Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Атлиана Милева

кабинет 303, тел.02/ 9308 365

agnedkova@uni-sofia.bg

Атлиана Георгиева Милева завършва средното си образование в АГ „Гео Милев“ – гр. Русе, след което – висше образование в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ (2005 г.). Има завършено двугодишно дистанционно обучение към Университета Кеймбридж, Великобритания. В периода 2006 – 2009 г. е редовен докторант в Катедрата по трудово и осигурително право на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, след което е избрана за хоноруван асистент. Работила е като юрисконсулт във фармацевтичния, а впоследствие и в банковия сектор („Ейч Ви Би Банк Биохим“ АД и „УниКредит Булбанк“ АД). От ноември 2009 г. заема академичната длъжност „асистент“, а е от 2018 г. –„главен асистент“ по трудово право и обществено осигуряване в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2016 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по право.

Има специализации в Университета “Робер Шуман”, Страсбург (Франция), Центъра по сравнително трудово и осигурително право към Университета „Монтескьо-Бордо ІV“ в Бордо (Франция), Университета в Гент (Белгия), Европейската академия по право, Трийр (Германия), Международния факултет по сравнително право към Университета “Робер Шуман”, Страсбург (Франция) и др.

От 2013 г. е вписана като адвокат в Софийската адвокатска колегия, като развива самостоятелна адвокатска практика, изцяло специализирана в областта на научните й интереси. Консултира водещи компании в банковия и IT сектора.

Има участия в редица научни конференции и семинари.

Членува в Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване и в Международната асоциация по труда и трудовите отношения.

Владее английски, френски, руски, немски и български език (майчин език).

Омъжена, с три деца.

 

Предмети

Атлиана Милева води лекции и/или упражнения по:

1.      Трудово право

2.      Осигурително право

3.      Международно трудово право

4.      Individual Employment Law (на английски език)

5.      Collective Employment Law (на английски език)

 

Трудово право
Осигурително право
Международно трудово право

Основни научни публикации:

Книги:

Милева, Атлиана. Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване. С.: Сиела, 2020, 396 стр.

Студии и статии:

Милева, Атлиана. Трудов договор за предоставяне на лична помощ. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Т. 11, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2020, 91–121.

Милева, Атлиана. Правна характеристика на медицинското направление. – В: Проблеми на трудовото и осигурителното право. - Сборник в памет на проф. д-р Атанас Василев, Издателски комплекс УНСС, 2021.

Милева, Атлиана. Електронен трудов договор. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Т. 12, С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2021.

Милева, Атлиана. Административнонаказателна отговорност при нарушаване на законодателството относно масовите уволнения. – В: 50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще. С.: УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, 297–307.

Милева, Атлиана. Граници на правото на отпуск поради бременност и раждане. – В: Право и граници, С.: УИ "Св. Кл. Охридски", 2018, 469–482.

Милева, Атлиана. Аналитичен преглед на практиката на Съда на Европейския съюз относно масовите уволнения. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. 9. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2017, 129138.

Милева, Атлиана. Правни гаранции за упражняване на правото на достъп до медицинска помощ.– В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Т. VIII. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2016, 172–186.

Милева, Атлиана. Общая правовая характеристика Национального рамочного договора в болгарской системе обязательного медицинского страхования. – В.: Тенденцii розвитку науки трудового права та права соцiалного забезпечення. Киiв: Нiка-Центр, 2013, 541–545.

Недкова, Атлиана. Правна закрила на лицата, които полагат трайни грижи за възрастен или инвалидизиран член на семейството. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VІ. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2013, 167–176.

Недкова, Атлиана. Здравноосигурителна закрила съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност на Европейския съюз. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. V. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2011, 256–272.

Недкова, Атлиана. Видове осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІV. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2010, 232–246.

Недкова, Атлиана. Развитие на правната уредба на задължителното здравно осигуряване в България. – В: – Юридически свят, 2009, № 1, 66–92.

Недкова, Атлиана. Специалната закрила на работещите бременни, родилки и кърмачки в българското трудово право в контекста на Директива 92/85/ЕИО. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІІІ. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2009, 130–143.

Недкова, Атлиана. Задължението на осигурителя по осигурителното правоотношение по набиране на средствата за задължителното здравно осигуряване за предоставяне на информация. – В: Съвременно право, 2008, № 4, 27–40.

Недкова, Атлиана. Осигурителят по задължителното здравно осигуряване. – В: Съвременно право, 2008, № 1, 59–72.