Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Димитър Стоянов

кабинет 306 тел. 02 / 9308 386 

dimituris@uni-sofia.bg

Роден в София на 29.10.1988. Завършва „Право” в Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2012. В периода 2013-2016 г. е редовен докторант по гражданско и семейно право към Департамент “Право”, Нов български университет. На 02.06.2016 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Придобивният способ по чл. 78 от Закона за собствеността”. От 01.12.2016 г. редовен асистент по гражданско и семейно право в Катедра „Гражданскоправни науки”, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. От 01.07.2018 г. главен асистент.

Има специализации по информационно право в ЮФ на университет „Лайбниц”, Хановер (2009), по австрийско частно право в Изследователски институт по средно- и  източноевропейско стопанско право към Икономическия университет, Виена (2015/2016), по юридически английски език към университета в Кембридж (2016).

От 2016 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия.

 

Гражданско право - обща част
Облигационно право

I. МОНОГРАФИИ:

 

            Придобивният способ по чл. 78 ЗС, Сиела Норма, С., 2016 г., 486 с.

 

 

II. СТУДИИ И СТАТИИ:

 

1.Обезщетяване на неимуществените вреди на гражданския ищец в наказателния процес. – В: Год. НБУ. Деп.“Право”, т.2, [2013], С., НБУ, 2014, 377-464.

2. Принципът „Nemo plus iuris” и някои отклонения от него при придобиването на движими вещи в римското право. – В: THEO NOSTER. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, С., 2014, с. 209-227.

3. Правна защита на добросъвестния приобретател на движими вещи a non domino – необходимост от хармонизация на уредбата в Европейския съюз. – Съвременно право, 2014, № 4, с. 60-79.

            4. The conflict between the legal interests of the original owner and the good faith acquirer of movables – a comparative overview of the solutions. – В: Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, 2015, с. 295-305. Също и в Lex et scientia, 2015, № 1, 93-107.

            5. Необходими изменения в разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от Закона за собствеността. – В: Год. НБУ. Департамент. „Право”, [2014], С., НБУ, 2015, с. 243-315.

6. Causa and consideration – a comparative overview. – В: Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, 2016, с. 251-265.

7. За римскоправните корени на учението за causa-та на договорите. В: IUS ROMANUM, 2016, № 1, с. 306-321.

8. Sale and transfer through constitutum possessorium by a non-owner to the bona fide purchaser of movables – a comparative overview. – В: Current Issues in Law and Beyond on EU Level, St. Kliment Ohridsky University of Sofia, University of Szeged, Balassi Institute – Hungarian Cultural Institute; Sofia, 2016, St. Kliment Ohridski University Press, p. 37-49.

9. Необходимост от преосмисляне на уредбата на добросъвестността като елемент от фактическия състав на първичния придобивен способ по чл. 78 от Закона за собствеността. – В: Право и права. Сборник в памет на проф.д-р Росен Ташев, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, с. 498-516.

10. The contractual prohibition on assignment in Ukraine and other countries in Central and Eastern Europe – a call for coherence. – В: Наукові Пошуки У III Тисячоліті: Соціальний, Правовий, Економічний Та Гуманітарний Виміри, Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, Кропивницький, „КОД”, 2017, р. 242-245.

            11. Добросъвестното придобиване на вещни права върху движими вещи при условията на чл. 24, ал. 5, изречение първо от Семейния кодекс и чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността – едно необходимо отграничение. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2017, с. 334-366.

12. Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика. – Собственост и право, 2017, № 5, с. 16-26.

13. Supranational attempts for harmonization of the anti-assignment clause. – В: Current Issues in Law and Beyond on EU Level II, University of Szeged, 2017, с. 9-19.

14. Първообразът на застрахователната дейност в Рим според Дигестите. – В: Ius Romanum, 2017, № 1 (Iuventutes).

15. The contractual prohibition of assignment - a comparative overview of the legal protection of the assignee. – В: Effective Protection of the Human Rights and Liberties: Reality or Ideal; Proceeds of the Third International Scientific Conference, 12-14. May 2017, Ohrid, Iuridica Prima, р. 107-125.

16. Още за иска по чл. 61 от Закона за собствеността – поглед върху развитието на правната уредба и възможни решения de lege ferenda. – В: Актуални въпроси на частното право. [Сборник с доклади, изнесен на национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Е. Георгиев, организирана от Катедра „Гражданскоправни науки” на ЮФ на СУ „Св.Климент Охридски”, проведена на 15.12.2016 г.], С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2018., с. 208-229.

17. Действие на развалянето на приватизационния договор в съдебната практика. – Собственост и право, 2018, № 9, 5-15.

18. Въпроси на договорната непрехвърлимост на вземанията. – В: Годишник на Департамент „Право” на Нов Български Университет, година шеста, Изд. на НБУ, С., 2018, с. 394-402.

19. Oтношения между съсобственици по повод ползване на общата вещ. – Собственост и право, 2019, № 1, с. 53-67.

20. Още веднъж за съотношението между липсата на основание по чл. 55, ал. 1 ЗЗД и основанието по чл. 26, ал. 2 ЗЗД в светлината на римското право и римскоправната традиция. – В: Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, Сиела Норма, С., 2019 г., с. 193-211.

21. Обжалване на актовете на органа по настойничеството и по попечителството в съдебната практика. – Собственост и право, 2019, № 8, с. 48-64.

            22. Сравнителноправен поглед върху действието на уговорката за непрехвърлимост на вземането. – Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, т. 86, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2019, с. 268 – 294.