Премини към основното съдържание

доц. д-р Ценимир Братоев

кабинет  306, тел. 02 / 9308 386

bratoev@uni-sofia.bg

БРАТОЕВ, ЦЕНИМИР БРАТОЕВ (01.01.1959), доцент, доктор по право, Катедра по гражданскоправни науки, постъпил 1990.

Роден в Разград. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1985). Редовна докторантура в същия факултет (1986-1988). Старши асистент по гражданско и семейно право в ЮФ, Катедра по гражданскоправни науки (1990). Главен асистент (1994). Доцент по гражданско и семейно право в същата катедра (2014). Доктор по право (1990).

Член на Съюза на юристите в България (1982).

Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 1992).

Основател и член на Редакционния съвет на сп. „Търговско право“ (от 1991).

         Четени курсове: специалност „Международни отношения“ - Основи на частното право (1999-2002, 2010-2012); специалност „Право“ - Правен режим на приватизацията (2002-2007), Облигационно право (2008-2012), Гражданско право – обща част (от 2014).

            Области на основните научни интереси: облигационно право, търгов­ско право, приватизация.

Гражданско право - обща част

КНИГИ

            Договор за пристанищни услуги - страни, сключване, задължения и отговорност на товародателя и пристанището. Варна, БМКЦ, 1991. 152 с.

            Членство в адвокатското дружество. С., Сиела, 2014. 408 с. (Библиогр. 400-407).

 

            СТУДИИ И СТАТИИ

            Сключване на договорите за пристанищни услуги. - Пробл. морск. право, 23, 1988, № 3, 42-57.

            Заявяване и съгласуване на товарите за обработка в пристанищата. - Пробл. морск. право, 24, 1989, № 1, 44-53.

            Начало на сталийното време според Наредба № 10 за обработка на корабите в черноморските пристанища на НРБ. - Държ. и право, 1989, № 8-9, 57-62.

         Търговските банки в България. - Bulgarian Quarterly, 1992, 3-4, 138-155. (Съавт.: Г. Спасов).

            Също и в изд. на англ. ез.: Bulgarian Quarterly, 1992, 3-4, 127-141.

            Свикване на общо акционерно събрание по искане на акционери. - Търг. право, 2009, № 2, 5-30; № 3, 5-18.

            Наименование на адвокатското дружество. - Търг. право, 2011, №1, 5 -20.

            Прекратяване на членството в адвокатско дружество. – Търг. право, 2012, № 1, 5-38; № 2, 5-30.

Обжалване решенията на общото събрание на съдружниците и оспорване на действията на управителя или управителния съвет на адвокатското дружество. – Търг. право, 2013, № 4, 5-18.

Право на част от приходите и право на част от печалбата на съдружника в адвокатско дружество. – Търг. право, 2013, № 3, 7-20.

Също и в: Liber Amicorum. [Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р Огнян Стамболиев по случай 65 години от рождението им]. С., Фенея, 2013, 285-303. (Състав.: Ек. Матеева, И. Русчев).

            Вноски на съдружниците в адвокатско дружество. - В: Theo noster. [Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2014, 260-274. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова).

 

            ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

            Договор за пристанищни услуги. - СУ. Юридически факултет. 1990.

 

            ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД

            Членство в адвокатското дружество. – СУ. Юридически факултет. 2014.