Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Боян Бележков

кабинет 305, тел: 02 / 9308 293

bbelezhkov@uni-sofia.bg

Боян Георгиев Бележков преподава учебните дисциплини Наказателнопроцесуално право и Международен наказателен процес. 
През 2010 г. завършва специалност „Право“. От 2015 г. е магистър по специалност „Психология“.
От 02.06.2015 г. заема длъжността „асистент“ в катедра „Наказателноправни науки“ към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
През 2017 г., след успешна защита на дисертационен труд на тема „Особени правила на първоинстанционното съдебно заседание за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни“, получава научната степен „доктор“ в професионално направление 3.6. „Право“.
От юни 2018 г. е главен асистент в катедра „Наказателноправни науки“ към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Участвал е в подготовката на студентите и в организацията на Националното състезание за решаване на наказателноправни казуси. 
Участвал е като лектор в обучения за студенти и практикуващи юристи. 
Участвал е като лектор в Националния институт на правосъдието.
Участвал е в работни групи за изготвяне и изменение на законопроекти към Министерство на правосъдието. 
Бил е съветник на министър - председателя и на министъра на правосъдието.
Боян Бележков е член на Съюза на учените в България. 

Наказателен процес
Международен наказателен процес

Статия в научно списание

1

Боян Бележков, Защитникът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни. Актуални проблеми. , Адвокатски преглед, брой:6, 2018,

2018

2

Боян Бележков, "Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни", Адвокатски преглед, 2017,

2017

3

Боян Бележков, "Съставът на съда при разглеждане на наказателни дела за престъпления, извършени от непълнолетни", Норма, брой:7, 2017,

2017

Статия в сборник (на конференция и др.)

1

Боян Бележков, ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗПИТ НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН ОБВИНЯЕМ, „ТРАДИЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА” организирана по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс, 2019,

2019

2

Боян Бележков, "Принципът на публичността при разглеждане на наказателни дела за престъпления, извършени от непълнолетни", Правни норми и правни принципи, 2017,

2017

3

Боян Бележков, Временно отстраняване на непълнолетния подсъдим от съдебната зала, Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, 2017, стр.:349-355,

2017

Студии в научно списание:

 

Боян Бележков, Маргарита Чинова, Обща характеристика на предаването на съд и подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание, Норма, брой:3, 2018,

2018

Студия в сборник (на конференция и др.)

 

Боян Бележков, Маргарита Чинова, НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕТО НА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/800 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТ 11 МАЙ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ДЕЦАТА, КОИТО СА ЗАПОДОЗРЕНИ ИЛИ ОБВИНЯЕМИ В РАМКИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНOТО ПРОИЗВОДСТВO Годишник на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 2019, Ref , Web of Science IF,

2019