Премини към основното съдържание

ас. Георги Гочев

кабинет 303, тел. 02 /9308 365

gkgochev@uni-sofia.bg

Асистент Георги Красимиров Гочев е роден в гр. Пловдив, като през 2008 г. завършва с отличен успех ЕГ "Пловдив" (EDS "Plovdiv") с първи език немски, а втори английски. През същата година придобива сертификат за владеене на немски език - DSD - C1. Владее свободно английски език.

През 2013 г. завършва специалност “Право” с отличен успех в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

От 2015 г. до настоящия момент е асистент в Катедрата по трудово право и обществено осигуряване към СУ “Св. Климент Охридски”. 

От началото на 2018 г. е и докторант, като разработва дисертационен труд на тема “Осигурителноправен режим на професионална болест” под научното ръководство на доц. Нина Гевренова. 

От 2018 г. е вписан като адвокат към Софийска адвокатска колегия.

В периода 2008 – 2014 г. посещава курсове за придобиване на компютърна грамотност за работа с операционната система - Linux. Придобива скспертиза в работата с Microsoft Office, PowerPoint, Excel. Любител фотограф, умения с работа по обработка на снимки и видео с Adobe Photoshop и Adobe Lightroom CC.

В периода 2016- 2018 г. придобива опит в динамична и силно натоварена работна среда, както и умения за организиране на български и чуждестранни научни изследователи и преподаватели от различни университети - по повод провеждането на международни и вътрешни научни конференции.

 

Списък на преподаваните предмети.

Учебни дисциплини – трудово право и осигурително право.

Редовен асистент в катедрата по трудово право и обществено осигуряване към ЮФ на СУ “Св. Климент Охрдиски”.

Трудово право
Осигурително право

1. Проблеми на специализирания контрол върху предоставянето на медицинска помощ. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VIII. Осигурителна ли е българската осигурителна система? С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2016, 199-209. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова). (Рез. на рус. и англ. ез.).

2. Правни проблеми при неспазено предизвестие по чл. 220 КТ в хипотезата на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 326 КТ. – В: В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. IX. Право и социална политика. С., Унив. изд.Св. Кл. Охридски, 2017, ... (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова). (Рез. на рус. и англ. ез.).

3. Принципы свободы и защиты труда в условиях рыночной экономики. – В: Трудовое право, право социального обеспечения и рыночная экономика. Проблемы взаимодействия. [Вторые Гусовские чтения – материалы международной научно-практической конференции, Москва, 30 июня по 01 июля 2016 года]. Москва, Проспект, 2017, 51-58.

4. Историческое развитие правового регулирования професионального заболевания в Болгарии. – В: Гусовские чтения, Русия/Москва 2017.

5. Историческо развитие на понятието за професионална болест.  В: Съвременно право, кн.2, 2018, 64-83.

 

 

Публикации в правноинформационни сайтове:

1. Сравнително-правен поглед върху някои аспекти на професионалната болест по българското и немското законодателство. http://gramada.org/сравнително-правен-поглед-върху-няко/

2. Анализ на съдебната практика по приложението на Регламент (ЕО) 883/2004 г. при отпускане на обезщетението за безработица. http://gramada.org/анализ-на-съдебната-практика-по-прило/

3.  Кратка бележка по приложението на разпоредбата на чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК. http://gramada.org/кратка-бележка-по-приложението-на-раз/

4. Практически проблеми при синдром на родителско отчуждение.