Премини към основното съдържание

доц. д-р Васил Пандов

кабинет 294, тел. 02 / 9308 483 

vpandov@uni-sofia.bg

Доц. д-р Васил Христов Пандов е редовен преподавател по Международно частно право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от 2009г. до момента. Последователно е водил семинарни занятия и лекции по различни дисциплини от международния дял на българското право – Международно частно право, Консулски функции в договорните и търговските отношения и нотариалната дейност, Специализирани организации при ООН, Международен маркетинг, Международно частно семейно и наследствено право, Консулски функции в областта на семейните и наследствени отношения, Международен търговски арбитраж, Световната търговска организация и разрешаване на спорове, Свободно движение на съдебни решения, съдебни спогодби и официални документи в ЕС и др.

Роден е през 1977г. в гр. София. Придобива средно образование в 9-та Френска гимназия с преподаване на френски език “Алфонс дьо Ламартин”, гр.София. Завършва Юридическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски през 2002г. Специализации в Университет „Кеймбридж“, Обединено Кралство Великобритания (2002г.) и Хагска академия по международно право (2011г.), Кралство Нидерландия.

Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2002г. до момента, управляващ съдружник в Адвокатска къща Рила консулт.

Кореспондент на Република България в обобщаването на съдебна практика по актовете на UNCITRAL в систевата CLOUT.

Учредител и заместник – председател на Управителен съвет на Институт по международно частно право.

Член на работна група по дружествено право към министър на правосъдието на Република България.

Арбитър в листата по вътрешни и международни дела на Международен арбитражен съд при Институт по международно частно право.

Научни интереси в областта на международното частно право, право на ЕС, международен граждански процес и международен търговски арбитраж.

СПИСЪК С ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ ДОЦЕНТ Д-Р ВАСИЛ ХРИСТОВ ПАНДОВ

 

 

 

 1. Международно частно право
 2. Консулски функции в договорните и търговските отношения и нотариалната дейност
 3. Специализирани организации при ООН
 4. Международен маркетинг
 5. Международно частно семейно и наследствено право
 6. Консулски функции в областта на семейните и наследствени отношения
 7. Международен търговски арбитраж
 8. Световната търговска организация и разрешаване на спорове
 9. Право на международния транспорт
 10. Свободно движение на съдебни решения, съдебни спогодби и официални документи в ЕС

Международно частно право

СПИСЪК С НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦЕНТ Д-Р ВАСИЛ ХРИСТОВ ПАНДОВ

 

 

 1. Част от сборен коментар на Регламент част от сборен коментар на Регламент 593/2008, озаглавен „Уредба на противодействие срещу злоупотребата с недееспособност според Регламента Рим І”. Разработката е публикувана като част от сборен коментар със заглавие „Регламентът Рим І” под общата редакция на проф.д-р Николай Натов от издателство „Сиела софт енд паблишинг” АД през м.юни 2009г. ISBN 978-954-28-0515-1;
 2. Статия в сп. „Търговско право”, бр.1 от 2011 със заглавие „Международна компетентност на съда по необходимост (Forum necessitatis)”;
 3. Статия в сп. „Правна мисъл” бр.2 от 2011г. със заглавие – „Отпадане на екзекватурата на чужди съдебни решения, съдебни спогодби и автентични документи в Европейския съюз”;
 4. Сборен материал с други автори в издание на английски език с наименование “Application of Foreign Law”, издателство – Sellier. European Law Publishers. Munich, 2011, pp 145 – 161. Издадено през м.юни 2011г.;
 5. Статия в сп. „Търговско право”, бр.3 от 2012 със заглавие Признаване на чужди публични актове и метод на признаването”;
 6. Част от сборен коментар със заглавие „Регламентът Брюксел І”, Сиела. Норма АД, София, м.май 2012г., около 80 страници, ISBN 978-954-28-1117-6;
 7. Статия (в съавторство) на английски езикApplication of the EU Private International Law Instruments in Bulgaria в „Yearbook of Private International Law, vol. XIII (2011), Sellier. European Law Publishers. Munich, July, 2012;
 8. Статия (в съавторство) на английски езикCivil and Commercial Mediation in Europe”, Vol. I, pp 69 – 87, Intersentia, Cambridge – Antwerp – Portland, 2013;
 9. „Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи като източник на българското международно частно право”, част от сборен труд със заглавие „Международният договор - източник на международното частно право”, „Сиела. Норма” АД, октомври, 2013г. ISBN 978-954-28-1356-9.
 10. Maritime Environment Delict, Regulations Rome I and Rome II and Maritime Law,  G. Giappichelli Editore, съавторство (Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Захари Янакиев, Ивелин Кирчев, Михаил Станков), статия – 2013г.
 11. Bulgaria, Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. І.2, Intersentia, съавторство (Николай Натов, Боряна Мусева и Васил Пандов), стр. 55-81,  2014г.
 12. Регламентът Брюксел II A : Регламент (EO) No 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (EO) No 1347/2000, София : Ciela, 2014. Коментар от авт.колектив под редакция на Натов, Николай.
 13. Студия в сп. „Търговско право”, бр.3 от 2016 със заглавие "Приспособяването в международното частно право".
 14. Статия в сп. „Съвременно право”, бр.1 от 2017 със заглавие "Свободно движение на удостоверения по граждански и търговски дела в Европейския съюз".
 15. Статия в сп.”Правна мисъл”, бр.4 от 2017г. със заглавие „Свободно движение на официални документи в Европейския съюз”.
 16. Коментар на Регламент 650/2012, част от сборен труд със заглавие „Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009 – 2016г. Тенденции и новости в уредбата”, „Сиела. Норма” АД, ноември, 2017г.
 17. Международна компетентност по граждански и търговски дела“, монография, „Сиела. Норма” АД, юни, 2018г., ISBN 978-954-28-2609-5.
 18. Студия на английски език в съавторство Bulgarian Legislative Assessment Report on Cross-Boder Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices – in Nikolay Natov, Boriana Musseva, Vasil Pandov, Dafina Sarbinova, Teodora Tsenova, Emil Tsanev, Bulgarian Legislative Assessment Report on Cross-Boder Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices, European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation, издателство: Scritti di diritto private europeo ed internatzionale, 2017, стр.229-257, ISBN 978-88-255-0906-9.
 19. Статия в съавторство на английски език - National report on the Application of Rome and Rome II Regulations in Bulgaria in Rome I and II in Practice, Guinchard, Em., Intersentia, Cambridge, 2019.