Премини към основното съдържание

доц. д-р Наталия Киселова

кабинет 297, тел. 02 / 9308 286

nkiselova@uni-sofia.bg

Доц. Наталия Киселова е „доктор“ по Конституционно право от 2008 г. Тя е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“  от 2005 г. в катедра „Конституционноправни науки“, Юридически факултет. Експерт по конституционно право и права на човека. Автор на монографията „Политически права на българските граждани“ (Сиела, 2017, 428 стр.).

Специализирала е в Университета Кеймбридж (2015) и Московския държавен университет „Ломоносов“ (2014). Била е съветник по правни въпроси (2012 – 2016) и секретар по правни въпроси на президента на Републиката (2016-2017).

Списък с преподаваните дисциплини

- Задължителна дисциплина „Конституционно право“ в спец. „Международни отношения“, Юридически факултет, 1 курс;

- Задължителна дисциплина „Конституционно право“ в спец. „Комуникационен мениджмънт“, Факултет по журналистика и масови комуникации, 1 курс;

- Изборна дисциплина „Конституционно право на Република България“ в спец. „Европеистика“, Философски факултет, 1 курс;

- Изборна дисциплина „Основни права на човека и гражданина“ в спец. „Международни отношения“, 2 курс.

Конституционно право

1. Съвместна публикация

Рада Паунова, Наталия Киселова, Практически аспекти по прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Въпроси и отговори, С., изд. на НСОРБ, 2009.

 

2. Монография

Наталия Киселова, Политически права на българските граждани, С.,  Сиела, 2017,  428 с. 

 

3. Статии

3.1. Статии в научни списания:

1.  Киселова, Н. Конституционният принцип на всеобщност на политическите права на българските граждани. – В: DE JURE, том: 9 (2018), брой: 1, 2018, 12-20;

2.      Стоянов, Е. Киселова, Н. Новото антикорупционно законодателство. – В: Бизнес и право, том: 2, брой: 2, 2018, 43-55;

3.      Киселова, Н. Конституционни функции на Народното събрание. – В: DE JURE, том: 8, брой: 2, 2017, 152-160;

4.      Киселова, Н. Право на политическо мнение на гражданите. –В: DE JURE, том:14, брой: 1, 2017, с. 33-45;

5.  Киселова, Н. Образуване и освобождаване на Министерския съвет по Конституцията от 1991 г. –В: Юридически свят, брой: 2, 2014, стр. 25-33;

6.  Natalia Kiselova, Interrelations between the head of state and the national assembly stipulated in the constitution of the Republic of Bulgaria of 1991. - In:  http://www.iustel.com, 2013;

7.  Киселова, Н. Два модела на парламентарно управление. - В: Право без граници, брой: 2, 2007, с. 13-23; 

8.  Киселова, Н. Конституционни аспекти на парламентарния контрол (България, Гърция, Португалия и Испания). – В: Съвременно право, брой: 4, 2006, с. 71-86; 

9.  Киселова, Н. Конституционни аспекти на парламентарния контрол в Италия и Германия. –В: Право без граници, брой:1-4, 2006, с. 11-28.

 

3.2. Статии в поредица:

1. Киселова, Н. Актуални проблеми на българското гражданство. –В: Конституционноправни изследвания 2014-2015 г., том: 25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, с. 98-113; 

2. Киселова, Н. Право на българските граждани на мирни събрания. – В: Конституционноправни изследвания 2014-2015 г., том: 25 години демократична трасформация – проекции върху конституционната система, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, с. 338-371; 

3. Киселова, Н. За правото на живот и правото на достойна смърт на човешката личност в Конституцията от 1991 г. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г., том: Конституционноправна защита на основните права и свободи, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2014, с. 410-434;

4.  Киселова, Н. Конституционни промени относно правото на собственост върху земя. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г., том: Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2014, с. 444-466;

5.  Киселова, Н. Конституционноправни аспекти на академичната автономия. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г., том: Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2014, с. 235-260;

6.  Киселова, Н. Основни начала на Юлската конституция. – В: Конституционни изследвания 2010-2011 г., том: Двадесет години от приемането на четвъртата българска конституция – конституционен консенсус и конституционни конфликти, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2014, с. 34-59;

7.  Киселова, Н. Политическите права на гражданите и гаранции за защитата им. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г., том: Конституционноправна защита на основните права и свободи, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2014, с. 241-258; 

8.  Киселова, Н. Същност на политическите права. – В: Конституционни изследвания 2012-2013 г., том: Конституционноправна защита на основните права и свободи, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2014, с. 60-71; 

9.  Киселова, Н. Конституционни конфликти. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, Т. 2, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2010, с. 113-148; 

10.  Киселова, Н. Предсрочно прекратяване на мандата на Народното събрание и на народния представител. – В: Национални и европейски измерения на съвременния конституционализъм, Т. 1, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2010, с. 84-112; 

11.  Киселова, Н. Законодателство за избиране на Парламент при действието на Търновската конституция (1879–1946 г.). – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, Т. 1, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2009, стр. 76-97; 

12.  Киселова, Н. Конфликтът на интереси в съвременния конституционен дискурс. – В: 130 години български конституционализъм – проблеми и тенденции, Т. 2, ред. Пл. Киров, С., Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2009, с. 93-124. 

 

3.3. Статии в сборник (на конференция и др.)

1. Киселова, Н. Политическа реклама. – В: Реториката в съвременното общество. редактори: доц. д-р Н. Стефанова, гл. ас. д-р Д. Петрова. С., Унив. Изд. „Св. Климент Охридски“, 2019, 117-125;

2. Киселова, Н. Основни начала на наказателното право в Конституцията от 1991 г. – В: Съвременни предизвикателства пред наказателното законодателство. Редактори: проф. д-р Пл. Панайотов, проф. д.ю.н. Г. Митов, гл. ас. д-р Н. Кузманова. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, 240-253;

3. Киселова, Н. Предели на законодателната власт на Народното събрание. – В: Право и граници. Редактори: проф. д-р Д. Вълчев, гл. ас. д-р С. Гройсман. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, 195-212;

4. Киселова, Н.  Специализираното наказателно правораздаване в конституционната уредба и практика. – В: Наказателното правораздаване - традиции и перспективи. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2018, 149-165;

5.      Киселова, Н. Създаването на Европейската прокуратура: предложения de lege ferenda. – В: Съединението прави силата. Доклади от Петата международна научна конференция на катедра „Европеистика“, Софийски университет "Св. Климент Охридски". Редактори: проф. д-р Ингрид Шикова, доц. дпн К. Симеонов, доц. дпн М. Велева и др. С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2018, 189-199;

6.      Киселова, Н. Принципът на свободно и доброволно участие на българските граждани в избори и в референдуми. – В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2017, 359-368;

7. Киселова, Н. Национални гаранции за защита на политическите права на гражданите. – В: Наказателното законодателство - традиции и перспективи. Сборник доклади, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 324-336; 

8.  Киселова, Н. Политическите права на гражданите и политиката. – В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?, С., изд. Народно събрание, 2016, с. 55-68;

9.  Киселова, Н. Проблемът за политическите права и за политическите задължения. – В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 103-114; 

10.  Киселова, Н. Министерският съвет при действието на Търновската конституция. – В: 135 години от приемането на Търновската конституция, С., Сиби, 2014, с. 283-298; 

11.  Киселова, Н. Някои особености на българския конституционен модел. – В: Theo Noster. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2014, с. 308-320;

12.  Киселова, Н. Динамика на взаимоотношения между държавният глава и Народното събрание в Конституцията на Република България от 1991 г. – В: Римско и съвременно публично право, С., Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2013, с. 435-444;

13.  Киселова, Н. Ревизии на Конституцията от 1991 г. – В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научната конференция, Велико Търново, 3 юни 2011 г., С., Софи-Р, 2011, с. 233-254; 

14.  Киселова, Н. За Търновската конституция – полемично. – В: 130 години от Руско – турската освободителна война (1877 – 1878 г.) и възстановяването на българската държавност. От емпиричното историкохронологично към теоретично осмисляне, С., Унив. изд. „Стопанство”, 2008, с. 184-189;

15.  Наталия Киселова, Устройство парламентарного контроля в связи с полноправным членством Республики Болгарии в Европейском Союзе. – В: Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения, ред. проф. С. А. Авакьян, М., Изд. Московского Университета, 2008, с. 257-262.

 

4. Научна редакция

Гяурова-Вегертседер, Б., Христова, Б., Тодоров, Ц., Киров, Я. Значението на фундаменталните дисциплини в юридическото образование. Ценностни измерения в юридическото образование. Ред. Н. Киселова. С., изд. на Български институт за правни инициативи, 2018, 82 с.

http://www.bili-bg.org/cdir/bili-bg.org/files/Fundamental_full.pdf

 

 

5. Дисертация (не е публикувана) за придобиване на образователна и научна степен „доктор по право“:

Тема на дисертационния труд: „Парламентарен контрол“, към ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, защита – 04.12.2007 г., научни ръководители: чл. кор. проф. д-р Стефан Стойчев (2003-2005) и проф. д-р Евгени Танчев (2005-2006).