вълкова – съдия в СРС) на тема: Осъществяване на основните принципи на възстановителното правосъдие в хода на съдебното производство.
 • Научна конференция: Научни четения на тема: Санкциите в правото. Катедра „Наказателноправни науки“ и Катедра „Теория и история на държавата и правото“, ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, посветена на 140-тата годишнина от приемането на Търновската конституция. 15 и 16 април 2019 г. – гр. София. Доклад на тема: Престъплението като наказание и наказанието като престъпление. Някои размисли за необходимостта от алтернативни способи за реакция срещу престъпленията.
 • Научна конференция: Law and Multidisciplinarity. Правен факултет на Университета в Ниш,. 12 и 13 април 2019 г. – гр. Ниш, Република Сърбия. Доклад на тема: CRIMINAL LAW PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE.
 • Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы противодействия коррупции: взгляд ученого и практика». Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. 20 ноября - 15 декабря 2018 года. Доклад: Mental impact in bribery as grounds for exemption from criminal liability according to the bulgarian criminal code.
 • Научна конференция: Право и културни ценности. Юридически факултет на Пловдивския университет и Институт за държавата и правото при БАН. 16 ноември 2018 г. – гр. Пловдив. Доклад на тема: Културните ценности като предмет на престъпления. Някои проблеми на наказателноправната защита на културното наследство
 • Научна конференция: ПРАВО И ГРАНИЦИ. Катедра „Теория и история на държавата и правото“, ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. 15 май 2018 г. – гр. София. Доклад на тема: За границата между наказателната отговорност за стопански престъпления и свободата на стопанската инициатива.
 • Международна научна конференция: Наказателното правораздаване – традиции и перспективи (по повод 120 г. от приемането на Закона за углавното съдопроизводство от 1897 г.). Катедра „Наказателноправни науки“, ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. 06 ноември 2017 г. – гр. София. Доклад на тема: Нуждае ли се от преосмисляне тезата за обществените отношения като обект на престъплението.
 • Научна конференция: Научни четения на тема: Правни норми и правни принципи. Катедра „Наказателноправни науки“ и Катедра „Теория и история на държавата и правото“, ЮФ, СУ „Св. Климент Охридски“. 15 май 2017 г. – гр. София. Доклад на тема: Взаимната обвързаност между принципите на наказателното право и наказателната политика.
 • Научна конференция: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Катедра „Наказателноправни науки“ и Катедра „Теория и история на държавата и правото“, ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. 14 ноември 2016 г. – гр. София. Доклад на тема: Към въпроса за посредственото извършителство.
 • Международна научна конференция: Наказателното законодателство – традиции и перспективи (по повод 120 г. от първия български Наказателен закон). Катедра „Наказателноправни науки“, ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. 29 февруари 2016 г. – гр. София. Доклад на тема: Необходимост от нова концепция при регламентиране на стопанските престъпления по българския наказателен кодекс.
 • Научна конференция: Европейски перспективи за развитието на наказателното законодателство. Катедра „Наказателноправни науки“, ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. 27 януари 2014 г. – гр. София. Доклад на тема: Защита на европейското културно наследство по Наказателния кодекс на Република България.
 • Пролетна академия 2012 г. - „Престъпления против културното наследство”. 28-30 март 2012 г. – гр. Хисаря – Асоциация на прокурорите в България. Лекция на тема: „Колизии и съотношение между специални състави на престъпления против културното наследство по глава VІІІ, раздел І от особената част на Наказателния кодекс и други състави на престъпления”
 • Кръгла маса на тема „Съдебната реторика в наказателния процес”, организирана от ПИФ на ЮЗУ „Н. Рилски” -  22.06.2010 г. Доклад: Реторически предизвикателства пред защитната реч.
 • Публична дискусия „Смъртното наказание – обърната страница в историята на Европа” – Информационен офис на Съвета на Европа; Европейски документационен център – ЮФ, СУ; E.L.S.A. – България. 3 декември 2008 г.  – ЮФ, СУ.
 • Върховна касационна прокуратура: Работна група за изработване на проект за изменение на Наказателния кодекс на Република България относно престъпленията с предмет културни ценности. 2007 – 2008 г. – Участие в заседания на работната група, изготвяне на предложения за нови текстове в НК.
 • Прокуратура на Република България: Семинар–обучение на прокурорите от окръжните прокуратури: „Необходимостта от активизиране на работата на Прокуратурата в борбата срещу незаконните археологически разкопки и контрабандния износ на движими паметници на културата. м. април 2007 г.  – гр. Батак, Учебна база на Прокуратурата на Република България. Доклад: „Анализ на действащата наказателно-правна уредба в сферата на културно-историческото наследство в България”.
 • Проект „Повишаване на капацитета на българските магистрати за борба с престъпленията против културно-историческото наследство” – Сдружение „Бъдеще” и Американска агенция за международно развитие чрез Инициатива за укрепване на съдебната система. м. октомври 2006 г. – м. февруари 2007 г., гр. Пловдив, гр. София. Обучение на магистрати (съдии и прокурори). Лекции „Престъпления против паметниците на културата по НК на Република България”.
 • Реферат: Продължаваното престъпление след изменението на НК (ДВ, бр. 62 от 1997 г.) – Първа заключителна сесия на кръжока по наказателно право към ЮФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 11-14 май 2000 г.