Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Георги Георгиев

кабинет 298, тел.02 / 9308287

gvalentino@uni-sofia.bg

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ (роден на 26.05.1986 г.), асистент, Катедра по гражданскоправни науки, постъпил 2016 г.

            Завършва Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в гр. Стара Загора през 2005 г. и ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 2010 г. Преминал курсове по английско облигационно право в Университета в Кеймбридж през 2007 г. и английско търговско право в London School of Economics and Political Science през 2010 г. Завършва магистърска програма по международно и сравнително търговско право в ЮФ на King’s College London през 2012 г. Хоноруван асистент в ЮФ от 2015 г., щатен асистент по търговско право в катедрата по Гражданскоправни науки от 2016 г., главен асистент от 2020 г. От 2016 г. е член на работна група по несъстоятелност към City University, London и Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law (CI&CL) Group, London, в рамките на която се извършва международно изследване по въпросите на несъстоятелността в над 30 държави по света: http://www.ciclresearch.com/about-the-project/. От м. май, 2019 г. е зачислен като докторант на самостоятелна подготовка с тема на дисертационния труд „Залогът на търговско предприятие“. През 2019 г., след успешна защита на дисертационен труд на тема  „Залогът на търговско предприятие“, му е присъдена образователната и научна степен доктор в професионално направление 3.6. Право – „Гражданско и семейно право /Търговско право/“.

           Гост - изследовател в Центъра по търговско право в Harris Manchester College, University of Oxford през 2017 г.

          Адвокат в Софийска колегия (от 2013 г.), управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ от август, 2018 г.

           Преподавани учебни дисциплини: Търговско право – I част (Дружествено право); Търговско право – II част (Търговски сделки); Облигационно право.

Търговско право

СТУДИИ И СТАТИИ

  1. „Относно продажбата на акции, притежавани от дружество с ограничена

отговорност, без решение на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 6 ТЗ”,

сп. „Търговско право”, бр.4/2010 г., с. 87- 97

  1. Автор на анализ на българското законодателство в международно

сравнителноправно изследване на тема „Задължения и отговорност на членовете на съветите на акционерни дружества в ЕС“, авторски колектив от London School of Economics and Political Science, United Kingdom в състав Carsten Gerner – Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster, издание на LSE Enterprise, (2013 г.), с. 69-100 от приложение „А“ към изследването.  

  1. Съавтор с Александър Кацарски на изследване на арбитражното производство

по българското право в Международен справочник по сравнително право: Международен арбитраж”, десето издание, 2013 г., публикуван от the Global Legal Group, London, United Kingdom, с. 146 – 156.

  1. „Сравнителноправен поглед върху доктрината за „пробиване на корпоративния

воал“ и други концепции за ангажиране на отговорност на трети лица за задължения на търговски дружества“, сп. „Търговско право“, бр. 2/2014 г., с. 41 – 62

  1. „Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване

към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество?“, сп. „Търговско право“, бр. 3/2015 г., с. 25 – 44

  1. „Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението

ограничения за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му?“, сп. „Търговско право“, бр. 4/2016 г., с. 51 – 68.  

  1. „Историческо развитие на залога на търговско предприятие“, сп. „Търговско

право“, бр. 4/2017 г., с. 51 – 72

  1. Recent Amendments in the Regime of the Enterprise Charge Under Bulgarian Law,

Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, редактори:Алекс Ембер, Ина Вишоградска, издателство:St. Climent Ohridski University Press, 2018, стр.21-32

 

      9. За някои предизвикателства при последващ залог на търговско предприятие, Търговско право, брой:3, 2018, стр. 83 – 99

     10. Юридически характеристики на заложното право върху търговско предприятие - под печат – сборник с материали от научна конференция, организирана от ЮФ на УНСС – октомври, 2018 г.

     11. Учредяване на залог на търговско предприятие и действие на вписването на залога в съответните регистри – в Сборник с материали от конференция в памет на доц. Кристиан Таков – под печат;

     12. За състава на заложеното търговско предприятие – в Годишник на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 2018 г. – под печат;

     13. Способи за изпълнение по реда на Закона за особените залози върху заложено търговско предприятие, Tърговско право“, брой:2, 2019 г. стр. 83-101

     14.Съавтор на книга “Executory Contracts in Insolvency Law. A Global Guide”, автор на главата за България - авторски колектив, редактори Jason Chuah and Eugenio Vaccari, City University, London, издателство Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2019: https://www.e-elgar.com/shop/a-treatment-of-executory-contracts-in-insolvency-law

 

 

НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

 

Georgi Valentinov Georgiev graduated from the Sofia University “St. Kliment Ohridski” in 2010 with distinction. He studied in courses on English Obligation Law in Cambridge University in 2007 and English Commercial Law in the London School of Economics and Political Science in 2010. In 2012, he completed his Master’s degree in International and Comparative Commercial Law at King’s College London, specializing in company law, capital markets (securitization and derivatives, syndicated loans, debt and project finance) and commercial arbitration. Since 2015 he was part-time assistant professor in Company law and Commercial Law and since 2016 he has been appointed as a full-time assistant professor in the Civil Law Department, teaching Company Law, Commercial Law and Contract Law.  

In 2012, he was selected for consultant for Bulgaria and member of a work group for a research project of the London School of Economics and Political Science, funded by EC, for doing research of the legislature and court practice of member states in the area of corporate governance.

In 2017, he was a guest visiting researcher  at the Commercial Law Centre at Harris Manchester College, University of Oxford. Since 2016 he has been a member of an insolvency work group at the City University, London, and Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law (CI&CL) Group, London, which is conducting international research on insolvency issues in over 30 countries around the world http://www.ciclresearch.com/about-the-project/

Since May, 2019 he is PhD candidate with his work “The Enterprise Charge”.

Lawyer at Sofia Bar Association since 2013, Managing partner of “Georgiev and Kolev” Law Offices since August, 2018.  

 

Publications:

 

1. On the Sale of Shares Owned by a Limited Liability Company without Resolution of the General Assembly under Art. 137(1) item 6 of the Commercial Act, Business Law, issue 4/2010, p.87-97;

 

2. Author of analysis of the Bulgarian legislation in an international comparative study under the topic “Duties and Liability of the Directors of Joint-Stock Companies in EU”, in collaboration with other authors from London School of Economics and Political Science, United Kingdom- Carsten Gerner – Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster, LSE Enterprise (2013), p. 69-100 of Appendix A to the Study, available at http://eprints.lse.ac.uk/50438/1/__Libfile_repository_Content_Gerner-Beuerle%2C%20C_Study%20on%20directors%E2%80%99%20duties%20and%20liability%28lsero%29.pdf

 

3. Co-author with Alexander Katzarsky of studies regarding the arbitration proceedings under Bulgarian law in the “International Comparative Legal Guide: International Arbitration” 2013, 2014 and 2016, as well as in the Corporate Governance guide in 2014 and 2017, issued by the Global Legal Group, London, United Kingdom: https://iclg.com/practice-areas/corporate-governance/corporate-governance-2017/bulgaria.

 

4. “A Comparative Legal View on the “Piercing the Corporate Veil” Doctrine and Other Concepts for Engaging Liability of Third Parties for Companies’ Debts”, Business Law, issue 2/2014, p. 41-62.

 

5. “Is the Suspension of a Registration in the Commercial Register of Proceeding with an Execution of a Commercial Enterprise or a Company Share Pledged under a Special Pledge Admissible?”, Business Law, issue 3/2015, p. 25-44

 

6. “Are Non-Compete Restrictions Provided for in the Management Agreement Valid after its Termination?” Business Law, issue 4/2016, p. 51-68.

 

7. “Historical Development of the Pledge on Company Enterprise”, Business Law, issue 4/2017, p. 51-72.

 

8. Recent Amendments in the Regime of the Enterprise Charge Under Bulgarian Law,

Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, editors: Aleks Ember and Ina Vishogradska, St. Climent Ohridski University Press, 2018, p.21-32

 

      9. Regarding Some Challenges Regarding Subsequent Charge Over Commercial Enterprise, Business Law, Issue 3, 2018, p. 83-99

     10. Legal Characteristics of the Charged Commercial Enterprise, digest with publications from research conference, organized by the Faculty of Law at the University of National and World Economy, October, 2018 – to be printed out.

     11. Incorporation of an Enterprise Charge and effects of its Entry In the Respective Registries – in Digest with publications from conference In Memoriam Christian Takov – St. Climent Ohridski University Press – to be printed out;

     12. Regarding the Content of the Charged Commercial Enterprise – in Yearbook of 2018 of the Faculty of Law of Sofia University “St. Climent Ohridski”, St. Climent Ohridski University Press, 2019.

     13. Methods for Execution Over Charged Enterprise under the Law on Registered Chagres Act, Business Law, Issue 2, 2019 г. p. 83-101

     14. Co-Author of the Chapter for Bulgaria in the comparative legal study “Executory Contracts in Insolvency Law. A Global Guide”, author of the chapter on Bulgarian law, edited by prof. Jason Chuah and Eugenio Vaccario, City University, London, издателство Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2019: https://www.e-elgar.com/shop/a-treatment-of-executory-contracts-in-insolvency-law