Премини към основното съдържание

доц. д-р Ива Пушкарова

кабинет 304, тел. 02 /9308 265

idpushkaro@uni-sofia.bg

ПУШКАРОВА, ИВА ДИМИТРОВА, доцент, доктор по право, Катедра по наказателноправни науки, ЮФ.

 

Ива Пушкарова е завършила право (и история като втора специалност) в СУ ,,Св. Климент Охридски” през 2002 г. Специализирала е английско и европейско право в Университета в Кембридж (2002). От 2007 г. постъпва в СУ като асистент към Катедрата по наказателноправни науки, където през 2009 г. защитава докторска дисертация, а от 2011 г. е главен асистент. От 2011 г. преподава наказателно право в Академията на МВР, където е доцент от 2012 г. От май 2011 г. ръководи изследователски център Фондация за развитие на правосъдието, специализиран в мултидисциплинарни изследвания по правни проблеми. От 2018 г. е постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието, където води курсове по наказателноправни аспекти на домашното насилие и индивидуализация на тежките наказания.

Пушкарова е автор на близо 140 статии, студии, сравнителноправни изследвания, книги и части от книги в областта на организираната и транснационалната престъпност, трафика на хора, тежките престъпления срещу личността и серийната престъпност, изпирането на пари, данъчни престъпления, стопанска и финансова престъпност, дискриминационни престъпления, сексуална престъпност, проституцията и експлоатационната престъпност, непълнолетната престъпност и престъпленията срещу деца, детското правосъдие, помилването, системата на наказанията и др. Монографиите ѝ ,,Форми на организирана престъпна дейност по НК на Република България” (2011 г.) и ,,Трафикът на хора” (2012 г.) стават първите цялостни правни изследвания по тези теми у нас, а монографията ,,Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“ (2020 г.) за създава първата типология на цялата практика по прилагане на този институт през Третата българска държава.

След 2005 г. Пушкарова е експерт по проблеми на наказателното право и правата на човека към Съвета на Европа, Европейската комисия, Световната банка и др., специализирана в изготвянето на цялостни експертизи на ефективността на законодателството, транспониране на европейски актове и правни реформи. От март 2003 г. до май 2011 г. е изпълнителен директор на Съюза на съдиите. От 2012 г. до ноем. 2017 г. е Председател на Комисията по помилването към президента на Република България, където въвежда реформи, признати от Европейския съд по правата на човека за най-добра практика (делото ,,Харакчиев и Толумов с/у България“, ,,А.Събев с/у България“ и др). Научен редактор и член на редакционната колегия на сп. „Теза“ (2011-2015), рецензент при Годишника на АМВР.

Пушкарова е автор на Концепцията за държавна наказателна политика за 2009-2010 г., на Концепцията за нов Наказателен кодекс (2009 г.) и на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето (2011 г.), както и член на Работната група по изработване на проект за нов Наказателен кодекс към Министъра на правосъдието (2009-2012 г). През 2018-2019 г. разработва първата цялостна оценка на ефективността на наказателното законодателство след 1950 г. по възлагане от Министъра на правосъдието.

Носител на наградата за млад учен на годината за 2012 г. на СУ "Св. Климент Охридски".

Владее английски и руски.

 

Четени курсове: СУ, ЮФ – Наказателно право (от 2010, като главен асистент); СУ, ФНОИ – Система на младежко правосъдие (от 2009); Академия на МВР – Наказателно право (от 2011); НИП - Наказателноправни аспекти на домашното насилие, Индивидуализация на тежките наказания (от 2018 г.)

Наказателно право

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Научни статии и студии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги и части от книги

 

 1. Процесите срещу ,,Фараоните”, сп. Общество и право, 9/2004;
 2. Образованието като белег за неравенство, сп. Наука, 4/2004;
 3. Защо България произвежда твърди конституции?, сп. Общество и  право, 1/2005;
 4. Доброволен отказ от участие в престъпно сдружение, сп. ,,Съвременно право”, бр. 6/2006;
 5. Финансовите престъпления: под благия поглед на закона, сп. Тема, 49/2007;
 6. Транснационалната и националната организирана престъпна дейност – възгледи и разграничителни критерии, сп. ,,Съвременно право”, бр. 3/2007;
 7. Организация/група против националното равенство и религиозната и политическа търпимост, сп. Съвременно право, бр. 6/2007;
 8. Организираната престъпност – зловещ дубльор на отсъстващата държава, сп. Общество и право, бр. 6 и 7/2007;
 9. Специалните цели на престъплението ,,трафик на хора”, сп. Съвременно право, бр. 4/2008 г.;
 10. Серийният престъпник, сп. Общество и право, бр. 1/2008;
 11. Скитническата група по чл. 328 от НК – между мървата разпоредба и обществената действителност, сп. Юридически свят, бр. 1/2008;
 12. Случаят ,,Шийлдс”: съдебна грешка или бягство от отговорност, сп. Общество и право, 7/2008;
 13. Значението на квалифициращите признаци по чл. 159а, ал. 2 от НК за определяне на понятието за трафик на хора в българското законодателство, сп. Съвременно право, бр. 1/2009;
 14. Трафик на хора и сродни престъпни дейности: разграничение, Бюлетин на АПБ, Дек/2009;
 15. Държавната реакция срещу общественоопасно поведение на дете, С., ИСДП, 2009;
 16. Криминогенни рискови фактори при децата и съдебната практика като средство за управлението им, Бюлетин на АПБ (бр. февр/2010);
 17. Kриминогенни рискове при децата (за управлението на риска и съдебната практика), сп. Общество и право, бр. 3/2010;
 18. Актуалното правоприлагане по чл. 329 от НК. Противоконституционна практика, Бюлетин на АПБ, дек. 2010;
 19. Наблюдение на престъпленията срещу деца, Бюлетин на АСП, бр.ян/2011;
 20. Проблеми на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа относно защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално посегателство от 2007 г. (Конвенция от Ланзароте), С., ИСДП, 2010;
 21. Привилегиите в тоталитарната държава, АСЕТ, 2012;
 22. Директива на ЕС за правата на пациентите при лечение зад граница, сп. Общество и право, бр.3/2011 (съавт. Н. Гунчев);
 23. Бракът в съвременните правни системи: правни концепции и права, свързани с брака, семейството и сексуалната ориентация, ФРП, 2011 г.;
 24. Защитни стратегии на обвиняемия при обвинение в трафик на хора, сп. Общество и право, бр. 5/2011;
 25. Дискриминационните мотиви при извършване на престъпления. Разграничение от хулиганските подбуди и личния мотив, сп. Съвременно право, бр.5/2011;
 26. Мотивът на насилствените сексуални престъпления, сп. Общество и право, бр. 8/2011;
 27. Дискриминацията по пол и полова ориентация, сп. Общество и право, бр. 9/2011;
 28. Реформеният експеримент: поглед към човека в съдебната власт”, сп. Теза, бр. 3/2012 (съавт. Попова, П.);
 29. Организирана и задружна престъпна дейност: престъпни сдружения, съучастие, предварителен сговор, необходимо съучастие, сп. Теза, бр.2/2012;
 30. Наказателноправно значение на деяния с предмет мъртво човешко тяло, сп. Теза, бр. 4/2012 (съавт. С. Ставру);
 31. Изключителността в наказателното право: доживотният затвор без замяна и правото на помилване, сп. Теза, бр.5/2012;
 32. Мерките за пробационен надзор в контекста на понятието за наказание, сп. Теза, бр. 6/2013;
 33. Граници на наказателната репресия в Европа: режими на най-тежкото наказание, сп. Теза, бр. 7/2013;
 34. Изпиране на пари. Разграничение от близки до него престъпления, сп. Теза, бр. 8-9/2014;
 35. Схеми на финансова и стопанска престъпност в Европа: българска съдебна практика, сборник ,,Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство”, УИ ,,Св. Климент Охридски”, 2014 г.;
 36. Данъчните престъпления по чл. 255-255А и чл. 256 от НК: някои проблеми на съдебната практика, сп. Съвременно право, бр.2/2015 г.;
 37. Индивидуализация на доживотния затвор и на доживотния затвор без замяна при условията на чл. 58а от НК, сп. Общество и право, бр. 5/2015 г.;
 38. Значение на възрастта на извършителя на изключително тежко престъпление при индивидуализацията на доживотния затвор без замяна в българската съдебна практика, сп. Общество и прво, бр. 10/2015 г.;
 39. Съдебна практика по приложение на по-неблагоприятния закон при налагане на доживотен затвор. Съотношение на доживотния затвор с доживотния затвор без замяна”, сп. Съвременно право, бр.5/2015 г.;
 40. Замяната на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода по чл. 38а, ал. 3 от НК: законов режим и съдебна практика”, Съвременно право, бр.6/2015 г.;
 41. Обхват, цели, материалноправни и процесуалноправни аспекти на финансовото профилиране. Ръководство. ВСС, 2015 г. (студия);
 42. Значение на психичното здраве на извършители с личностови разстройства при индивидуализация на най-тежките наказания, Сборник ,,Законът на правото или правото на закона“, НБУ, 2015;
 43. Съдебни подходи към чистото съдебно минало на извършител на изключително тежко престъпление при индивидуализация на доживотен затвор без замяна, Сб.,, Наказателното законодателство - традиции и перспективи“, УИ ,,Св. Климент Охридски", 2016 г.;
 44. Равенството пред закона в практиката по помилване, Сборник на АМВР ,,Защита от дискриминация в българия и европа“, 2016 г.;
 45. Значение на действителността на стопанската дейност, източник на облагаемия доход, за съставомерността на данъчното престъпление. Наказателна и гражданска отговорност на престъпния субект, сп. Общество и право, 1/2016;
 46. Промени в приложното поле на чл. 24 от НК след въвеждането на доживотния затвор и доживотния затвор без замяна и на редукцията на наказанията по чл. 58а от НК, Сборник на АМВР ,,Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления“, 2016 г.;
 47. Някои въпроси на наказателноправната защита на природата, Асоциация на прокурорите в България, юни, 2016 г.;
 48. Правно-етични аспекти на медицинската грижа за лишените от свобода при упражняване на правото на помилване, сп. Общество и право, бр. 9/2016 (съавт. Д. Траницова)
 49. Действие на правните принципи при упражняване на правото на помилване, Сборник ,,Правни норми и правни принципи“, УИ ,,Св. Кл. Охридски“, 2017;
 50. Ограничения на помилването с оглед вида на наказанието, при осъждане за множество престъпления и при осъждане в чужбина, сб. Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, УИ ,,Св. Кл. Охридски“, 2017 г.
 51. Значение на психичната болест на извършител на изключително тежко престъпление при индивидуализацията на най-тежките наказания доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българската съдебна практика, сб. 25 години Департамент ,,Право" на НБУ, НБУ, 2017;
 52. Срокът за възстановяване и размисъл по чл. 13 от Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и българското законодателство, НКБТХ, 2017;
 53. Явлението робство в българското наказателно законодателство и правосъдна практика“, ДеЮре, 2/2017;
 54. Стандарти на Европейския съд по правата на човека в областта на най-тежките наказания: съответствие на доживотния затвор без замяна с чл. 3 от ЕКПЧ в контекста на практиките по помилване, сб. 10 години България в Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството, НБУ, 2018;
 55. Обзор на законодателните концепции и съдебните практики по прилагане на най-тежкото наказание в България след 1950 г., сб. 50 години от влизането в сила на Наказателния кодекс от 1968 година „Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство”, УИ ,,Св. Кл. Охридски“, 2018;
 56. Наказване на пострадалия от трафик на хора: чл. 16а от Наказателния кодекс и заварени разпоредби, криминализиращи поведение в експлоатация, сб. Наказателното правораздаване – традиции и перспективи, УИ ,,Св. Кл. Охридски“, 2018;
 57. Децата на лишените от свобода в сянката на държавните политики, сб. Децата и медиите (съст. и ред. Данаил Данов), УИ ,,Св. Кл. Охридски“, 2018;
 58. Видове престъпни сдружения и критерии за тяхното разграничение в съдебната практика, сп. Общество и право, бр. 9 и 10/2018;
 59. Разпоредбата на чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс: съдебната практика в търсене на законодателния замисъл, сп. Съвременно право, бр. 2/2019
 60. Помилването чрез замяна на наказанието, сб. Санкциите в правото, УИ ,,Св. Кл. Охридски“, 2019;
 61. Наказателният кодекс между 1968 г. и 2018 г.: между законодателя и обществената действителност, сп. Общество и право, бр. 2 и 3/2019;
 62. Лихварството по чл. 252 от НК – проблеми на съдебната практика, сб. 50 години висше образование в Академията на МВР, АМВР, 2019;
 63. Децата на лишените от свобода в практиката по помилване, сп. ,,Общество и право“, бр.6/ 2019;
 64. Престъпленията по българския наказателен закон, свързани с трудова експлоатация, и стандартите на МОТ, Сборник „МОТ и България“ – 100 години и занапред, Изд. СУ ,,Св. Кл. Охридски“, 2019;
 65. Образуване, участие и ръководене на престъпно сдружение в съдебната практика, сп. Общество и право, бр. 10/ 2019;
 66. Някои проблеми на съдебната практика по основните състави на подкупа, Сб. ,, Системно-структурни подходи за подобряване на противодействието на корупционните престъпления в Република България“, ЮЗУ, 2019;
 67. Използване на наказателна репресия за превантивни и регулативни цели: проблеми при наказателноправната защита на административни режими и дублиране на състави на административни нарушения и престъпления, Сб. ,,50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще“, Изд. СУ ,,Св. Кл. Охриски“, 2020 г.;
 68. Наказателните политики в България след 1989 г. в контекста на присъединителните процеси, Сб. ,,1989-2019 –  промените в българската правна система през призмата на международните отношения, международното право и правото на Европейския съюз“, Изд. СУ ,,Св. Кл. Охриски“, 2020 г.;
 69. Отвличането в съвкупност с други престъпления: проблеми на квалификацията и индивидуализацията в съдебната практика, Годишник на СУ, 2020 г.;
 70. Наказателноправните понятия ,,условия на домашно насилие“ и ,,следене“ и усложнения в прилагането им, Бюлетин на ф-т Полиция на АМВР, 2020 г.;
 71. Помилването в римскоправната традиция, сп. Jus Romanum, 2020 г.;
 72. Помилването в светското и Божието право: поглед към влиянието на християнската нравственост и доктрина върху въздаването на висша милост, Сб. ,,Право и религия“, Изд. СУ ,,Св. Кл. Охриски“, 2020 г.;
 73. Срокът за възстановяване и размисъл, предоставен в международното и европейското право на пострадали от трафик на хора: европейската практика, Годишник на АМВР, бр.31/2020;
 74. Свободата на изразяване и нейните съставомерни имитации: престъпни нарушения на обществения ред с политически мотив, Сб. Conférence Franco-Bulgare  « La liberté d’expression face aux défis du XXI siècle », Изд. СУ ,,Св. Кл. Охриски“, 2021 г.(под печат);

 

 

 1. Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава, С., Сиела, 2020;
 2. Организираната престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС, С. Сиела, 2020;
 3. Корупцията по високите етажи на властта. Анализ на наказателни производства по дела с висок обществен интерес - В: Антикорупционни институции: тенденции и практики, АКФ, май 2019, с. 8-24.
 4. Трансгранично наказателно право, АК-Видин, 2018;
 5. Организираната престъпност в България: новите предизвикателства пред специализираните юрисдикции (съавт. Р.Илкова, Г.Кирилов), ФРП, 2018;
 6. Същинските полови престъпления в практиката на ВС и ВКС, С. Сиела, 2016;
 7. Tрафикът на хора. Наказателно-правен режим, С. Сиби, 2012;
 8. Форми на организирана престъпна дейност по НК на Република България, Университетско издателство, С. Университетско издателство, 2011 г.;
 9. Нормативен профил на организираната престъпна дейност, РискМонитор, С., 2009;
 10. Действащото българско законодателство относно престъпната дейност по трафик на хора -- В: Справедлив процес за жертвите на трафик, С., 2009 г., ССБ, ред. И. Пушкарова, рецензенти проф. д-р. Ал. Стойнов, доц. Полина Петкова, дпмн, доц. Нели Петрова-Димитрова, с. 73-194;
 11. Особености на балканската организирана престъпност и водещи тенденции в законодателната реакция срещу нея – В: Организираната престъпност на Балканите: през погледа на законодателя, С., 2008 г., ред. И. Пушкарова, 8-17;
 12. Организираната престъпност в Албания. – В: Организираната престъпност на Балканите: през погледа на законодателя, С., 2008 г., ред. И. Пушкарова, 17-37;
 13. Организираната престъпност в България. – В: Организираната престъпност на Балканите: през погледа на законодателя, С., 2008 г., ред. И. Пушкарова, 37-55;
 14. Организираната престъпност в Турция. – В: Организираната престъпност на Балканите: през погледа на законодателя, С., 2008 г., ред. И. Пушкарова, 92-117 (съавт. С. Джошкунтуна, Л, Кайа);
 15. Действащото българско законодателство относно престъпната дейност по трафик на хора. – В: Справедлив процес за жертви на трафик, С., 2009-2011, ред. И. Пушкарова, 73-194;
 16. Проституцията в правовата държава: между агресивната забрана и мълчаливо равнодушие – В: Сексуалната експлоатация, РискМонитор, С., 2010 г., 77-95;
 17. Показателите на престъпността сред ненавършилите пълнолетие -- В: Криминогенни и виктимогенни рискови фактори при децата, С, 2009-2010 г., рък. И. Пушкарова и рец. В. Велинов, Н. Петрова-Димитрова, 11-14;
 18. Количествените показатели на престъпността на децата -- Криминогенни и виктимогенни рискови фактори при децата, С, 2009-2010 г., рък. И. Пушкарова и рец. В. Велинов, Н. Петрова-Димитрова, 14-39 (съавт. К. Харалампиев);
 19. Понятие за рисков фактор -- Криминогенни и виктимогенни рискови фактори при децата, С, 2009-2010 г., рък. И. Пушкарова и рец. В. Велинов, Н. Петрова-Димитрова, 50-52;
 20. Видове рискови фактори. – В: Криминогенни и виктимогенни рискови фактори при децата, С, 2009-2010 г., рък. И. Пушкарова и рец. В. Велинов, Н. Петрова-Димитрова, 52-97 (съавт. Г. Кирилов);
 21. Действие на рисковете. -- Криминогенни и виктимогенни рискови фактори при децата, С, 2009-2010 г., рък. И. Пушкарова и рец. В. Велинов, Н. Петрова-Димитрова, 97-106;
 22. Съдебни практики по разпознаване и управление на криминогенните рискове -- Криминогенни и виктимогенни рискови фактори при децата, С, 2009-2010 г., рък. И. Пушкарова и рец. В. Велинов, Н. Петрова-Димитрова, 106-119;
 23. Pushkarova, I., Political Factors Fuelling the Development of Bulgarian Organised Crime-- In: Organised Crime and the Balkan Political Context, Sofia, 2010, 36-59.
 24. Наблюдение на престъпленията срещу деца. Някои изводи – В: Анализ на системата за закрила и интервенция при случаи на насилие над деца, ИСДП: 2010-2011, с. 12-21;
 25. Пряка дискриминация, Глава 6 -- В: Антидискриминационно право – гражданско-правни аспекти, КЗД, 2011 г. с. 100-109;
 26. Непряка дискриминация. Глава 7 -- В: Антидискриминационно право – гражданско-правни аспекти, КЗД, 2011 г. с. 110-119;
 27. Разграничение между пряката и непряката дискриминация. Глава 8 -- В: Антидискриминационно право – гражданско-правни аспекти, КЗД, 2011 г. с. 120-127;
 28. Сексуален тормоз. Глава 10 -- В: Антидискриминационно право – гражданско-правни аспекти, КЗД, 2011 г. с. 135-144;
 29. Дискриминация на хора с ментални увреждания. Глава 12 -- В: Антидискриминационно право – гражданско-правни аспекти, КЗД, 2011 г. с. 168-179 (съавт. В. Велинов);
 30. Подбуждане към дискриминация и враждебно слово.  Глава 13 -- В: Антидискриминационно право – гражданско-правни аспекти, КЗД, 2011 г. с. 180-191;
 31. Защитени признаци и дискриминация по асоциация. Глава 16 -- В: Антидискриминационно право – гражданско-правни аспекти, КЗД, 2011 г. с. 205-219 (съавт. П.Попова);
 32. Множествена дискриминация.Глава 18 -- В: Антидискриминационно право – гражданско-правни аспекти, КЗД, 2011 г. с. 227-238;
 33. Въведение в правната уредба на защитата от дискриминация. Глава 3 -- В: Антидискриминационно право – наказателно-правни аспекти (за магистрати), КЗД, 2011 г. с. 41-48 (съавт. И. Мулешкова);
 34. Престъпления с дискриминационен елемент (,,от омраза”) – въведение, преглед, история и същност. Глава 5 -- В: Антидискриминационно право – наказателно-правни аспекти (за магистрати), КЗД, 2011 г. с. 57-66 (съавт. П. Попова);
 35. Идентифициране на престъпления с дискриминационен елемент. Глава 6 -- В: Антидискриминационно право – наказателно-правни аспекти (за магистрати), КЗД, 2011 г. с. 67-75 (съавт. П. Попова);
 36. Законодателство за борба с престъпленията с дискриминационен елемент. Глава 8 -- В: Антидискриминационно право – наказателно-правни аспекти (за магистрати), КЗД, 2011 г. с. 81-90;
 37. Слово на омразата. Глава 10 -- В: Антидискриминационно право – наказателно-правни аспекти (за магистрати), КЗД, 2011 г. с. 100-107;
 38. Насоки за първоначален отговор (реакция) на престъпленията с дискриминационен елемент. Глава 11 -- В: Антидискриминационно право – наказателно-правни аспекти (за магистрати), КЗД, 2011 г. с. 108-113 (съавт. Р. Стоянова);
 39. Идентифициране на престъпления с дискриминационен елемент. Глава 6 -- В: Антидискриминационно право – наказателно-правни аспекти (за разследващи полицаи), КЗД, 2011 г. с. 84-96 (съавт. П. Попова, Л. Христова);

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

Форми на организирана престъпна дейност по Наказателния кодекс на Република България. – СУ. Юридически факултет. 2008.

 

ХАБИЛИТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 

Трафикът на хора. Проблеми на наказателноправния режим. С., Сиби, 2012.