Премини към основното съдържание

доц. д-р Таня Бузева

кабинет 298, тел. 02 / 9308 287

buzeva@uni-sofia.bg

Завършва специалност Право в Юридическия факултет на СУ през 1987 г. В периода 1989-1991 г. е редовен докторант по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ. От 1991 г. е редовен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ, Катедра по гражданскоправни науки. От 1995 г. е старши асистент, а от 2001 г. - главен асистент. Доцент по гражданско и семейно право (търговско право) от 2019 г.

През 2005 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Холдинг”за придобиване на научната степен доктор по право.

Доц. Таня Бузева има специализации в Юридическия факултет на Университета в Хамбург, Германия (1994) и многократно в Макс-Планк Институт по сравнително и международно частно право в Хамбург, Германия (1996, 1998, 2000, 2003, 2010, 2015, 2018).

Участвала е в проект на Министерство на правосъдието, Германската фондация за международно правно сътрудничество и Института по сравнително и международно частно право Макс-Планк Хамбург за хармонизация на българското дружествено право с правото на ЕС (1997-2000), както и в проект на Министерство на правосъдието и Института Макс-Планк Хамбург и за хармонизация на законодателната уредба на преобразуването на търговски дружества (2001-2002). Участвала в проект на Министерство на правосъдието и ООН за развитие на търговското правосъдие (2002-2003).  Участвала в проект на Световната банка за усъвършенстване на законодателната уредба на корпоративното управление (Corporate Governance) (2003-2004).

Доц. Бузева има участия като лектор в редица международни научни прояви, между които Международен симпозиум на тема Company Groups in Central and East European Countries [Икономическите групи в централно- и източноевропейските държави], организиран от Института по сравнително и международно частно право Макс-Планк Хамбург (2000), Международна конференция на тема Private Law in Eastern EuropeAutonomous Developments or Legal Transplants? [Частното право в Източна Европа – самостоятелно развил се отрасъл или резултат от реципирането на правни транспланти], организирана от Института по сравнително и международно частно право Макс-Планк Хамбург (2009); Международна конференция на тема Private Law Reform in South East Europe  [Реформа на частното право в Югоизточна Европа], организирана от Юридическия факултет при Белградския университет, Белград (2010).

Доц. Таня Бузева е участвала в разработването и приемането на редица законодателни изменения на Търговския закон и Закона за търговския регистър (2001-2008), Закона за защита на конкуренцията (2008), Закона за концесиите (2018) и др. 

Била е член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на XХХIХ Народно събрание. Била е член на Експертен консултативен съвет към Министър-председателя (2001-2005).

Арбитър по вътрешни и международни дела в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

В ЮФ на СУ доц. Бузева изнася лекции в специалност „Право“ по дисциплините Търговско право I част и Търговско право II част.

 

Търговско право

КНИГИ

 

Увеличаване на капитала на акционерно дружество. С.: Сиби, 2018.

 

Капиталови търговски дружества [Основно преработено и допълнено издание на книгата на проф. Витали Таджер от 1997 г]. (авторски колектив с ръководител О. Герджиков; заедно с Г. Стефанов, К. Касабова), С.: Труд и право, 2011.

Глава IV. Командитно дружество с акции (с. 226-233) и Глава VI. Обединяване на капиталови търговски дружества (с. 304-320).

 

Коментар на Търговския закон. Книга първа. Чл. 1-112. Второ основно преработено издание. (авторски колектив с ръководител О. Герджиков, заедно с А. Калайджиев, А. Кацарски, К. Касабова), С.: Софи-Р, 2007. 

 

Холдинг. С.: Сиби,  2006.

 

Новите положения в търговското право. [Промените в Търговския закон]. (авторски колектив с ръководител О. Герджиков; заедно с А. Калайджиев, А. Кацарски, К. Касабова, В. Попова), С.: Труд и право, 2000; Пар. 15: Изменение на капитала на акционерните дружества (с. 121-146) и Пар. 20: Еднолични търговски дружества (с. 172-182).

 

Европейско дружествено право. Директиви на Европейската общност в областта на дружественото право. Текстове и коментар. [Избрани студии и статии]. (Съставителство и редакция Клаус Хопт, Таня Бузева), С.: Сиби, 1999.

 

 

 

СТУДИИ И СТАТИИ

 

Номинално увеличаване на капитала на акционерно дружество. – Юридически свят, 2018, №2, 57-83.

 

Последните изменения и допълнения в Закона за търговския регистър. - Търговско и конкурентно право, 2008, № 6, 5-18.

 

Правни модели за възникване и прекратяване на холдинг. - Търговско право, 2005, №  4, 5-17.

 

Правна същност на холдинга по българското право. - Търговско право, 2005, № 2, 33-48.

 

Отправни пунктове на уредбата на икономическите групи в българското право. Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С.: Сиби, 2003, 46-72.

 

Предстоящи изменения на Търговския закон в уредбата на търговските дружества. -  Нотариален бюлетин, 2000, № 2, 26-32.

 

Сближаване на българското търговско право с правото на Европейската общност. -  Съвременно право, 1998, № 3, 110-114.

 

За съотношението между основанията за изключване на съдружник в ООД. - Съвременно право, 1994, № 6, 7-18.

 

Измененията и допълненията на Закона за задълженията и договорите (О. Герджиков, Т. Бузева). - Съвременно право, 1993, № 2, 15-27.

 

Дружество със съучастие. - Търговско право, 1993, № 3, 22-30.

 

За допустимостта на трансформиране на натуралното задължение в парично при договор за издръжка и гледане. - Съвременно право, 1992, № 3, 87-97.

 

 

 

Публикации на чужди езици

 

Transformation of Companies. Bulgarian Legal Framework and Implementation of the European Principles (на английски език) [Преобразуване на търговски дружества. Българската правна рамка и въвеждане на европейските принципи]. In: Vasiljević, M., R. Kulms, T. Josipović, M. Stanivuković (Editors). Private Law Reform in South East Europe - Liber Amicorum Jessel-Holst. Belgrade: Faculty of Law, University of Belgrade, 2010, 123-139.

 

Company Law in Bulgaria (на английски език) [Дружественото право в България]. In: Jessel-Holst, С., R. Kulms, A. Trunk (Editors). Private Law in Eastern Europe. Autonomous developments or legal transplants. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010, 351-372.

 

Unternehmensgruppen in Bulgarien (на немски език) [Икономическите групи в България]. In: Hopt, K., C. Jessel-Holst, K. Pistor (Hrsg.). Unternehmensgruppen in mittel- und osteuropäischen Ländern. Tübingen: Mohr Siebeck, 2003, 253-268.

 

Die Angleichung des Bulgarischen Gesellschaftsrechts an das Recht in der Europäischen Union (на немски език) [Хармонизиране на българското дружествено право с правото на Европейската общност]. In: Paschke, M., P. Popov (Hrsg.). 100 Jahre Handelsgesetzbuch: 100 Jahre Rechtsentwicklung in der Republik Bulgarien und der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg: Lit, 1998, 81-92.

 

Verbrauchergeldparität im Verhältnis zu Bulgarien und Bemessung des Unterhalts für in Bulgarien lebende Kinder (на немски език) [Паричен паритет на потреблението в сравнение с България и определяне на издръжката на дете, живеещо в България] -  Zeitschrift für das gesamte Familienrecht - FamRZ, 1997, № 5, 264-268.

 

Die jüngste Entwicklung der bulgarischen Gesetzgebung auf dem Gebiet des Handels- und Gesellschaftsrechts. (на немски език) [Най-новото развитие на българското законодателство в областта на търговското и дружественото право] - WGO-MfOR, 1996, № 4, 233-240.

 

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

 

Холдинг. – СУ. Юридически факултет. 2005.