Премини към основното съдържание

доц. д-р Христо Христев

kabinet 301, тел. 02 / 9308 290

hristo.hristev@uni-sofia.bg

Доц. д-р Христо Христев е преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2009 година, доктор по публичноправни науки и право на ЕС от Университета на Нанси, Франция.  Специализирал в различни области на правото на ЕС в Белгия, Германия, Великобритания, Канада. Гост-лектор в Университета на Нанси, Университета на Бордо и Университета на Страсбург, Франция. Кавалер на Ордена на академичните палми на Френската република.

 

Води лекционни курсове и семинарни занятия по въпроси на институционалното право на ЕС, защита на основните права в правния ред на ЕС и ЕКПЧ, правния режим на вътрешния пазар на ЕС, правна уредба на правосъдието и вътрешните работи в правото на ЕС. Понастоящем доц. д-р Христев води следните курсове на обучение:

  • Право на Европейския съюз – специалност „Право“, магистърска програма „Право“, Юридически факултет; специалност „Международни отношения“ магистърска програма „Международни бизнес отношения“; бакалавърска програма „Регионално развитие и политика“, Геолого-географски факултет;
  • Правна система на Европейския съюз - специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Право на ЕС“, Юридически факултет;
  • Вътрешен пазар на ЕС – специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Право на ЕС“, Юридически факултет; специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Международни бизнес отношения“, Юридически факултет; специалност „Право“, магистърска програма „Право“, лекционен курс „Еразъм +“, Юридически факултет;
  • Гражданство на ЕС и защита на основните права – специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Право на ЕС“, Юридически факултет;
  • Пространство на свобода, сигурност и правосъдие в ЕС – специалност „Международни отношения“, бакалавърска програма „Международни отношения“, Юридически факултет; специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Право на ЕС“, Юридически факултет“; специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Международна сигурност“, Юридически факултет;
  • Правен режим на общите политики на ЕС - специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Право на ЕС“, Юридически факултет;
  • Правен режим на информационното общество и защита на личните данни - специалност „Международни отношения“, магистърска програма „Право на ЕС“, Юридически факултет;
  • Въведение в правната система на ЕС – специалност „Европейски изследвания“, бакалавърска програма, Факултет по класически и нови филологии.

Доц. д-р Христо Христев е член и координатор за България на Европейската академична мрежа по наказателноправни въпроси (ECLAN). Aдвокат в Софийска адвокатска колегия и обучител в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ към Висшия адвокатски съвет на Република България. Aвтор на редица публикации и преводи от френски в материята на правото на Европейския съюз. Кавалер на Ордена на академичните палми на Френската република.

Право на ЕС

Сред основните му публикации са:

 

1. Монографично изследване: “Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз”, Сиела, София, 2018;

2. Студия: “Трансатлантическо сътрудничество в борбата с тероризма и тежката престъпност – обмен на PNR данни и защита на основните права”, Европейски правен преглед, том XIX, 2017;

3.Статия: “За отговорността на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на ЕС във вътрешния правен ред на Република България”, Съвременно право, 3/2017;

4.Статия: “Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз”, in Николова, Р., (съст.), “Законът на правото или правото на закона”, Сборник с публикации на Нов български университет, София, 2016;

5.Статия: “Прилагане на преюдициалното запитване в наказателното производство”, Адвокатски преглед, 3/2015;

6.Коментар: “Договорът за стабилност, координация и управление – какви решения за икономическия и паричен съюз”, in Семов, А., (съст.) “Новият европейски пакт от март 2012. Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз”, София, 2012;

7. Докторска дисертация: “Право на Европейския съюз - наказателноправни въпроси, Сиела, София, 2012, 600;

8.Статия: „Защита финансовите интереси на Европейския съюз“, Теза, бр. 1, 2011;

9.Студия: „Договорът от Лисабон – нова епоха в защитата на основните права в правото на Европейския съюз“, in Начева, Сн., (съст.), Европейският съюз след Лисабонския договор – по-близо до гражданите, СЮБ/Фенея, София, 2011;

10. Статия: “Тhe Implementation of the Services Directive in the Republic of Bulgaria”, in Stelkens, U., Weiss, W., (ed.), Implementation of the Services Directive, Asser Press, The Hague, 2011;

11.Студия: ”Присъединяването на България към Шенгенската система – правни аспекти” , Политики, 10/2010, Институт „Отворено общество“, София, 2010;

12. Студия: „Договорът от Лисабон – основни промени в първичното право на ЕС”, in Семов, A., Христев, Х., (съст.), Договор от Лисабон – Коментар, София, Университетско издателство “ Св. Климент Охридски”, София, 2009;

13. Студия „Договорът от Лисабон – какви решения за правосъдието и вътрешните работи“, in Семов, A., Боев, И., (съст.), Договорът от Лисабон – една (не)довършена реформа?, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2008;

14. Статия ”Развитието на европейската интеграция и изграждането на общо наказателнорпавно пространство в Европа”, в Шикова, И., (съст.), „Заедно в Европа“, Сборник статии от конференцията по повод 50 годишнината от подписването на Римските договори, Представителство на Европейската комисия в България, София, 2007;

15. Студия: ”Защитата на основните права в правото на ЕС”, in Семов, A., (съст.), „Европейският съюз като правова общност“, Университетско издателство, София, 2007, с. 105-155, ISBN: 978-954-91552-5-9;

16. Студия: “Процесът на европейска интеграция и развитието на общо европейско наказателноправно пространство”, in Семов, A., (съст.), Правната система на ЕС и САЩ, Институт по европейско право/USAID, София, 2007.

 

Доц. д-р Христо Христев, е ръководител на магистърска програма „Международна сигурност“ в специалност „Международни отношения“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Свместно с доц. д-р Иван Стойнев, е научен ръководител на Кръжока по право на ЕС в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Владее френски, английски и италиански език. Ползва испански език.