Премини към основното съдържание

проф. д-р Нина Гевренова

ръководител на катедра "Трудово и осигурително право"

кабинет 303, тел. 02 /9308 365

gevrenova@uni-sofia.bg

Нина Гевренова е родена в град Пловдив. Завършва с отличие Английската езикова гимназия, гр. Пловдив и Юридическия факултет, Софийски университет „Свети Климент Охридски“. От 1992г. е асистент по трудово право и обществено осигуряване в СУ, ЮФ, от 2014г. е доцент, а от 2021 г. е професор в СУ, ЮФ, катедра "Трудово право и обществено осигуряване" и в ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Катедра "Частноправни науки". През 2007г. става доктор по право с докторска дисертация на тема „Правилник за вътрешния трудов ред–недържавен източник на трудовото право“, през 2014г. - доцент с хабилитационен труд на тема „Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност“, а през 2021 г. - професор с хабилитационен труд на тема "Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор". Има специализации в Унгария /1994г., 1995г./ и Германия /2006г/. През годините е чела курсове по „Правни аспекти на социалната дейност“ в СУ, Факултет по педагогика; „Трудово право“ и „Обществено осигуряване“ в СУ, ЮФ и Факултет по публична администрация; „Трудово право“ и „Управление на различията“ в Нов Български Университет, Училище по мениджмънт; „Трудово право“ и „Обществено осигуряване“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Автор на множество книги, студии и статии в областта на трудовото право и управлението на човешките ресурси. Ръководител на Катедрата по трудово и осигурително право в СУ, ЮФ от 2017г. Член на Правния съвет към Президента на Република България /2012г-2017г/, арбитър и посредник в Националния институт по помирение и арбитраж по колективни трудови спорове /от 2013г/. Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2000г. с много богат опит в преструктуриране, прекратяване, вливане и сливане на работодателите; изготвяне на функционални анализи; изготвяне и имплементиране на системи за целеполагане и оценяване; структури и правила за определяне и изплащане на трудовите възнаграждения; правила за разпределение на работното време; колективни преговори и колективни трудови спорове и т. н.

Трудово право
Осигурително право

КНИГИ

Трудово право за работодатели. С., РААБЕ, 2002. (В съавторство).

Здравословни и безопасни условия на труд. [Нормативни актове. Съдебна практика. Административна практика. Приложен коментар]. С., ИК Труд и право, 2003. 576 с. (Съавт.: Кр. Средкова, Ив. Янев; авт.: § 2; § 3, т. І – 1, 3, 5 и 6, т. ІІ – 8; § 4; § 6, т. ІІІ).

Здравословни и безопасни условия на труд. [Нормативни актове. Съдебна практика. Административна практика. Приложен коментар]. С., ИК Труд и право, Прераб. и доп. изд., 2005. 640 с. (Ръковод. на авт. колектив, състав. и обща ред.: Кр. Средкова; съавт.: Кр. Средкова, Ив. Янев; авт.: § 2; § 3, т. І - 1, 3 и 5, т. ІІ - 8; § 4, т. ІІІ - 3; § 5; § 7, т. ІІІ).

            Правилникът за вътрешния трудов ред. С., Сиби, 2007. 280 с.

            Правен режим относно лицата с психически увреждания (административноправни, трудовоправни, социалноправни и други правни аспекти). С., Сиела, 2012. 160 с. (Съавт.: Д. Зиновиева; авт.: Гл. ІІ). (Библиогр.: 156-157).

            Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност. С., Сиби, 2013. 296 с.

СБОРНИЦИ

Социално и здравно осигуряване 2019, С. Сиела, 2019г, 1031с., Съставител и анотации.

СТУДИИ И СТАТИИ

1. Критерии за изследване на недържавните източници на трудовото право. - Съвр. право, 1997, № 7, 108-117.

2. Държавна санкция на недържавните източници на трудовото право. - Юрид. свят, 2000, № 2, 106-123.

3. Съотношение между обезщетенията по чл. 222, ал. 1 КТ и чл. 42, ал. 2 и ал. 3 КСО. - Труд и право, 2002, № 11,  47-52.

4. Видове правни норми в колективния трудов договор като недържавен източник на трудовото право. - В: Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. С., Сиби, 2003, 82-97.

5. Правна характеристика на нормотворческата власт на работодателя. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. І. [В памет на доц. Елисавета Христова]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2004, 188-210. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова). (Рез. на англ. и рус. ез.).

6. Правно изследване на националния рамков договор като източник на осигурителното право. - Администр. правосъдие, 2004, № 1, 22-57. (Съавт.: Д. Зиновиева).

7. Недържавен източник на трудовото право - понятие, характеристика и белези. - Юрид. свят, 2005, № 1, 44-70.

8. Трудово право в медиите. - В: Сборник Медийно право. Речник на основните понятия. С., 2005, 451-460.

9. Съотношение по юридическа сила между колективния трудов договор и правилника за вътрешния трудов ред като недържавни източници на трудовото право. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІІ. 100 години трудово законодателство в България. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007, 68-87. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова). (Рез. на англ. и рус. ез.).

10. Представители на работниците и служителите за информиране и консултиране - понятие и категории. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ІІІ. Трудовото право на Европейския съюз и българската правана система. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2009, 88-102. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова). (Рез. на рус. и англ. ез.).

11. Момент на реализиране на предварителната закрила. - В: Актуални проблеми на трудовото право. Т. ІV. [В памет на проф. Любомир Радоилски - 100 години от рождението и 40 години от смъртта на проф. Любомир Радоилски]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2010, 172-188. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова). (Рез. на рус. и англ. ез.).

12. Въпроси на правната уредба на основанията за уволнение, при които се осъществява предварителна закрила. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. V. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. [В чест на 75-годишнината на проф. дюн Васил Мръчков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 169-184. (Състав. и науч. ред.: Кр. Средкова).

13. По някои въпроси за определените срокове на индивидуалните трудови правоотношения. - В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. С., Труд и право, 2014, 277-298. (Науч. ред.: Кр. Средкова).

14. Социални услуги – понятие и основна правна характеристика. – Юрид. свят, 2014, № 1, 132-144.

15. Ефективната правна закрила – новото предизвикателство пред трудовото законодателство. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VII. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2015, 69-80. (Науч. ред.: Кр. Средкова).

16. Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер – понятие, видове, значение. – В: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Т. I. Частно право. Сборник доклади от Юбилейна научна конф. по повод 25-годишнината от създ. на ЮФ в УНСС, проведена на 24 ноември 2016 г.]. С., ИК УНСС, 2017, 374-381. (Рез. на англ. ез. с. 374).

17. Трудовото възнаграждение – регулиране, интереси и реалности. Първа част. – Правен преглед, 2017, № 2, 110-121. (Рез. на англ. ез., с. 121).

18. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – регулиране, очаквания и реалности. Втора част. – Правен преглед, 2017, № 7-8, 54-64. (Рез. на англ. ез. 65-75).

19. Протекционизм и интеграция на рьIнке труда в Европейском союзе и болгарское трудовое законодательство - Вестник Восточно-Сибирской открьIтой академии, 2018, № 28, 1-12;

20. Субективното право на неспазване на срока на даденото предизвестие-същност, ред за упражняване и правни последици В: DE JURE, 2018, Офиц. изд. на ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“, 5-12.                                                        

21. Правото на социално подпомагане в контекста на социалната помощ и социалната услуга, В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. X. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2018, 69-80. (Съставител: Н. Гевренова).

22. Клаузата за изпитване-постулати, проблеми и реалност, В: Годишник на Софийския университет, Юридически факултет, том 86, 2019