Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Дафина Сърбинова

кабинет 294, тел 9308 483

surbinova@uni-sofia.bg

Дафина Сърбинова преподава международно частно право на студентите от специалност „Право“ и специалност „Международни отношения“ в Юридическия факултет. Води лекционни курсове в магистърските програми към катедра международно право и международни отношения, както и на чуждестранни студенти по програмата Еразъм в Юридическия факултет.

 

Завършила е право в Софийския университет (2004 г.), магистър е по международно бизнес право от Колеж „Куийн Мери“, Лондонски университет (2009 г.) като стипендиант на Чийвнинг, с магистърска теза на тема : „Повелителните норми като ограничител на автономия на волята“. Провела е няколкомесечни специализации по международно търговско право в Италия (като стипендиант на МОТ), международно частно право в Хагската академия по международно право в Холандия, както и в Германия. Редовен докторант по международно частно право (2006-2009), доктор по право (2010 г.) с дисертация на тема : „Договорите с международен елемент, сключени с потребител“.

 

Дафина Сърбинова е главен асистент от 2015 г., а преди това от 2011 г. е хоноруван преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет. Работила е като юрисконсулт в банковия сектор (2005-2010) – УниКредит Булбанк АД и Ситибанк Европа плс, клон България. В периода 2010-2015 е работила като адвокат за правните кантори "Спасов и Братанов" и "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков", а от 2015 г. е самостоятелен адвокат; член е на Софийската адвокатска колегия.

 

Академичните и професионални интереси на Дафина Сърбинова са в областта на международното частно право, международното търговско право, международния търговски арбитраж и правните аспекти на международните финанси.

 

Преподавани предмети:

Международно частно право

Право на международната търговия

Международно-частноправни аспекти на интелектуалната собственост

Потребителските договори в ЕС

 

Международно частно право

Публикации:

 

На български език

 1. Приложимо право в производството по несъстоятелност с международен елемент – новости в правната уредба и в практиката на съдилищата. – Търговско право, 2017, бр. 4, 73-93;
 2. Засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла - дългата история по изготвянето на акта и свидетелство за труден компромис. – В: Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009-2016г. Тенденции и новости в правната уредба. С., Сиела, 2017, 43-77;
 3. Международният елемент при арбитражните споразумения с уговорка за арбитраж в чужбина. – Съвр. право, 2016, бр. 4, 19-39;
 4. Признаване и изпълнение - чл. 22–30 от Регламент Брюксел ІІА“, част от самостоятелен раздел от коментара „Регламентът Брюксел ІІА“, сборник, ред. проф. Н. Натов, Сиела, 2014, 242-288;
 5. Международноправна уредба на презграничната несъстоятелност. Значение на Регламент (ЕО) No 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, в: сборник „Международният договор – източник на международното частно право“, ред. проф. Н. Натов, Сиела, 2013, 400-447
 6. Действителни ли са едностранните юрисдикционни клаузи?, сп. "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 07, 27-40
 7. Отново за обективно приложимото право към договорите – Съвременно право, бр. 1, 2012, 35-53
 8. Някои тенденции при избора на приложимо право към договорите и неговите ограничения – Юридически свят, бр. 1, 2012, 80-107
 9. Пророгация на компетентност, Изрична пророгация, в Регламент Брюксел І, самостоятелен раздел от коментар: „Регламентът „Брюксел І”, ред. проф. Н. Натов, Сиела, 2012, 263-287]
 10. Компетентност при потребителски договори, самостоятелен раздел от коментар: „Регламентът „Брюксел І”, ред. проф. Н. Натов, Сиела, 2012, 168-202
 11. Проверка на компетентността и допустимостта, самостоятелен раздел от коментар: „Регламентът „Брюксел І”, ред. проф. Н. Натов, Сиела, 2012, 292-306
 12. Квалификация на понятието „потребителски договор” при определяне на международната компетентност – Правна мисъл, бр. 3, 2012, 68-86
 13. Взаимодействие между хармонизираната материалноправна и унифицираната стълкновителна уредба на потребителските договори в правото на Европейския съюз, сп. Търговско право, кн. 2, 2010,  61-79
 14. Приложимо право към потребителските договори, съгласно Регламент Рим І, в: коментара „Регламент „Рим І”, ред. проф. Н. Натов, Сиела, 2009, 153-204
 15. Допускане на изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела в Република България съгласно Регламент 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, в сборника „Международното частно право и някои разпоредби от Част седма на ГПК в светлината на Общностните източници“, Сиела, 2008, 76-107
 16. Принципът за защита на икономически по-слабата страна като ограничител на автономия на волята при потребителските договори, в Автономия на волята в международното частно право, годишник на Сдружение на стипендиантите на Сасакава в България, Сиби, 2008, 117- 141

На чужд език:

 1. Bulgarian Legislative Assessment Report on Cross-Border Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices, European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation, Scritti di diritto private europeo ed internatzionale, 2017, pp.229-257 (co-author)
 2. The Effects of Contractual Rights Assignments on Arbitration Clauses. An Interpretation by the Highest Court in Bulgaria in YIAG E-NEWSLETTER (Issue 1 - 2014)
 3. Maritime environmental delict / tort (co-author) in Regulations Rome I and Rome II and Maritime Law (co-authored), G. Giapichelli Editore, Torino, 2013
 4. Applicability of the EU Private International Law Instruments in Bulgaria, in Yearbook of Private International Law, Volume XIII-2011, Sellier, 2012, 443-467 (co-author)
 5. Bulgarian Court Strikes down onе-way Jurisdiction Clauses (2012), available at: http://conflictoflaws.net/2012/bulgarian-court-strikes-down-one-wayjurisdiction-clause/
 6. Application of Foreign Law, ed. Carlos Esplugues, José-Luis Iglesias, Guillermo Palao, Sellier, the chapter for Bulgaria, 2011, 145-161 (co-author)
 7. New York Convention in Bulgarian Courts. Historical Background and Some Recent Trends of Development, in Young Arbitration Review, ed. 3/ 2011, pp. 27-32
 8. The Rebirth of Arbitration in Central and Eastern Europe, Global Arbitration Review Journal, vol. 6, issue 3, 2011 (contributor for Bulgaria)