Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Кирил Кирилов

кабинет 294, тел. 02 / 9308 483

kirov@uni-sofia.bg

Главен асистент д – р Кирил Киров преподава Международно частно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Кирил Киров завършва специалност Право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той прави специализация по Международно частно право в същия факултет.

Кирил Киров е доктор по право. Той изследва в докторската си дисертация сключване на договора за международна продажба на стоки.

Той е автор на статии в областта на международното частно право и правото на международната търговия.

Кирил Киров има участия с доклади пред научни форуми в областта на правото и в областта на философията.

Основните научни интереси на Кирил Киров са в следните области: международно частно право, право на международната търговия, договорно право.

Кирил Киров е член на Българската асоциация по международно право.

 

Международно частно право

Понятието „международна продажба“ по смисъла на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Съвременно право, 1994, № 4, 76 – 85.

Понятието „място на дейност“ при приложението на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Съвременно право, 1995, № 1, 67 – 79.

Изключването на потребителските продажби от приложното поле на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Съвременно право, 1995, № 3, 97 – 107.

За формата на правилата, които са включени в Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Търговско право, 2002, № 3, 66 – 70.

Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Български законник, 2002, № 7, 72 – 76.

Пораждане действие на предложение за сключване на договор за продажба и оттегляне на предложението според Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Търговско право, 2002, № 4, 55 – 58.

За формата на договорите за международна продажба на стоки в правото на Република България. – в: 12 години по – късно.(Сборник доклади от научна конференция на български и руски юристи, проведена в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, 28 – 30 Октомври 2002 г.), С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2003, 91 – 100.

Подготовка и приемане на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Трудове по международно право. Т. VI. С., Българска асоциация по международно право, 2003, 315 – 334.

Понятието „предложение“ според Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер, С., Сиби, 2003, 172 – 186.

Двадесет и пет години от подписването на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки и петнадесет години от присъединяването на България към тази конвенция. – в: Юридически свят, 2006, № 2, 92 – 97.

Международна компетентност по отношение на индивидуалните трудови договори. – в: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. III. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. С., Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, 2009, 53 – 63. (Съставител и научна редакция: Кр. Средкова).

За методите на правно регулиране и за нормите, включени в Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Т. IV. (В памет на проф. Любомир Радоилски – 100 години от рождението и 40 години от смъртта на проф. Любомир Радоилски). С., Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, 2010, 67 – 76. (Съставител и научна редакция: Кр. Средкова).

Изключването на потребителските продажби от приложното поле на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Liber Amicorum.(Сборник в чест на проф. д – р Огнян Герджиков и проф. д – р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им). С., Фенея, 2013, 304 – 315. (Съставители: Ек. Матеева, И. Русчев).

За правилата относно закъсняло приемане на предложение, включени в Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. – в: Theo noster.(Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков). С., Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, 321 – 331. (Съставител: М. Новкиришка - Стоянова).

Идеята за справедливост в Политика на Аристотел. – в: Предизвикателството Аристотел. (Сборник с разширени доклади от конференцията, посветена на 2400 – годишнината от рождението на Философа, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“ от 28 до 30 ноември 2016 г.). С., Университетско изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, 308 – 321. (Съставители: Д. Гичева – Гочева, И. Колев, Х. Паницидис).