Премини към основното съдържание

доц. д-р Ралица Илкова

кабинет 304, тел. 02 / 9308 265

rjilkova@uni-sofia.bg

Ралица Илкова е родена на 04.09.1975 г. в гр. София. Завършва висшето си образование по специалността „Право“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ през 2000 г. В периода 02.01.2001 г. - 01.02.2002 г. е съдебен кандидат към Софийски градски съд.

От 03.02.2003 г. е преподавател по наказателно право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, като последователно заема длъжностите асистент (от 2003 г.), старши асистент (от 2006 г.) и главен асистент (от 2009 г.). От 26.10.2011 г. е доктор по право, а от 01.10.2015 г. – доцент. От 2003 г. води семинарни занятия на студентите по специалността „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ по дисциплините „Наказателно право. Обща част.“ И „Наказателно право. Особена част“, а от 2015 г. – и лекционни курсове по тези дисциплини. От 2016 г. води лекционния курс и по дисциплината „Криминология“ на студентите редовно и задочно обучение по специалността „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

В периода 2005 г. – 2015 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия. От 15.10.2015 г. до 31.01.2017 г. е директор на дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“ в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет на Република България.  През 2018 г. е съветник в политическия кабинет на заместник министър – председателя по правосъдната реформа и винистър на външните работи.

От 2019 г. е член на Българската асоциация по криминология.

Участва в работни групи към Министерство на правосъдието и други ведомства за промени в наказателното и административнонаказателното законодателство. Участник е в работна група към Министерство на правосъдието за  изготвяне  на проект на ЗИДНК (обн., ДВ, бр. 26 от 2010 г.), в работна група към Народното събрание за  изготвяне  на проект на ЗИДНК (обн., ДВ, бр. 60 от 2011 г.), в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на проект на ЗИДЗАНН (обн., ДВ, бр. 81 от 2005 г.), в работна група  към Министерство на правосъдието за  изготвяне на проект на Кодекс за административните нарушения и наказания и други.

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАНИ ПРЕДМЕТИ

ОТ РАЛИЦА ЯНКОВА ИЛКОВА ПЕТКОВА

Наказателно право. Обща част (от 2003 г.);

Наказателно право. Особена част (от 2003 г.);

Криминология (от 2016 г.).

 

 

Наказателно право
Криминология

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ

НА РАЛИЦА ЯНКОВА ИЛКОВА ПЕТКОВА

 

КНИГИ

 

Транспортни престъпления. [Съдебна практика 1968-2002]. С., Фенея, 2004, 572 с. (Съавт.: П. Раймундов).

            Наказателни дела от частен характер. [Съдебна практика 1955-2004]. С., Сиела, 2005, 648 с.

            Длъжностни престъпления. [Съдебна практика 1955-2006]. С., Сиела, 2006, 716 с.

Корупционни престъпления. [Сборник съдебна практика на инстанционните съдилища 1998-2006]. С., Сиби, 2006, 688 с. (Съавт.: П. Панова).

Процесът по ЗАНН. С., Сиела, 2009, 388 с. (Съавт.: Л. Панов).

Престъпления против съобщенията. С., Фенея, 2012, 224 с.

Реабилитацията по българското наказателно право. С., Сиби, 2015, 294 с.

Документни престъпления. Практика на ВС и ВКС по наказателни дела. С., Сиела, 2017, 584 с.

 

 

            УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

Казуси по Наказателно право. Обща част. С., Сиби, 2005. 360 с. (Съавт.: Л. Груев).

            2. доп. и прераб. изд. 2007. 416 с.

            3. доп. и прераб. изд. 2013. 384 с.

            Казуси по Наказателно право. Особена част. С., Сиби, 2005. 360 с. (Съавт.: Л.  Груев).

2. доп. и прераб. изд. 2008. 512 с.

3. доп. и прераб. изд. 2013. 552 с.

Ръководство за решаване на наказателноправни казуси. С., Сиби, 2014. 128 с. (Съавт.: Л. Груев).

 

 

            СТУДИИ И СТАТИИ

 

За възможността за прекратяване на административнонаказателното производство със споразумение. - Съвр. право, 2002, № 6, 54-66.

Наказателна отговорност за повреждане на съобщително средство. - Съвр. право, 2003, № 6, 33-47.

Актуални въпроси на приложението на основния състав на противозаконното отнемане на моторно превозно средство с цел ползване по чл. 346, ал. 1 НК. - Адв. преглед, 2005, № 8-9, 29-37.

Актуални въпроси на приложението на специалните състави на противозаконното отнемане на моторно превозно средство с цел ползване по чл. 346, ал. 2 и ал. 6 и по чл. 346а НК. - Адв. преглед, 2005, № 10, 4-12.

Наказателна отговорност за предлагане на съдействие за връщане на отнето превозно средство. - Съвр. право2005, № 5, 59-75.

Практически аспекти на приложението на някои състави на престъпленията против съобщенията. - В: Наказат. правоприлаг. и борба с престъпността. Законодат. промени и процес. Практика. С., 2005, 151-175.

Допустим ли е разпитът на наказаното лице в съдебната фаза на административнонаказателното производство. - Адв. преглед, 2006, № 7-8, 21-24.

За възможността привилегированите състави по чл. 197, чл. 205, ал. 1, чл. 206, ал. 6 и чл. 212б НК да намерят приложение при някои хипотези на опит към съответните присвоителни престъпления. - Правноинформационна система  Апис-Време, 2006. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Квалифицираният признак „пияно състояние” в практиката на В(К)С. - Правноинформационна система Апис-Практика, 2006. (www.apis.bg/bg/products/apis-practice.html).

Наказателноправна закрила на далекосъобщителния трафик. - Правноинформационна система  Апис-Време, 2006. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

 Наказателноправна закрила на неприкосновеността на съобщенията, предавани по електронен път. - Правноинформационна система  Апис-Време, 2006. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Нови състави на престъпления против транспортната сигурност. - Правноинформационна система  Апис-Време, 2006. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Някои бележки относно института на споразумението, уреден в Закона за митниците. - Адв. преглед, 2006, № 10-11, 3-11.

Практически аспекти на измененията в чл. 354а НК със ЗИДНК, обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г. - Правно-информационна система Апис-Време, 2006. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Престъпно предаване на неверни повиквания и заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога [според НК]. - Правна мисъл, 2006, № 1, 25-43.

Процесуално легитимиран ли е юрисконсултът да представлява административнонаказващия орган в съдебната фаза на административнонаказателното производство. - Адв. преглед, 2006, № 12, 3-5.

Случаи на образуване на административнонаказателно производство без съставяне на акт за установяване на административно нарушение. - Правноинформационна система Апис-Време, 2006. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Измененията в чл. 78а НК със ЗИДНК, обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г. - Правноинформационна система Апис-Време, 2007. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Системата на корупционните престъпления по българския Наказателен кодекс. - Правноинформационна система  Апис-Време, 2007. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Въпроси на приложението на чл. 343б, ал. 1 и ал. 2 НК след приемането на ТРОСНК № 2/2007 г. на ВКС. - Правноинформационна система  Апис-Време, 2008. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Отнемане в полза на държавата на предмета на общественоопасното деяние. - Правноинформационна система  Апис-Време, 2008. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Отнемане в полза на държавата на средството за извършване на общественоопасното деяние. - Правноинформационна система  Апис-Време, 2008. (www.apis.bg/bg/products/apis-vreme.html).

Лекарските грешки. - Общество и право, 2010, № 6, 22-31; № 7, 71-77.

Въпроси на дисциплинарната отговорност на частните съдебни изпълнители – В: Принудително изпълнение. Сборник съдебни практики. С., 2014, № 1, 5–46.

Добри практики при уредбата на реабилитацията – В: Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство. Сборник доклади от научна конференция, организирана от Катедрата по наказателноправни науки на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведена в София на 27 януари 2014 г., С., 2014, № 1, 111 - 121.

За понятието „осъждане“ по чл. 85 НК и приложното поле на реабилитацията. - Правна мисъл, 2014, № 3, 42-53.

Новите положения в уредбата на отговорността на юридическите лица за престъпление. – Административно правосъдие, 2016, № 2, 5 – 17.

Новите положения в производството по реализация на отговорността на юридическите лица за престъпление. – Административно правосъдие2016, № 4, 5 – 19.

 

 

           

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

 

Методика за разследване на злоупотреби със средства от Фондовете на Европейския съюз. [Изследване]. С., Transparency International Bulgaria, 2009. 120 с. (Съавт.: В. Стефанова, И. Маджаров, М. Борисова, Р. Тодорова).

Организирана престъпност и корупция. Ключови съдебни дела. [Изследване]. С., Фондация РискМонитор, 2010. 48 с.

Каталог на най-добрите международни и европейски практики за противодействие на корупцията. [Изследване].– В: Каталог за най-добрите практики за противодействие на корупцията в страните от Европейския съюз, САЩ и други държави. С., 2010, 204-250.

Правна характеристика на правонарушенията и престъпленията, свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на България от Европейския съюз. Санкционни механизми. [Изследване]. – В: Ръководство за разследване и разкриване на престъпления, свързани със злоупотреба с финансови средства, предоставени на Република България от Европейския съюз. С., 2010, 33-91.

„За и против“ легализация на проституцията. [Изследване]. С., Фондация РискМонитор, 2011. 100 с. (В съавторство).

Защитата на еврофондовете в България. [Изследване]. С., Фондация РискМонитор, 2011. 36 с.

Престъпленията по служба – защо е трудно да бъдат доказани. [Изследване]. С., Фондация РискМонитор, 2011. 40 с.

Значението на давностните срокове за превенцията и противодействието на корупцията. [Национален доклад за България]. – В: Значението на давностните срокове за превенцията и противодействието на корупцията в държавите-членки на Европейския съюз. С., Transparency International Bulgaria, 2011, 61-111.

Противодействие на организираната престъпност – издание на Прокуратурата на Република България. [Изследване]. С., Изд. на Прокуратура на Р България, 2012. 608 с. (Съавт.: Г. Митов, И. Видолов, Д. Давидкова – Димитрова, Н. Кузманова).

Специализираният наказателен съд за борба с организираната престъпност: Анализ на правната рамка и на дейността (2012–2013 г.) [Изследване]. С., Фондация РискМонитор, 2014. 40 с. (Съавт.: Р. Смедовска).

Противодействие на организираната престъпност в България: 10 години по-късно [Изследване]. С., Фондация РискМонитор, 2014. 52 с.  (Съавт.: Р. Смедовска).

Анализ на резултатите от гражданското наблюдение върху ефективността на  Прокуратурата да разследва корупционни престъпления [Изследване]. С., Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“, 2016 (Съавт.);

Отговорност на юридическите лица при злоупотреби със средства на ЕС в България: сравнение с други държави от ЕС. [Изследване]. С., Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“, 2017 (Съавт.);

Организираната престъпност в България: новите предизвикателства пред специализираните юрисдикции”, [Изследване]. С., Фондация за развитие на правосъдието, С., 2018 (Съавт.);