Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Галина Чернева

кабинет 296, тел. 02 / 9308 285

galinacg@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Галина Чернева Заркова придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право “ през 1998 година. През 2007 година придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Европейска интеграция“ и по специалност „Стопанско управление“. През 2014 година защитава дисертационен труд на тема „Възлагане на публични функции на неправителствени организации“ и придобива образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 3.6. Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  

Преминала е множество обучения в областта на публичното право някои, от които в ROI, Dutch Institute for Public Administration, Хага, Нидерландия, в Ministero Dell’Interno, Италия, в World Lottery Association Academy. През 2015 г. е изследовател по въпросите на административното оспорване в Оксфорд, Великобритания.

Тя е главен асистент в катедрата по Административноправни науки от 2009 година, където преподава по дисциплините Административно право и Административен процес. Лектор и хоноруван преподавател по Международно публично право, Правен режим на публично-частното партньорство. В периода 2002-2003 година е национален обучител и консултант по правни въпроси в международен проект на Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Програмата  МАТРА на Холандското правителство.

От 2014 година д-р Галина Чернева Заркова е директор на програма „Публично-частно партньорство“ на Дружество Европейско право и член на Редакционния съвет на научно-приложната издателска поредица „Публично-частни партньорства“.

През годините заема ръководни длъжности като главен секретар, директор на дирекция в централни и териториални органи на изпълнителната власт. В периода 2005 – 2009 година е член на управителния съвет на Български спортен тотализатор. От 2015 г. до 2021 г. година работи като експертен сътрудник към Комисията по образованието и науката в Народното събрание на Република България.

Административно право

 1. Някои въпроси относно възлагането на публични функции на нестопански организации, сп. Съвременно право, кн.6 от 2002г.;
 2. Конституционни основи на правото на сдружаване, в сб. „125 години от приемането на Търновската конституция“, УИ „Св. Климент Охридси“, 2004г.;
 3. Европейските норми и Конституцията на Република България относно свободата на сдружаване, в сб. „Правна система и европейска интеграция“, 2004г., СА „Д. А. Ценов“-Свищов;
 4. Юридически лица с нестопанска цел (правни аспекти), студия, АИ „Ценов“-Свищов, 2008г.;
 5. Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт,  сп. De jure, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, бр.2/2011(3).
 6. Европейската гражданска инициатива по смисъла на Регламент  /ЕС/ №211/2011,  Revista General de Derecho Romano, www.iustel.com, 2012г.;
 7. Публичният партньор в публично-частното партньорство според новия закон, сп. De jure, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, бр.1/2013(6).
 8. Публично-частните партньорства – административноправни аспекти, поредица „Публично-частни партньорства“, книга 1, Дружество европейско право, София, 2015г.
 9.  Административно право, Специална част, курс лекции, Сиби, 2015г.(Цв. Сивков, Д. Зиновиева, Г. Димитров, Е. Панайотова, Р. Николова, С. Янкулова, К. Милчева)
 10.  Публично-частното партньорство по смисъла на Закона за публично-частното партньорство, доклад на Първа конференция „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа“, 21 април 2015 год., София,.
 11.  Първа международна научно-приложна конференция „Управление на проекти в Строителството“ , 4 - 5 декември 2014 год., УАСГ, София, доклад на тема: „Стратегии за структуриране на инвестиционни проекти в обществен интерес - правни аспекти на публично-частните партньорства в България“.

 

 1.  Публично-частното партньорство в Китай и в България, доклад на Mеждународна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, 10-11 октомври, 2018 г., Институт „Конфуций“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“