Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Дилян Начев

кабинет 308,тел. 02 / 9308 311 dcnachev@uni-sofia.bg

dcnachev@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Дилян Начев е завършил висшето си юридическо образование в университета „Лион 2“ (Франция) през 2010 г.   От септември 2011 г. започва да води упражнения по Обща теория на правото в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2016 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор“ за успешно защитен дисертационен труд на тема „Злоупотребата с право /понятие, видове, последици/“.  Малко след това печели конкурс за главен асистент.  Автор на редица статии на български и английски език основно в областта на юридическа теория.  От 2013 насам е адвокат, член на САК.

                Списък с преподаваните понастоящем предмети:

    1. Обща теория на правото;
    2. Обща теория на държавата;
    3. Политология;
    4. Юридическа терминология – втора част;
    5. Issues of Modern Jurisprudence.

Обща теория на правото
Обща теория на държавата
Политология
Юридическа терминология - втора част

Статия в научно списание

 

Дилян Начев, Злоупотреба с право в рамките на процесуалното право, Ius Romanum, брой:2, 2015

2015

Статия в сборник (на конференция и др.)

1

Дилян Начев, Challenges to the Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century with Regard to Freedom of Expression and Freedom of Information, Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century, Publisher:Eleven International Publishing, 2018, pages:255-260

2018

2

Дилян Начев, Полът като елемент на правната индивидуализация (разграничения и ограничения), Право и граници, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, pages:104-114

2018

3

Дилян Начев, Общи принципи на правото на Европейския съюз, Научни четения на тема "Правни норми и правни принципи", издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:350-358

2017

4

Дилян Начев, Същност на гражданството на Европейския съюз, Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:278-283

2017

5

Дилян Начев, Злоупотреба с правото на договорна свобода в нейния негативен аспект, Право и права: Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:171-177

2016

6

Дилян Начев, Правна сигурност и справедливост в наказателното право., 25 години департамент "право" в Нов български университет, редактор/и:Екатерина Михайлова, Веселин Методиев, Деяна Марчева, 2016

2016

7

Дилян Начев, Злоупотребата с право в рамките на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи с оглед практиката на Европейския съд по правата на човека, Научни изследвания на Съюза на учените в България - Серия Б - Естествени и хуманитарни науки, том XVII, 2015

2015

8

Дилян Начев, Относно личния фалит на физическите лица, Theo noster: сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014

2014

9

Дилян Начев, За понятието злоупотреба с право, Научни трудове на института за държавата и правото, том 8, издателство:Българска академия на науките, 2013

2013

10

Дилян Начев, Сключването на международни договори съгласно римското право и съгласно съвременните правни стандарти в Европа, Римско и съвременно публично право: Сборник статии и доклади, 2013

2013