Премини към основното съдържание

доц. д-р Галина Димитрова

кабинет 298, тел. 02 / 9308 287

gpetrovad@uni-sofia.bg

Доц. д-р Галина Петрова Димитрова е родена през 1976 година в град София. Завършила е Право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 г. От 2002 година е асистент по гражданско и семейно право в същия факултет. Доктор по право /2013/. Доцент по Гражданско и семейно право /2017/.

Преподава Основи на частното право и Семейно и наследствено право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Семейно и наследствено право
Основи на частното право

Научни публикации на доц. д-р Галина Димитрова

Книги

1

Димитрова, Галина, Договорът за аренда в земеделието, Нова звезда, София, Рецензирано

2016

2

Димитрова, Галина, Настойничество и попечителство, Нова звезда, София, Рецензирано

2016

3

Димитрова, Галина, Прекратяване на осиновяването по българското семейно право, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано

2014

4

Димитрова, Галина, Правно положение на непълнолетния /14-18 години/, Национален център за юридическо обучение, София /в съавторство/

Същото и в електронен вариант

2009

Статии в научни списания

1

Димитрова, Галина, Особености при разваляне на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента, Норма, брой:1, 2018, стр.:5-12

2018

2

Димитрова, Галина, Въпроси на договора за пожизнена рента, IUS ROMANUM, брой:І, 2017, Ref

2017

3

Димитрова, Галина, Договорът за преаренда на държавни и общински земи, Собственост и право, брой:4, 2016, стр.:22-25

2016

4

Димитрова, Галина, Изменение и прекратяване на договора за наем на основание чл. 37л ЗСПЗЗ и чл. 101 ППЗСПЗЗ, Собственост и право, брой:10, 2016, стр.:23-29

2016

5

Димитрова, Галина, Настаняване в приемно семейство на дете, поставено под настойничество или попечителство, Общество и право, брой:5, 2016, стр.:65-74

2016

6

Димитрова, Галина, Отдаване под аренда на държавни и общински земи без търг или конкурс, Собственост и право, брой:7, 2016, стр.:33-40

2016

7

Димитрова, Галина, Прекратяване на договорите за наем и аренда при влизане в сила на решението за уедряване на имоти по чл. 37е ЗСПЗЗ, Собственост и право, брой:2, 2016

2016

8

Димитрова, Галина, Осиновяване без родителско съгласие на дете, настанено извън семейството, Общество и право, брой:6, 2013, стр.:35-42

2013

9

Димитрова, Галина, Продължаване на процеса по прекратяване на осиновяването при смърт на ищеца, Съвременно право, брой:3, 2012

2012

10

Димитрова, Галина, Унищожаемо ли е осиновяването на пълнолетен, Общество и право, брой:4, 2012

2012

11

Димитрова, Галина, Прекратяване на непълното осиновяване при смърт, Съвременно право, брой:6, 2011, стр.:72-78

2011

12

Димитрова, Галина, Съдържание на брачния договор според законопроекта за нов Семеен кодекс, Собственост и право, брой:6, 2008, стр.:39-44

2008

13

Димитрова, Галина, Кои наследници могат да продължат бракоразводния процес, Собственост и право, брой:11, 2007, стр.:40-44

2007

14

Димитрова, Галина, За правното положение на наследника, приел наследството по опис, Съвременно право, брой:1, 2004, стр.:27-38

2004

15

Димитрова, Галина, Настойничество и попечителство над деца, настанени в приемно семейство, Съвременно право, брой:6, 2004, стр.:73-82

2004

 

 

Статия в сборник (на конференция и др.)

 

Димитрова, Галина, Осиновяване без съгласие от родителя, Liber amicorum. Сборник в чест на проф. д-р О. Герджиков и проф. д-р О. Стамболиев по случай 65 години от рождението им, 2013

2013

Студия в научно списание

 

Димитрова, Галина, Настаняването на дете извън семейството поради безвестно отсъствие, IUS ROMANUM, брой:2, 2018, стр.:275-298, ISSN (online):2367-7007, Ref

 

2018

 

Дисертация д-р

Димитрова, Галина, Прекратяване на осиновяването по българското семейно право, СУ "Свети Климент Охридски"

2013

Доклад на конференция

Галина Димитрова, Лишаването от родителски права и настаняването на дете извън семейството, Международна научна конференция "Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека", България/София 2018

2018