Премини към основното съдържание
К Цолова

доц. д-р Камелия Цолова

кабинет 236, тел: 02 / 943 48 06, 02 / 9308 427

kncolova@uni-sofia.bg

През 1994 г. завършва право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски. В периода 1999 – 2013 последователно заема академичните длъжности асистент, старши асистент и главен асистент  по граждански процес в Катедрата по гражданскоправни науки. От 2013 до сега е доцент по граждански процес в същата катедра.

Арбитър по вътрешни дела в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата ( 2010 – до сега).

Четен курс: Граждански процес

Област на основните научни интереси: гражданско процесуално право, арбитраж, медиация.

Докторска дисертация: Подпомагащата страна в съдебния исков процес – СУ, Юридически факултет. 2009.

Хабилитационен труд: Частичният иск – СУ, 2013.

 

Публикации:

         Книги:

         Частичният иск, Сиби, 2012.

Подпомагащата страна в съдебния исков процес, Сиби, 2009.

 

Статии:

         Нищожно или недопустимо е решението, постановено при нарушение на правилата, разпределящи делата между общите и административните съдилища. Норма /Правното списание/, 2016, № 2, стр.18-27 (в съавт. с А. Мингова).

Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове. „Ius Romanum, 2016, № 1 (в съавт. с А. Мингова).

Подлежат ли на отмяна постановените в исковото производство определения на съда. „IUS ROMANUM” (електронно издание), 2015, № 2.

Последните промени в Гражданския процесуален кодекс в материята на съединяването на искове – „Сиела”, Норма/Правното списание/, 2015, № 8, 38-54 (в съавт. с А. Мингова).

Подлежат ли на отмяната по чл. 537, ал. 2 ГПК нотариалните актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти. Търговско право, 2013, №. 1, 19-24.

Професор д-р Огнян Стамболиев на 65 години. Съвременно право, 2011, № 4,87-88.

Порочното решение при признание на иска и защитата срещу него. -  В: Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев, Сиела, 2009, 72-95.

Порочното определение на съда по допустимостта на участието на подпомагаща страна и защитата срещу него. Търговско право, 2008, № 3, 5-13.

Заместване на подпомаганата от подпомагащата страна по чл. 222 ГПК, Съвременно право, 2007, № 4, 7-20.

Възражението за лошо воден процес по чл. 223, ал. 2 ГПК. Съвременно право, 2007, № 3, 16-28.

Участие на приобретателя на спорно право (чл. 121 ГПК) като подпомагаща страна. Съвременно право, 2003, № 2, 81-94.

Защита на правото на членство и на отделните членствени права чрез иск срещу дружеството (Б.7.1.14) – В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя на съдружниците, С. 2003, РААБЕ.

Иск за отмяна на решение на общото събрание (Б.7.2.16) - В: Практически наръчник на ООД. Права и задължения на управителя на съдружниците, С. 2003, РААБЕ.

Задължителна сила на установеното в мотивите на съдебното решение, Съвременно право. 2001, № 3, 88-102.