Премини към основното съдържание
АП

гл. ас. д-р Анастас Пунев

кабинет 312, тел. 02/ 9308 283 

punev@uni-sofia.bg

Анастас Пунев е роден през 1988 г. в София. Магистър по право (2012 г.) и доктор по граждански процес (2020 г.) в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" с дисертационен труд на тема "Спиране на исковото производство". От 2017 г. води семинарни занятия на студентите от пети курс, а от 2020 г. е главен асистент.

Адвокат към Софийската адвокатска колегия от 2014 г. Има богат опит в състезанията за казуси на национално и международно ниво, като от 2013 г. е сред треньорите на отбора на СУ "Св. Климент Охридски" за най-мащабното правно състезание в света - Willem C. Vis Moot. 

Участник в различни конференции и обучения. Съорганизатор на научната конференция на докторантите в памет на доц. д-р Кръстю Цончев. Съавтор на "Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси" и част от преводаческия екип на "Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия".

Граждански процес

Книги:
1.    Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси (в съавторство с Димитър Стоименов). С., Сиби, 2020.
2.    Спиране на исковото производство. С., Сиби, 2020.
3.    Превод на Избрани решения на Федералния конституционен съд на Федерална република Германия (заедно с Димитър Стоименов и Марин Маринов). С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2019.

Статии: 
1.    Autonomous Vehicles: The Need for a Separate European Legal Framework. In: European View, Vol 19, Issue 1, 2020.
2.    Спирането по чл. 229, ал. 1, т. 5 ГПК в светлината на съдебната практика. В: 100 години от рождението на проф. Борис Яновски. Сборник студии и статии. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2020.
3.    Изменение на иска при периодични вземания. Портал „Грамада“, 14 юни 2019 г.
4.    Съотношението между паралелни производства пред съд и арбитраж съгласно българското право. Studia Iuris, 2019, № 1.
5.    Частичните искове и разпиленият диалог между властите. Портал „Грамада“, 16 октомври 2018 г.
6.    Форми на порочния исков процес в хипотези на спиране на производството. Норма, 2018, № 6.
7.    Преглед на немската уредба на спирането на исковото производство по разпореждане на съда. Ius Romanum, 2018, № 2.
8.    Memory Laws in Bulgaria: It’s Not Even Past. Mela Project Blog, 2018.
9.    Наръчник на заблудите за касационното обжалване. Портал „Грамада“, 18 октомври 2017 г.
10.    Относно съотношението между иска по чл. 135 ЗЗД и иска за вземането на кредитора. Търговско право, 2017, № 3.
11.    Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон. В: Сборник с доклади от конференцията „Правото – традиции и перспективи“ на ПУ „Паисий Хилендарски“. С., Ciela, 2018.
12.    И отново за екзекуцията на частната собственост. Портал „Грамада“, 13 юли 2016 г.
13.    Допустимо ли е изменение на отрицателен установителен иск за собственост в положителен и обратното? Портал „Грамада“, 26 август 2015 г.
14.    Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед за незабавно изпълнение. Портал „Грамада“, 17 август 2015 г.
15.    Обемът на дължимото при предсрочна изискуемост на договор за потребителски кредит. Търговско и облигационно право, 2013, № 12.
16.    Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност (в съавторство с Ирина Богданова). Търговско и конкурентно право, 2011, № 10.
17.    Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване. Търговско и конкурентно право, 2011, № 9.
18.    Въпроси на погасителната давност (в съавторство с Ирина Богданова). Юридически свят, 2010, № 2.
19.    Обжалват ли се определенията за допускане до касационно обжалване? Общество и право, 2010, № 3.