Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Калина Георгиева

каб. 308, тел. 9308 269

 

kogeorgiev@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Калина Георгиева е преподавател по информационно право в Юридическия факултет и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Калина Георгиева започва преподавателската си дейност в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г., когато е зачислена в докторантура по „Информационно право“ в редовна форма на обучение с научен ръководител проф. дюн Вихър Кискинов. В рамките на докторантурата води семинарни занятия по дисциплината „Правна информатика“, а в периода 2016 - 2019 г. е хоноруван асистент по същата дисциплина. От 2019 г. е главен асистент по „Информационно право и Правна информатика“ към катедрата по Теория и история на държавата и правото.

През 2017 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ за успешно защитен дисертационен труд на тема: „Повторно използване на информация от обществения сектор“.

Калина Георгиева е възпитаник на 9та Френска езикова гимназия “Алфонс дьо Ламартин”, София (2004 г.), магистър по „Право“ от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (2004-2011 г.) и магистър по „Международни отношения – право на европейския Съюз“ от международна магистърска програма „Право на ЕС“ на френски език, провеждана съвместно между СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на област Лорен, Нанси, Франция (2011-2012 г.), както и бакалавър по Политически науки (на френски език) от Нов Български университет (2004-2008 г.). Калина Георгиева е сред завършилите випуск 2018 г. на Националната програма „Управленски имения“ на Българското училище за политика „Димитър Паница“.

Като докторант Калина Георгиева е двукратен стипендиант от СУ в Международния летен институт (Fulbright International Summer Institute) организиран от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт“ (2013 г. и 2014 г.) и е редактор на сборника Fulbright International Summer Institute 2014. Interdisciplinary Doctoral Papers. Sofia, 2017.

Член на Съюза на учените в България, секция „Право“ (от 2016) и на Съюза на юристите в България (от 2017).

Взела е участие в многобройни научни форуми и е автор на близо 40 публикации на тема електронно управление, отворени данни, отворен достъп, лични данни и др. в престижни издания на български и английски езици.

От 2011 г. Калина Георгиева практикува като юрисконсулт в частния и публичния сектор.

Владее свободно френски и английски език.

 

Списък с преподавани предмети

Гл. ас. д-р Калина Георгиева

Юридически факултет на СУ

 1. Дисциплина: „Информационно право“, специалност: Право, редовно, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 2. Дисциплина: „Правна информатика“, специалност: Право, редовно, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Факултет по математика и информатика на СУ

 1. Дисциплина: „Социално-правни аспекти на информационните технологии“, специалност: „Компютърни науки“, редовно, Факултет по математика и информатика на СУ, „Св. Климент Охридски“
 2. Дисциплина: „Социално-правни аспекти на софтуерното инженерство“, специалност: „Софтуерното инженерство“, редовно, Факултет по математика и информатика на СУ, „Св. Климент Охридски“

Правна информатика
Информационно право

1. Глава от книга

 

 1. Цакова, И. Георгиева, К. Тагарев, Н. Хубенова, М., Тимева, Т. Всичко за електронното управление в едно практическо ръководство. Парадигма, София, 2021 г. ISBN: 978-954-326-454-4

 

Студии и статии

 1.                                                 Студии (над 20 стандартни страници)
  1.  Георгиева, К. Системен анализ: приложения. В: Традиции, приемственост и развитие в държавното управление на стопанския живот. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2009, с.457-472. ISBN 978-954-07-2858-4.
  2.  Георгиева, К. Информация от обществения сектор – понятие, принципи, нормативна уредба. В: Съвременно право. София, СИБИ, Кн. 4, 2014, с. 7-28. ISSN 0861-18-15.
  3.  Георгиева, К. Оценка на действащия режим на повторно използване на информация от обществения сектор в България. В: Правен алгоритъм. София. Бр. 1, 2015, с. 82-101. ISSN: 2367-7058.
  4.  Георгиева, К. Периодизация на концепцията за повторно използване на информацията от обществения сектор. В: Правна мисъл, София, Институт за държавата и правото, Кн. 2, 2015, с. 24- 45. ISSN 1310-7348
  5.  Георгиева, К. Понятията „обществена информация“ и „информация от обществения сектор“. В: Съвременно право, София, СИБИ, Кн. 4, 2015, с.  58- 81. ISSN: 0861-18-15.
  6.  Георгиева, К. Самостоятелно право на повторно използване на информация от обществения сектор. В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2016. с. 538-556. ISBN 978-954-07-4173-4
  7.  Георгиева, К. Повторното използване на информация от обществения сектор – нормативни промени. В: Общество и право, София, Бр. 1, 2017, с.80-94. ISSN 0204-85-23.
  8.  Георгиева, К. Повторното използване на информация от обществения сектор – нормативни промени (продължение) В: Общество и право, София, Бр. 2, 2017, с. 80-91. ISSN 0204-85-23.
  9.  Георгиева, К. Бежанската и мигрантската криза в Шенгенското пространство. В: Наука. СЮБ, София, кн. 2/2017, том XXVII, с. 55-64.
  10. Георгиева, К. The development of an infomediary sector. Re-use of public sector information in Europe. В: Fulbright International Summer Institute 2014: Interdisciplinary Doctoral Papers. Sofia, 2017, Авангард Прима pp 49-66. ISBN 978-619-160-819-5
  11. Георгиева, К. Славчев, П. Съотношение между на режима на защита на лични данни и режима на отворени данни. В: Общество и право, София, Бр. 7, 2018, с. 3-27.

 

 1.                                                       Статии в научни списания
 2. Георгиева, К. Развитие на материята на повторно използване на информацията от обществения сектор - нови понятия, практически и технически нововъведения. В: Норма. София, Сиела, Кн. 11, 2014, с. 71-87 . ISSN 1314-5126.
 3. Георгиева, К. Нова концепция в развитието на материята на повторното използване на информацията от обществения сектор. В: Норма, София, Сиела, Кн. 5, 2015, с. 46-64 . ISSN 1314-5118.
 4. Георгиева, К. Европейски актове относно повторното използване н информацията от обществения сектор. В: Норма. София, Сиела, Кн. 7, 2015, с. 42-59, ISSN 1314-5118.
 5. Георгиева, К. Повторно използване на информация от обществения сектор. Сравнителен анализ на принципите, залегнали в Директива 2013/37/ЕС и Хартата на Г8 за отворени данни.  В: Общество и право, София, Бр. 8, 2015, с. 106- 118. ISSN 0204-85-23.
 6. Георгиева, К. Задължени субекти за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване по Закон за достъп до обществена информация. В: Норма. София, Сиела, Бр.10, 2015, с. 92-111. ISSN 1314-5118.
 7. Георгиева, К. Субекти на правото на повторно използване на информация от обществения сектор. В: Норма. София, Сиела, Бр. 5, 2016, с. 30-40 ISSN 1314-5118.
 8. Георгиева, К. Отворени данни. Предоставяне на информация от обществения сектор чрез портали за отворени данни. В: Общество и право, София, Бр. 6, 2016, с. 46- 59. ISSN 0204-85-23.
 9. Георгиева, К. Нови легални дефиниции в материята на информацията от обществения сектор. В: Съвременно право. кн. 4. София, СИБИ, 2016. с. 93-101, ISSN 0861-18-15.
 10. Георгиева, К., Попова, Д. Повторно използване на информация, създавана и съхранявана от библиотеки, музеи и архиви според закона за достъп до обществена информация. В: Наука. СЮБ, София, кн.5 /2018,том XXVII, с.56- 62.
 11. Георгиева, К., Връзка на отворените данни с електронното управление. В: Норма. София, Сиела, Бр. 3, 2019, с. 41-54 ISSN 1314-5126
 12. Георгиева, К. Правна регламентация в България на европейските правила за достъпност на интернет страниците и мобилните приложения. В: Норма, бр. 3 от 2020 г., стр. 27 – 48 ISSN 1314-5126
 13. Георгиева, К. Модел на декларацията за достъпност на интернет страниците и мобилните приложения  . В: Норма, бр. 4 от 2020 г., стр. 128-146 ISSN 1314-5126
 14. Георгиева, К. Изменения и допълнения в Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат. В: Норма, бр. 6 от 2020 г., стр. 103-125 ISSN 1314-5126

 

 1.                                               Статии в сборник (на конференции и др.)
  1. Георгиева, К. From Re–use of Public Sector Information to Open Datа. В: Сборник доклади от международна конференция DSC2014. Солун, 2014. с. 654- 662. ISBN 978-960-9416-07-8, ISSN 1791-3578.
  2. Георгиева, К. Повторно използване на информацията от обществения сектор – състояние и перспективи. В: Научни трудове на Института за държавата и правото. Актуални правни проблеми. София, 2015. Том X, с. 85-97. ISSN 1314-6459.
  3. Георгиева, К. и Е. Маринов. Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. В: Образованието и изследванията в информационното общество, Сборник доклади от национална конференция. АРИО, Пловдив 2015, с. 265-275. ISSN 1314-0752.
  4. Георгиева, К. Основни ползи от отворени данни върху е-демокрацията. В: Сборник Научни трудове на Института за държавата и правото. София, 2015, т. XIII, с. 42-47. ISSN 1314-6459.
  5.  Георгиева, К. Отворените данни и съвременната демокрация. В: Scientific woks of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, vol. XVII, Пловдив, 2015. с. 229-232. ISSN 1311-9192.
  6.  Георгиева, К. Технически предизвикателства пред отворените данни. В: Сборник Научни известия на НТС по машиностроене. 2016. с. 133-136, ISSN 1310-3946.
  7. Георгиева, К. Програма в областта на цифровите технологии на европейския съюз и отваряне на обществените данни. В: Бъдещето на ЕС- ново начало или предизвестен край, Сборник "Доклади от съвместна докторантска конференция на Катедра "Европеистика" и Катедра "Политология", Философски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски“, София, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2016 г. стр. 87-96.
  8.  Георгиева, К. „Има ли бъдеще едно бъдещо разширяване на ЕС“. В: Бъдещето на ЕС- ново начало или предизвестен край, Сборник "Доклади от съвместна докторантска конференция на Катедра "Европеистика" и Катедра "Политология", Философски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, Софийски университет "Св. Климент Охридски“, 2016 г.
  9. Георгиева, К. Преходът от повторно използване на информацията от обществения сектор към отворени данни. Понятия и концепции. В: Юридически сборник. Том XXIII, Бургас, май, 2016 г. с. 145-154. ISSN 1311-3771
  10. Георгиева, К. Принципи за повторното използване на информация от обществения сектор и стандартни общи условия за отворени данни в България. Напредък на България в процеса на отваряне на данните от обществения сектор. В: Сборник от конференция "10 години България и Европейския съюз – въздействие  върху развитието на публичните политики и законодателството" София, 2018. с. 228-239. ISBN 978-619-233-025-5
  11. Георгиева, К. Славчев, П. Спазване на режима на закрила на личните данни от страна на публичните органи в процеса на отваряне на личните данни. В: Сборник от конференция „Право и граници“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2018. с. 483-492.
  12. Георгиева. К, Кахъркова, Л., Георгиев, О., Георгиев, Я. Сигурност и борба с тероризма в Европейският съюз и НАТО. Практически аспекти. В: сборник „Предизвикателства пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ Международна конференция 11-12 април 2018, Втора част, София 2018, с.79 -80 .