Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Борислав Ганчев

кабинет 312, тел. 02/ 9308 283 

bganchev@uni-sofia.bg

Борислав Георгиев Ганчев е роден в гр. Елена на 17.09.1984 г. Завършва гимназиалното си образование в родния си град, а през 2008 г. и СУ „Св. Климент Охридски“, Юридическия факултет, специалност Право.

От 2012 г. до 2015 г. е редовен докторант по Граждански процес в същия факултет като през 2018 г. защитава дисертационния си труд на тема „Производство по търговски спорове“ и придобива образователна и научна степен „доктор“ по Право – Граждански процес.

От 2014 г. до 2019 г. е хоноруван асистент по дисциплината „Граждански процес“ в СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, а от 2019 г. заема академичната длъжност „главен асистент“ в Катедрата по гражданскоправни науки към същия факултет.

            Борислав Ганчев е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2010 г. Области на практика и научни интереси: Граждански процес, Търговско право, Несъстоятелност.

Владее английски език.

Граждански процес

Монографични изследвания:

Производство по търговски спорове. С.: Сиби, 2019

 

Статии:

1. „Някои особености на допустимостта на иска по чл. 422, вр. с чл. 415 ГПК“, сп. „Търговско и облигационно право“, кн. 2/2014 г.

2. „Предметен обхват на чл. 365, т. 3 ГПК“, сп. „Търговско и облигационно право“, кн. 10/2014 г.

3. „Преклузивните срокове и процесуалната легитимация като предпоставки за допустимостта на исковете за попълване масата на несъстоятелността“, сп. „Правен алгоритъм“, кн. 3/2015 г.

4. „Разглеждане на делото в закрито заседание по чл. 376 ГПК“, сп. „Търговско и облигационно право“, кн. 1/2017 г.

5. „Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД“, www.challengingthelaw.com, 18.03.2018 г.

6. „Справката по чл. 366 от Гражданския процесуален кодекс“, сп. „Търговско и облигационно право“, кн. 11/2018 г.

7. „Постановяване на съдебно решение преди изтичане на срока за писмени защити“, www.challengingthelaw.com, 02.12.2018 г.

8. „Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2018–2019)“, www.challengingthelaw.com, 19.05.2019 г.

 

Участия в научни форуми и конференции:

„Погасяват ли се правата, предоставени на ищеца с допълнителната искова молба, в случай на неподаване на отговор на исковата молба“, доклад, изнесен на Научни четения „Санкциите в правото“, организиран от КТИДП и КНПН на СУ "Св. Климент Охридски" на 16.04.2019 г.