Премини към основното съдържание

Доц. д-р Мариета Рабохчийска

кабинет 301, тел. 02 / 9308 290

rabohchijs@uni-sofia.bg

Мариета Рабохчийска е родена в София. Възпитаник на Първа английска езикова гимназия в София. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – международни отношения и право. Асистент в катедра „Международно право и международни отношения“ на ЮФ (2001). Старши асистент (2005). Докторант в ЮФ (2006-2009). Доктор по международно право и международни отношения от 2009 г. с тема на дисертацията: „Правното положение на Европейската общност и Европейския съюз в системата на международните отношения“. Главен асистент (2011). Доцент от 2018 г. с тема на хабилитационния труд: „Политиката на съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз“.

Преподава в специалност „Право“ и специалност „Международни отношения“, в магистърски програми на ЮФ, както и в катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ, където води лекционни курсове по международни отношения, външни отношения на ЕС и права на човека.

Мариета Рабохчийска е осъществила специализации и изследователска работа по: международно публично право в Хагската академия по международно право, Нидерландия (2003, 2019); външни отношения на Европейския съюз в Колежа на Европа в Брюж, Белгия (2012); външна политика и външни отношения на ЕС в T.M.C. Asser Instituut, Хага, Нидерландия (2008, 2002); външни отношения на ЕС в Университета в Генуа, Италия (2007); право на ЕС в Европейския университетски институт, Флоренция, Италия (2009). Била е академичен наставник на студентски отбор на СУ за участие в „Национален модел на ООН”,  Ню Йорк (2011).

Член е на International Law Association (от 2019 г.); на Българската асоциация по международно право (от 2004 г.) и на Контролния съвет на БАМП; на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ) (от 2006); била е член на Консултативния съвет по международно право към Министерството на външните работи (2007 – 2010). 

Основните ѝ научни интереси са в областите на международните отношения, външните отношения и външната политика на Европейския съюз, международната закрила на правата на човека, европейското политическо сътрудничество и интеграция. Има редица публикации по тези въпроси, както и участия в национални и международни научни конференции.

Списък на преподаваните понастоящем предмети:

В Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Мариета Рабохчийска води лекционни курсове по:

 • Международни отношения (I курс на специалност „Право“);
 • История на международните отношения (II курс на специалност „МО“);
 • Правен режим на международните организации (избираема дисциплина в III курс на специалност „Право“, както и в магистърската програма „Международни организации и многостранна дипломация“);
 • Външни отношения на ЕС (избираема дисциплина в магистърската програма „Право на ЕС“, както и в програма „Еразъм“ на английски език).

 

 

Международни отношения

Библиография на доц. д-р Мариета Рабохчийска

 

Книги

 

 1. Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз. С., Сиела, 2016. 256 с.

 

Учебници и учебни помагала

 

 1. Аз съм гражданин на Европейския съюз. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2012. 320 с. (В съавторство; авт. на студията: Моите права като европейски гражданин в чужбина).

 

Студии и статии

 

 1. Международната правосубектност на Европейския съюз (под печат в Годишника на Юридическия факултет на СУ).

 

 1. Евразийският икономически съюз – конкуренция на Европейския съюз в региона на Източното партньорство (под печат).

 

 1. Правен режим и практика на санкциите, налагани от Европейския съюз (под печат в сборник: Научни четения на тема: „Санкциите в правото“ под ред. на Пл. Панайотов, Д. Вълчев, С. Гройсман, Кр. Манов. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019 г.)

 

 1. Правомощията на Европейския парламент и на Европейската комисия във външната дейност на Европейския съюз В: 20 години Катедра „Европеистика“. [Юбилеен сборник, съст. Нели Огнянова]. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2019, 200-215.

 

 1. Развитие на правната уредба на общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз от Маастрихт до Лисабон. – Норма, 2017,                 № 5, 39-73. (И като електронно издание).

 

 1. Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз. – Международни отношения, 2017, № 3, 37-48.

 

 1. Способността на Европейския съюз за разрешаване на конфликти в региона на Южен Кавказ: много шум за нищо? – Дипломация, МВнР, Дипломатически институт, 2017, № 19, 47-58. (Публикувано в същото списание и на английски език, с. 217-228).  

 

 1. „Размислите” на Европейската комисия и Европейския парламент върху консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина. – В: 15 години Катедра „Европеистика“. [Юбилеен сборник под ред. на М. Стойчева и В. Георгиев]. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2015, 113-124.

 

 

 1. Южнокавказкото направление в политиката на добросъседство на ЕС – проблеми и предизвикателства. – В: Европейският съюз на кръстопът. [Доклади от Международната научна конференция на катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, май 2012 г.]. С., СУ „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Ханс Зайдел“, 2014, 234-243. (Също и в: Дипломация, МВнР, Дипломатически институт, 2014, № 11, 71-77).

 

 1. Универсални международноправни механизми за закрила на правата на човека. – В: Римско и съвременно публично право. [Сборник статии и доклади от Международна научна конференция, организирана от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.]. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2013, 477-491. (Състав. и предг.: М. Новкиришка-Стоянова, С. Пенов, М. Карагьозова-Финкова).

 

 1. Right to Diplomatic and Consular Protection of European Union Citizens Abroad. – В: Трудове по международно право. Т. VII. [Юбилейно издание по случай 50-годишнината на БАМП и 75-я конгрес на Световната асоциация по международно право (ILA), София, 2012]. С., Българска асоциация по международно право, 2012, 113-126.

 

 1. Механизми за контрол по многостранните международни договори в областта на ядреното разоръжаване. – В: Право, управление и медии през ХХІ век. Т.1. [Юбилеен сборник от Международна научна конференция по случай 20-год. на Правно-историческия факултет на ЮЗУ, Благоевград, 16-17 май, 2012 г.]. Благоевград, 2012, 369-378.

 

 1. Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО. – Международни отношения, 2012, № 3, 13-24.

 

 1. Поглед върху два нови тома с научни изследвания в областта на международното и европейското право. – Съвременно право, 2012, № 2, 68-72.

 

 1. Привилегии и имунитети на Европейския съюз. – Международна политика, 2011, № 2, 142-147.

 

 1. Отношения на Европейския съюз с международните организации. – Международни отношения,  2011, № 5-6, 31-45.

 

 1. Restrictive Measures Imposed by the European Union – a Legal Instrument for Foreign Policy. – In: Bulgarian Journal of International Law, Vol. 1, No. 1, 2009, 68-91.

 

 1. Дипломатическо представителство на Европейския съюз – Международни отношения, 2009, № 3, 15-37.

 

 1. The Eastern Dimension of the ENP: Interaction between Legal and Political Instruments. – In: The European Neighbourhood Policy: Time to Deliver, ed. by Krassimir Nikolov, Sofia, BECSA, 2008, 109-129.

 

 1. Лисабонският договор – умело предоговорена Конституция за Европа? - Международни отношения,  2008,  № 4,  99-122.

 

 1. Конституцията за Европа – радикален скок или осъзната еволюция – В: Конституцията за Европа и националните конституции. [Сборник с докладите на международната научна конференция под патронажа на Президента на Р България, София, 18-19 март 2005 г.]. С., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2007, 331-351. (Съавт.: Бл. Видин).

 

 1. Моите нови права след 1 януари 2007 г. България в Европейския съюз. – В: Сборник на Министерство на държавната администрация и административната реформа. С., 2007, 8-15.

 

 1. Правосубектността на Европейския съюз. Опростяване на инструментите и процедурите на ЕС. – В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Отворено общество, 2004,  14-44. (Съавт.: Бл. Видин).

 

 1. Институционалният баланс в Европейския съюз. - В: Конвент за бъдещето на Европейския съюз. С., Отворено общество, 2004,  200-236. (Съавт.: Ю. Захариева).

 

 1. Докладът „Тиндеманс“ и Договорът за конституция на Европа – преосмислени европейски идеи. – Международни отношения,  2004, № 5-6, 69-87.

 

ПРЕВОДИ НА НАУЧНА И УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

 

 1. 55 най-важни решения на Съда на Европейските общности. [Коментар]. (Състав.: Ат. Семов; превод: Мариета Рабохчийска, Хр. Христев). С., Институт по европейско право, 2007. 360 с.

 

 1. 50 най-важни решения на Съда на Европейските общности. [Коментар]. С., Институт по международно право, 2002. 268 с. (Състав. и науч. ред.: Ат. Семов; превод Мариета Рабохчийска).