Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Ивайло Костов

кабинет 312, тел. 02 / 9308 283 

ikkostov@uni-sofia.bg

Ивайло Костов завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. През 2010 г. заема длъжността „асистент“, а през 2018 г. е избран за главен асистент по гражданско процесуално право в Юридическия факултет. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес“.

Ивайло Костов е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ от 2015 г. Той е член на редакционната колегия на списание „Съвременно право“.

Ивайло Костов е адвокат, член на Софийската адвокатска колегия.

Преподава гражданско процесуално право.

Граждански процес

Монографии:

 

Костов. И. Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес. С: Сиби, 2017, 380 с., ISBN 978-619-226-042-2

 

Студии и статии:

 

Костов, И. Проблеми на допускането до касационно обжалване по чл. 280 ГПК. – Съвременно право, 2019, № 1, 7-30, ISSN 0861-1815.

 

Костов, И. За приложното поле на иска по чл. 124, ал. 4 ГПК. – Търговско право, 2019, № 1, 5-14, ISSN 0861-6892

 

Костов, И. Задължителната адвокатска защита по граждански и търговски дела. – Адвокатски преглед, 2018, № 11, 8-20.

 

Костов, И. Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция? – Търговско право, 2018, № 3, 47-50, ISSN 0861-6892

 

Костов, И. За очевидната неправилност на въззивното решение като основание за допускане на касационното обжалване. – Търговско право, 2018, № 2, 5-11, ISSN 0861-6892

 

Костов, И. За порока на въззивното решение, постановено въпреки наличие на основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. – Търговско право, 2017, № 4, 31-35, ISSN 0861-6892

Костов, И. Преклузии на права относно факти и доказателства. – Общество и право, 2017, № 8, 51-54.

            (Резюме на доклада, изготвен по повод Научно-практическа конференция на тема „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения“). ISSN 0204-85-23.

 

Костов, И. Функции на отговора на исковата молба в общия исков процес. – Юридически свят, 2017, № 1, 63-76, ISSN 1311-3488

 

Костов, И. Някои въпроси във връзка с изменението на основанието на иска и равенството на страните в общия исков процес. – Търговско право, 2016, № 4, 17-24, ISSN 0861-6892

Костов, И. Допустим ли е иск за вреди, причинени на акционер, от действия на управителния орган на акционерното дружество? - Във: Сб. "Правната наука. Традиции и актуалност (съст. Ярослава Генова, отг. редактори проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р Венцеслав Стоянов), Пловдив, Унив. издателство "Паисий Хилендарски", 2012, 375-379.

 

Костов, И. За характера на неустойката в приватизационния договор. - Правна мисъл, 2006, № 2, 16-31, ISSN 1310-7348