Премини към основното съдържание

доц. д-р Иван Кьосев

кабинет 308, тел. 02 /9308 269

ikuosev@uni-sofia.bg

      Иван Кьосев е роден в София на 12.03.1973. Завършва НСУК (Национално средно училище по културата/Национален учебен комплекс по култура- Горна Баня) през 1992г. През  1992г. е приет в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност Право, редовно обучение, държавна поръчка. Завършва висше юридическо образование в  Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1998г.

     След провеждане на изискуемия практически стаж към Министерството на правосъдието и успешно положен изпит получава Удостоверение за юридическа правоспособност.

    През 2001г. след спечелен конкурс е приет за редовен докторант към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент охридски” .

      През 2004г. защитава докторска дисертация и придобива научно-образователна степен Доктор по право.

     От 2004г. е асистент в ЮФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Катедра Теория и история на държавата и правото. От 2005г. е старши асистент в ЮФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В периода 2008- 20019г. е главен асистент в ЮФ на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Доцент в Юридическия факултет Софийския университет „Св. Климент Охридски” от 2019г.

    Област на основните научни интереси- История на българската държава и право, История на държавата и правото, Обща теория на правото, Философия на правото, Общо учение за държавата, Политически и правни учения, Права на човека, Конституционно право, Сравнително конституционно право, Право на ЕС.

История на българската държава и право

МОНОГРАФИИ:

„Аналогията в правото” СУ, Юридически факултет, 2004г., 195с.

„Теория за рационалното и хуманното законодателство”. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012г., 255с.

„Теория за рационалното и хуманното законодателство”. Второ издание, София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2019г., 255с.

 „Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция”. София,  Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018г., 312с.

СТУДИИ И СТАТИИ:

Правно-догматични и правно-логически характеристики на аналогията в правото. – Юрид. свят, № 1, 2004, 42-54.

Развитие на концепциите за аналогията в модерното право. – Съвр. право, № 2, 2004, 37-47.

Аналогията на правните норми (analogia legis) като способ за преодоляване на непълнотите при правоприлагането. – Критика и хуманизъм, кн. 17, 2004, № 1, 245-255.

Семинарните занятия по Обща теория на правото – отговорност и предизвикателство. – Съвр. право, № 1, 2007, 66-74.

Ново научно изследване: „Правният институционализъм – методология на юриспруденцията”. Аналитична рецензия– Търг. право, № 4, 2010, 39-45.

     Янаки Стоилов, Иван Кьосев - Димитрина Милкова – изявен учен и преподавател в областта на теорията на правото
(сп. Съвременно
право, брой 6, 2011 г.)

Иван Кьосев A new scientific research: “Legal institutionalism- methodology of jurisprudence”, https://baplsp.wordpress.com, 2012г.

     „Пряка демокрация- генезис и правно-политически проекции в Новото време”- В: Сб. „Римско и съвременно публично право”, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013г.

 „24 години парламентарна демокрация. А сега накъде?”- Сп. Общество и право, бр. 2, 2013г.

„Държава и общество в криза. Правно-политическата дилема- промени и/или ценности”- Студия. Сп. Общество и право, бр. 8, 2013г.

   „Юридическото образование в периода на прехода”- Научен доклад за Националната конференция за юридическото образование, София, 2013г. В: Е-списание „Юридическо образование” www.legaleducation.eu

“Civil society, parliamentary democracy and political parties in a transition period” 2013-  In: www.challengingthelaw.com (professional juridical website)

“First Bulgarian Constitution- the legal-political foundation of a free independent state”2014- In: www.challengingthelaw.com (professional juridical website)

 „Търновската конституция и началото на българския парламентаризъм”- Сп. Общество и право, бр. 2, 2014г.

„Украинският преход към правова и демократична държава”- Сп. Общество и право, бр. 12, 2014г.

„Съдебната власт в правовата и демократична държава”- В: Е-списание Jus romanum- www.iusromanum.eu, 2015г.

„Народен суверенитет и държавна власт в огледалото на българските парламентарни избори”- Сп. Общество и право, бр. 1, 2015г.

„Независимост и ефективност на съдебната власт- принципи, проблеми, решения” Студия- В: www.challengingthelaw.com (професионален юридически сайт), юли 2015г.

„Държавна власт и правосъдие в условията на преход- румънският опит”- Сп. Общество и право, бр. 5, 2015г.

Политико-правните концепции и идеи на Джон Лок и Шарл Монтескьо за правовата и за демократичната държава, Сп. Съвременно право, 2015, № 5, с. 32–33.

 „Защитата от дискриминация в правовата и демократична държава- принципи, правнонормативна база и основни проблеми” В: Сборник доклади от научна конференция в Академия на МВР, С., 2015г.

 „Законите на логиката в нормотворческата и в правоприложната дейност”- В: Сб. „Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев”. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2016г.

 „Приносът на Венелин Ганев за развитието на теорията на правото и на демократичната правова държава” В: Сборник доклади Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2017г.

„Българската държава в периода на войните (1912- 1919г.)- крушението на националния идеал и прекрояването на държавните граници” В: Сборник доклади „Право и граници”, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2018г.

 

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:

Правна догматика и правна херменевтика – Научно събрание на Българската асоциация по философия на правото и социална философия. – Юрид. свят, № 2, 2002,  242-245.

Право и политика – в търсене на баланс. – Кръгла маса на Българската асоциация по философия на правото и социална философия. – Юрид. свят, № 2, 2003, 195-198.

Правата на човека- триумф или провал. – Кръгла маса на Българската асоциация по философия на правото и социална философия. – Съвр. право, № 5, 2006, 69-75.