Премини към основното съдържание

доц. д-р Златомир Орсов

кабинет 307, тел. 02 / 9308 268

orsov@uni-sofia.bg

Доцент д-р Златимир Орсов е роден през 1962 г. в гр. Кермен, Сливенска област. Дипломира се с образователно-квалификационна степен „магистър по право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. „Кл. Охридски“ през 1987. Същата година печели конкурс и е избран за асистент по гражданско право в Юридическия факултет на СУ „Св. „Кл. Охридски“. През 2017 г. в същия факултет защитава дисертационен труд на тема „Договорът за аренда на земеделска земя“ и придобива образователната и научна степен „доктор“. През 2018 г. година печели конкурс и е избран за доцент по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ с хабилитационен труд „Преобразуването на държавно предприятие в еднолично търговско дружество като придобивно основание“. 

Бил е народен представител в ХХХVІ (1991-1994) и ХХХVІІ (1995-1997) Народно събрание,  член на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания при Президента на Република България (2002-2012) и член на Експертната работна група по правно-политически анализ към политическия кабинет на Министър-председателя на Република България (2007-2009). От 1997 г. е главен секретар на Националната юридическа фондация и Председател на Търговския арбитражен съд при нея, както и арбитър в Борсовия арбитраж при Софийската стокова борса. От 1998 г. е адвокат в Сливенската адвокатска колегия.

Преподавал е учебните дисциплини вещно право, облигационно право, търговско право и семейно и наследствено право на семинарни занятия със студентите по право в Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Чел е лекционни курсове по Кооперативно право в периода от 2003 г. до 2009 г. в същия факултет и по Аграрно право в Тракийски университет – Стара Загора, в периода от 1994 г. до 1996 г.

Понастоящем чете лекции по Вещно право и по Поземлено право в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.    Научните му интереси са в областите на вещното право, облигационното право, търговското право, конституционното право и административното право.

СПИСЪК

на учебните дисциплини, преподавани понастоящем от доц. д-р Златимир Орсов

  1. Вещно право (лекции и упражнения)
  2. Поземлено право (лекции)

Вещно право
Поземлено право

КНИГИ

 

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи и Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи. [Коментар]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1991. 184 с. (Съавт.: Т. Попов).

Възстановяване на собствеността върху земи в строителните граници на населените места по реда на ЗСПЗЗ. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1994. 116 с.

Сборник решения и определения на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация. 2000-2009. (Състав. и автор на предг.: ...). С., Софи-Р, 2009. 232 с.

Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. [Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011 г.]. С., Софи-Р, 2011. 400 с. (Състав. и авт. на предг.: ...).

Преобразуването на държавно предприятие в еднолично търговско дружество като придобивно основание. С., Софи-Р, 2017, 258 с.

Договорът за аренда на земеделска земя по българското право. София, Софи-Р, 2018, 320 с.

           

 

СТУДИИ И СТАТИИ

 

Наредба за осигуряване на работни места и устройване на работа на младите специалисти и чл. 12, 13, и 15 от Закона за нормативните актове. - Социалист. право, 1987, № 10, 68-72.

Незаконните строежи в земите за земеделско ползуване. - Нар. съвети, 1988, № 11, 46-47.

Правна уредба на договора за аренда (в селското стопанство). - Икон. организ., 1989, № 12, 51-60.

Строежи в земите за земеделско ползуване и собствеността върху тях. - Държ. и право, 1989, № 6, 52-57.

Арендната вноска. - Икон. Организ., 1990, № 3, 47-52.

Истината за (собствеността на) земята. - Общество и право, 1990, № 3, 34-36.

Пред радикалната реформа на селското стопанство. (Разглежда и въпроса за правото на собственост). - Държ. и право, 1990, № 7, 74-85. (Съавт.: Т. Попов).

Фирми на граждани и отношения между съпрузите. - Държ. и право, 1990, № 1, 70-78. (Съавт.: А. Станева).

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи и заварените права на лично земеползване. - Съвр. право, 1991, № 5, 24-33.

Как да тълкуваме промените в Закона за земята. - Финанси, 1993, № 5, 29-31.

Конфликтът между правото на възстановяване на собствеността върху земеделските земи и правото на собственост при липса на сграда. - Практ. право, 1993, № 1, 8-10.

По повод Решение № 12 от 1993 г. на Конституционния съд. - Съвр. право, 1993, № 5, 79-88.

Права на ползувателя при невъзможност за придобиване на ползваната земя. - Практ. право, 1993, № 2, 34-35.

За иска по § 4, ал. 1 и 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. - Търг. право, 1994, № 1, 24-29.

Правната уредба на кооперациите в България. - В: Кооперацията и развитието на икономиката. С., 1994, 78-112.

Страни и сключване на договора за аренда. - Търг. право, 1997, № 5-6, 53-58.

Правомощия на органите за управление на търговско дружество в несъстоятелност. - Търг. право, 1999, № 5, 50-54.

Новата правна уредба на кооперациите. - Търг. право, 2000, № 4, 19-29.

Придобивни основания по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти. - Съвр. право, 2001, № 4, 63-75.

За задължението на държавата по чл. 18, ал. 6 от Конституцията. - Търг. право, 2003, № 1, 23-40.

За отговорността на държавата за вреди от прилагането на противоправни нормативни актове. - Търг. право, 2003, № 6, 27-39.

Нови правила за принудително отчуждаване на частна собственост за нужди на държавата. - Съвр. право, 2003, № 4, 45-59.

Продавачът по договора за приватизационна продажба на обособена част от имуществото на търговско дружество. - Търг. право, 2004, № 5, 58-68.

Отмяна по чл. 647 от Търговския закон на сделки на заложния кредитор по Закона за особените залози. - Търг. право, 2005, № 5, 63-66.

Възстановяване на право на собственост на кооперации и кооперативни съюзи по Закона за кооперациите. - Търг. право, 2008, № 2, 5-32.

Планът за уедряване на земеделски земи по чл. 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съответствието му с Конституцията. - Търг. право, 2009, № 2, 31-40.

Придобивна давност при действието на Конституцията от 1991 г. - Съвр. право, 2009, № 2, 59-71.

Също и в: Съдийски вестник, 2012, № 3, 54-68.

Четири случая на несъответствие на гражданския процес с конституционните изисквания към съдебната власт. - В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. [Материали от научната конференция, Велико Търново, 3.VІ.2011 г.]. С., 2011, 144-158. (Състав.: ...).

Наистина ли разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие? – Търг. право, 2012, № 2, 31-40.

За фактическия състав на придобивната давност. [По повод ТР № 4/2012 г. на ОСГК на ВКС]. – В: Liber Amicorum. [Сб. в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението и]. С., Фенея, 2013, 328-346. (Състав.: Ек. Матеева, И. Русчев).

Също и в: Търг. право, 2013, № 2, 21-34.

Критичен анализ на Тълкувателно решение № 5 от 2011 г. на Гражданската колегия на Върховния касационен съд. - De jure, 2013, № 2 (7), 19-39.

Погасяването по давност на частни вземания при действието на Конституцията на Република България от 1991 г. – В: Правото – изкуството за доброто и справедливото. [20 години Юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“]. Пловдив, Унив. изд. П. Хилендарски, 2013, 121-126.

Присъединяване, принадлежност, приращение и необособимо надвишаване на правото на строеж. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. [Юбилеен сб. по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. дюн Витали Таджер]. С., Фенея, 2013, 273-314. (Състав.: Ек. Матеева, Н. Колев).

Също и в: Съдийски вестник, 2013, № 1, 45-81.

Съдържание и правна същност на управлението на държавни вещи от ведомства. – Търг. право, 2014, № 4, 25-58.

Вписване на прекратяването на договора за аренда на земеделска земя. – Съвр. право, 2016, № 1, 75-93.

За фактическия състав на придобивното основание по чл.17а от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. – Търг. право, 2016, № 2, 19-40.

Правна класификация на договора за аренда на земеделска земя според характерната престация. – Съвр. право, 2016, № 3, 37-62.

Договор за аренда на съсобствена земеделска земя. – Собственост и право, 2017, № 4, 45-53.

За системата и структурата на българското вещно право. – Съвр. право, 2018, № 1, 57-66.

Поредни промени в правилата за сключване и вписване на договорите за наем и за аренда на земеделска земя. – Съвр. право, 2018, № 3, 45-64.