Премини към основното съдържание

доц. д-р Евелина Стоева - Димитрова

Заместник-декан по учебна дейност, учебен план и учебни програми, рейтингова система

кабинет 236, тел: 02 / 943 48 06, 02 / 9308 427

estoeva@uni-sofia.bg

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА СТОЕВА – ДИМИТРОВА (31.12.1964), доцент, доктор по право, Катедра «Административноправни науки» на Юридическия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски»

            Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1986). Асистент в ЮФ (хоноруван от 1993; редовен от 1995). Старши асистент (1997). Главен асистент (2004). Доцент (2012). Доктор по право (2004).

Експерт към Консултативната комисия за премахване на двойното данъчно облагане по прилагане на Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия 90/436/ЕИО (2009-2017).

Член на Комисията по опрощаване към Президента на Република България в мандати: 2012-2017 и 2017-2022.

Заместник председател на Общото събрание на ЮФ на СУ (2015-2019).

Член на Мандатната комисия на Общото събрание на СУ (2015-2019).

Член на Международната данъчна асоциация-клон България.

Член на Софийска адвокатска колегия (от 2000).

           

Четени курсове в Софийския университет: Юридически факултет - Финансово право (2011-2012);  Данъчно право (от 2014); Европейско данъчно право (на англ. ез); Философски факултет, специалност „Публична администрация“ - Финансово право (2008-2009); Стопански факултет – Финансово право;  Българско данъчно право в дисциплината Българско, международно и европейско данъчно право (на англ. ез.) (2008-2011), Данъчно право и Защита на финансовата система от правонарушения в магистърските програми на Стопанския факултет (от 2010).

           

Области на научни интереси: финансово право, данъчно право, данъци, данък върху добавената стойност, европейска данъчна интеграция.

Над 30 публикации в областите на научни интереси.