Премини към основното съдържание

доц. д-р Траян Конов

кабинет 306, тел. 02 / 9308 386

konov@uni-sofia.bg

Роден в гр. София. Завършва Юридическия факултет на СУ през 1983 г. Асистент в Катедрата по гражданскоправни науки (1985). Старши асистент (1988). Главен асистент (1991). Доцент в същата катедра (1997). Доктор по право (1990). Член на Научната комисия по обществени науки (2002-2005) и зам.-председател на Научната комисия по правни науки при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет (2005-2008). 

Член на Консултативния съвет по законодателството към председателя на ХХХІХ (2001-2005) и ХL (2005-2009) НС.

Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 1992).

Член на редакционния съвет на сп. „Търговско право“ (1991), главен редактор от 2012 г., Член на редакционната колегия на сп. „Ius romanum.

            Четен курс: Облигационно право (от 1997).

            Области на основните научни интереси: облигационно право.

Облигационно право

КНИГИ

                Основание на гражданската отговорност. С., УИ Св. Кл. Охридски, 1995. 238 с.

                2. изд. Регули, 2002. 220 с.; също и в: Конов, Тр. Подбрани съчинения. С., Сиела, 2010, 7-249.

            Възражение за неизпълнен договор и право на задържане. С., Регули, 1996. 160 с.

            Също и в: Конов, Тр. Подбрани съчинения. С., Сиела, 2010, 251-446.

            Подбрани съчинения. С., Сиела, 2010. 526 с.

               

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

                Сборник казуси по гражданско право – обща част и вещно право. С., Висш инст. на МВР, 1987. 228 с. (Съавт.: П. Попов, Й. Борисов, А. Калайджиев).

 

            СТУДИИ И СТАТИИ

            Въпроси на недействителността на сделки, сключени от недееспособни в съдебната практика. – Правна мисъл, 1985, № 5, 106-112. (Съавт.: П. Попов).

            Също и в: Търг. право, 2005, № 1, 86-96.

            Някои въпроси на отговорността за непозволено увреждане спрямо трети лица. – Правна мисъл, 1987, № 4, 58-62.

            Особености при дарението на ценни книги и вземания. – Социалист. право, 1987, № 2, 51-60.

            Отговорност при нарушен негативен интерес. – Държ. и право, 1988, № 11, 24-31. (Съавт.: А. Калайджиев).

            Също и в: Търг. право, 2003, № 6, 93-102.

            Изменения и допълнения на ОУД СИВ. – Държ. и право, 1989, № 7, 90-95.

            Понятието противоправност в областта на непозволеното увреждане според българското гражданско право. – Год. СУ. Юрид. фак., 79, [1986], 1989, № 1, 179-209.

            Също и в: Търг. право, 2000, № 6, 66-98.

            Недействителност на сделка по чл. 40 ЗЗД. – Год. СУ. Юрид. фак., 82, [1989], 1991, № 1, 189-196.

            Също и в: Търг. право, 1996, № 2, 75–79; Конов, Тр. Подбрани съчинения. С., Сиела, 2010, 449-458.

            Международен кодекс за лоялна рекламна практика. – Търг. право, 1992, № 3, 39-42. (Съавт.: Л. Илиева).

            Възможности за защита при нелоялна конкуренция, осъществена чрез използване на чужда марка, фирма, дизайн и други белези. – Търг. право, 1994, № 2, 22-25.

            Възражение за неизпълнен договор и право на задържане. – Търг. право, 1994, № 5, 5-16; 1995, № 2, 3-15.

            Възможно ли е номинално увеличение на регистрирания капитал на капиталово дружество за сметка на преоценка на материалните активи. – Търг. право, 1995, № 3, 24-28.

            За някои алтернативни обезпечения по банкови кредити. – Търг. право, 1995, № 6, 3-13.

            Също и в: Нотар. бюл., 2001, № 1, 31-41.

            Допустимо ли е заличаване на извършено вписване в Търговския регистър за учредяване на търговско дружество по протест на прокурора. – Търг. право, 1996, № 5-6, 3-12.

            Може ли приватизиращото се предприятие да прекратява неизгодни договори със съгласие на приватизационния орган? – Търг. право, 1999, № 3, 19-24.

            За абстрактните сделки и каузата на договорите. – Търг. право, 2002, № 2, 5-30.

                Също и в: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С., Сиби, 2003, 187-221; Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика. С., Сиела, 2008, 372-399; Конов, Тр. Подбрани съчинения. С., Сиела, 2010, 459-496.

                Някои критични разсъждения върху българската доктрина на предварителния договор. – Търг. право, 2003, № 6, 5-26.

                Също и в: Конов, Тр. Подбрани съчинения. С., Сиела, 2010, 497-526.

                Още веднъж за съотношението между договорна и деликтна отговорност и обезщетяването на неимуществени вреди. – Търг. право, 2012, № 3, 5-40.

Също и в: Liber Amicorum. [Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им]. С., Фенея, 2013, 239-284. (Състав.: Ек. Матеева, И. Русчев).

            Aliquid novi et/vel animus novandi? - В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 164-174. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова).

            Какви са правата на заложния кредитор срещу невписан като залогодател приобретател на заложено имущество и основание ли е извършената от заложния кредитор продажба на включен в заложено търговско предприятие недвижим имот за заличаване на вписаните върху него ипотеки и възбрани. [Становище по тълкувателно дело № 1/2015 г. по описа на ОСГК на ВКС]. – Търг. право, 2015, № 4, 23-43.

            Три въпроса относно иска по чл. 135 ЗЗД. – Търг. право, 2018, № 1, 17-46.

По право, с иск или с изявление на купувача се разваля договорът за продажба на недвижим имот при настъпила евикция? – Търг. право, 2019, № 3, 45-71

            От кога настъпва погасителният ефект на така наречената „съдебна компенсация“ и какви са обективните предели на силата на пресъдено нещо на решението, с което възражението за компенсация е уважено? (Тълкувателно дело № 2/2020 г. на ОСГТК на ВКС). – Търг. право, 2020, № 1-2, 53-96.

           Някои разсъждения относно договора в полза на трето лице. - Търговско право, 2021, No 1-2, с. 23-68

          За облигационното право и правото. - Ius Romanum, Извънреден брой "70 години ЗЗД", 2021, с. 10-40
           Пропуснатата полза - вероятна или сигурна вреда (Тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС). - Търговско право, 2022, No 1, с. 37-63
          Още веднъж за понятието противоправност и системата на българската извъндоговорна отговорност - отговорност за чиста икономическа загуба. - Търговско право, 2022, Nо 2-3, с. 35-66

 

            ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

                Основание на гражданската отговорност. – СУ. Юридически факултет. 1990

 

            ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД

Възражение за неизпълнен договор и право на задържане. – СУ, Юридически

факултет, 1997