Премини към основното съдържание

доц. д-р Капка Георгиева

кабинет 296, тел. 02 / 9308 285

kapkasg@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Капка Георгиева завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2005 година. От 2006 до 2009 година работи като инспектор в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (сега Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество), а от 2009 до април 2012 година заема поста директор на дирекция в същата комисия. Тя е асистент в катедрата по Административноправни науки от 2012 година, където преподава по дисциплините Административно право и Административен процес. През 2015 година придобива научно-образователна степен „доктор“ по право със защита на тема „Административните актове, издавани от Комисията за енергийно и водно регулиране“. От 2016 година заема длъжността „главен асистент“. От 2017 до юли 2019 година работи като съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи – Екатерина Захариева. Изнася обучения като гост-преподавател в Националния институт по правосъдие, училището за адвокати и в държавната администрация. Има научни интереси в областта на енергетиката, конфликта на интереси и държавната администрация.

 

Списък на преподаваните дисциплини:

1.Административно право;

2.Административен процес;

3.Правен режим на публично-частното партньорство – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“;

Административно право

Лицензионните актове, издавани от Комисията за енергийно и водно регулиране - предизвикателство пред публично-частните партньорства в енергетиката, Публично-частни партньорства, брой:1, 2015

 

 

Административнонаказателната дейност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), De jure, брой:1, 2013, стр.:121-130

 

 

Комисиите в правната система на Република България, De Jure, брой:2, 2013

 

 

Юридическите лица като субекти на административнонаказателна онговорност по ЗАНН и на гражданска конфискация по ЗОПДНПИ (ЗОПДИППД), De jure, брой:2, 2012, стр.:38-48

 

 

Принципите на административното право според Търновската конституция и тяхното съдържание днес, Научна конференция, посветена на 135-та годишнина от приемането на Търновската конституция, издателство: Сиби, 2014

Цветан Сивков, Светла Янкулова, Дарина Зиновиета, Галина Чернева, Георги Димитров, Капка Милчева, Емилия Панайотова, Райна Николова, Административно право. Специална част, Курс лекции, Сиби, София, 2015 г.