Премини към основното съдържание

доц. д-р Здравка Кръстева

кабинет: 293А, тел: 02 /

zvkrusteva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Здравка Кръстева е преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” от 2002 г. Води лекционните курсове по криминалистика за студентите по право, редовно и задочно обучение, както и курс на английски език European Standards on Criminal Investigation: EctHR Jurisprudence за гостуващи студенти по програма Еразъм +.  Хоноруван преподавател е по криминалистика в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство и по криминалистика и съдебни експертизи в Департамент “Право” на Новия български университет. Изнасяла е цикъл лекции като гост-преподавател в Юридическия факултет на Университета на Ниш.

         През 2015 г. й е присъдена научната степен “доктор по право (криминалистика)”, след като защитава дисертационен труд на тема “Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека”. През 2019 г. е избрана за доцент по криминалистика в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” с хабилитационен труд “Свидетелите очевидци в наказателното производство в светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката”.  

         Доц. Кръстева е специализирала в САЩ, Русия, Холандия и Италия. Преминала е през специализирани обучения за работа с полиграф, психологическо портретиране, анализ на местопроизшествието (Backster School of Lie Detection, San Diego, Ca, USA и Assess, София). Участвала е в научно-изследвателски  и практико-приложни проекти на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Министерство на правосъдието, Камарата на следователите в България и др. Наред с преподавателската дейност Здравка Кръстева е работила като адвокат, ръководител на звеното за международни проекти на Омбудсмана на Република България и програмен директор в Института за модерна политика.

 

Криминалистика

ПУБЛИКАЦИИ

 

Монографии и глави от книги:

 

Свидетелите очевидци в наказателното производство в светлината на съвременните постижения на приложната психология и криминалистиката. С.: Сиела, 2019.

 

Методика за разследване на причиняването на смърт по непредпазливост в строителството и минната промишленост. Лекарски грешки. София, Камара на следователите в България. Под печат

 

Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция

за правата на човека. С.: Сиби, 2015.

 

Правни аспекти на държавната антиеврейска политика в Царство

България (1941-1944 г.) В: Танева, А. (ред.) Антиеврейското законодателство в Европаи България. Правни изследвания. С.: Център за еврейски изследвания на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Институт за модерна политика, 2015.

 

Статии и доклади:

 

Recent Human Rights Issues in Bulk Interception of Electronic Communications. International Scientific . Conference:“Law and Multidisciplinarity”, 12th and 13th April 2019, Faculty of Law, University of Nis, Serbia.

 

Актуални въпроси на правата на човека при прилагането на средства за масово следене. Доклад пред международна научна конференция на

тема: “Правата на човека 70 г. след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека”, София, 10 декември 2018 г.

 

The ECtHR's Reasoning in the Case of Bouyid in Belgium and its Roots in the Roman and Judeo-Christian Traditions. Report to the Third International Scientific Conference "Ius & Humanitas," organized by the Balkan Association of Roman Law and Roman Legal Tradition, Skopje, 25-27 October 2018.

 

Deportation of the Jews from Vardar Macedonia, Aegean Thrace and Pirot in the Light of the International Law of War . . La face cach.e du sauvetage des Juifs en Bulgarie pendant la Shoah ., Journ.e d’.tudes internationale, Universit. de Strasbourg , 15 mai 2018.

 

Разпознаването на лица в наказателното производство в светлината на съвременните постижения на когнитивната психология. Доклад пред Международна научна конференция, посветена на 50 г. от влизането в сила на действащия Наказателен кодекс“Съвременни предизивкателства пред наказателното законодателство”. София, 8-9 май 2018 г.

 

Депортацията на евреите от Вардарска Македония, Егейска Тракия и Пирот в светлината на законите и обичаите за водене на война. Доклад пред международна научна конференция “Скритото лице на спасението на българските евреи”,Юридически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Факултет по хебраистика на Университета в Страсбург, Българска асоциация на оцелелите от Холокоста и техните деца, София, 16 април 2018 г.;

 

Полиграфските изследвания в наказателното производство - възможности и ограничения. Доклад пред научна конференция, посветена на 120 г. от приемането на Закона за углавното съдопроизводство от 1897 г. “Наказателното правораздаване –традиции и перспективи”, София, 6 ноември 2017 г.

 

Принципът на ефективността в тълкувателната практика на Европейския съд по правата на човека. В: Научни четения на тема “Правни норми и правни принципи”.

 

Сборник доклади. С.: УИ “Св. Климент Охридски”, 2017, 286-296.

Взаимодействие на органите на досъдебното производство с медиите: рискове, ограничения и възможности. Правен преглед, бр. 7, 2017 г.

 

Разследването на престъпления и забраната за дискриминация по чл. 14 от Европейската конвенция за правата на човека. В: Защита срещу дискриминация в България и Европа. Сборник с доклади от научна конференция. С.: Академия на МВР, 2016, 157-174.

 

Проблеми при образуването на наказателните производства за домашно насилие от гледище практиката на Европейския съд за правата на човека. - De jure, 2015, № 2 (11), 248-254.

 

Претърсване и изземване в помещения, ползвани от адвокати, съгласно Европейската конвенция за правата на човека. – Право, политика, администрация, 2015, Т. 2, № 1, 56-67.

 

Планиране на разследването на престъпления в светлината на Европейската конвенция за правата на човека. - Доклад от науч.-практ. конф. „Правата на човека в наказателното и наказателнопроцесуалното право. Практиката на ЕСПЧ“, Център по юридически науки на Бургаския свободен университет, Бургас 12-13 юни 2015. 2015, 106-116.

 

Изискването за независимост на разследващите органи по Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. – Съвр. право, 2014, № 6, 23-35.

 

Значение на следствените версии за ефективното разследване на престъпления според Европейския съд по правата на човека. – Научни трудове на Института за държавата и правото при БАН, том 12, С., 2015, 205-223.

 

Ефективно разследване на смъртни случаи при използване на сила от полицейските органи според практиката на Европейския съд по правата на човека. - В: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. [Сборник доклади от науч. конф., орг. от Катедрата по наказателноправнви науки на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 27 януари 2014 г.]. С., Унив. изд. Св. Кл.

Охридски, 2014, 344-356. (Състав.: П. Панайотов, Г. Митов, Н. Кузманова).

 

По някои дискусионни въпроси на неоснованото на присъда отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. - Научни изследвания, 2012, № 2. http://nauchniizsledvania.com/nauchni-statii/view/78

 

Неизпълнение на международни препоръки за отстраняване на законодателни дефекти, които ерозират гражданските права. – В: За състоянието на парламентарното управление. [Осми редовен мониторингов доклад на Института за модерна политика]. С., 2012, 11-15.

 

Случаи на полицейско насилие и липса на ефикасни механизми за тяхното обективно разследване. Нарушаване на правото на справедлив процес. – В: Специален доклад за действията на правителството и службите за сигурност в България, които застрашават или пряко нарушават основни права и свободи на гражданите, 8 фев.

2011. [Институт за модерна политика].

 

Действия на службите за сигурност, ограничаващи свободата на съвестта и свободата на изразяване. – В: Специален доклад за действията на правителството и службите за сигурност в България, които застрашават или пряко нарушават основни права и свободи на гражданите, 8 фев. 2011. [Институт за модерна политика]. Available from:http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/2011/02/imp_special_report.pdf, 19-22.

 

Тайна на кореспонденцията и другите съобщения. – В: Мониторингов доклад наИнститута за модерна политика за дейността на 41-то Народно събрание. [Юли- ноември 2009]. С., 2010, 44-47.

 

Проблеми, тенденции, препоръки. – В: Втори мониторингов доклад на Института за модерна политика на дейността на 41-то Народно събрание. [Ноември 2009- февруари 2010]. С., 2010, 6-27.

 

Право на защита. – В: Мониторингов доклад на Института за модерна политика задейността на 41-то Народно събрание. Юли-ноември 2009.  С., 2010, с. 47-50

 

Обобщена оценка за дейността на 41-то Народно събрание през първата година от неговия мандат. – В: Редовен мониторингов доклад на Института за модерна политика на дейността на 41-то Народно събрание. [Февруари-юни 2010]. С., 2010, 6-14.

 

Намаляват гаранциите за правата на човека при провеждането на наказателната политика на държавата. – В: Мониторингов доклад на Института за модерна политика на дейността на 41-то Народно събрание. [Юли-ноември 2010]. С., 2010, 17-27.

 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите: сиво законодателство. – В: Втори мониторингов доклад на Института за модерна политика на дейността на 41-то Народно събрание. [Ноември 2009–февруари 2010]. С., 2010, 43-50.