Премини към основното съдържание

доц. д-р Боряна Мусева

ръководител на катедра "Международно право и международни отношения"

кабинет 294, тел. 02 / 9308 483

bmuseva@uni-sofia.bg

Родена в София. Завършва с отличие СУ, Юридическия факултет, право (2000). От 2005 е преподавател по международно частно право. През 2007 г. придобива образователна и научна степен доктор, а от 2015 г. е доцент. Ръководител на Катедрата по международно право и международни отношения от 2018 г. Автор на редица публикации в страната и чужбина по международното частно право, вкл. европейско международно частно право. Специализации - Парламентарна практика към Германския Бундестаг и Хумболдт университет, Берлин (2000-2001); изследователски престои със стипендии на Германската служба за академичен обмен (2005-2006) и на Макс-Планк-Общество (2007-2008) в Макс-Планк Институт по международно частно и чуждестранно право, Хамбург, Германия, както и междууниверситетски обмен с Университета Саарланд, Саарбрюкен, Германия (2009, 2011). Гост-преподавател в Университетите в Генуа, Италия и в Майнц, Германия.

Адвокат в Софийска колегия (от 2002). В Член на Научно-методическия център към председателя на Висшия адвокатски съвет. Преподавател към Центъра за обучение на адвокати „Д-р Кръстьо Цончев“.

Външен експерт към Министерството на правосъдието. Председател на Комитета по гражданско правни въпроси, формат Брюксел ІІа, по време на българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018. Учредител на Българската асоциация за Европейско право.  Председател на Института по международно частно право.

Преподавани курсове:

СУ, ЮФ, специалност Международни отношения - Международно частно право (от 2012); специалност Право – Международно частно право (от 2015); Призоваване, връчване и събиране на доказателства в държави членки (Регламент (ЕО) № 1393/2007 и Регламент (ЕО) № 1206/2001); Извън договорни задължения (Регламент Рим ІI); European Private International Law; Introduction to the EU private law, Erasmus – European Private International Law

Международно частно право

МОНОГРАФИИ

 

 1. Цесията в международното частно право, София, Сиби, 2014 г.;

 2. Деликтът в международното частно право, София, Сиби, 2011 г.;

 

 

СТАТИИ и СТУДИИ

 

 1. Нов регламент относно производството по несъстоятелност: натрупан опит и нови предизвикателства, в: Предизвикай: несъстоятелността!, Сиела, София, 2018, 293-329;

 

 1. Recognition of Decisions (Including Question of Public Policy) and Powers of Liquidators, Nikolay Natov, Boriana Musseva, Vasil Pandov, Tsvetelina Dimitrova, in: European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation, Scritti di diritto private europeo ed internatzionale, 2017, 187-229;

 

 1. Bulgarian Legislative Assessment Report on Cross-Boder Insolvency Proceedings: Detecting Best Practices,  Nikolay Natov, Boriana Musseva, Vasil Pandov, Dafina Sarbinova, Teodora Tsenova, Emil Tsanev, in: European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation, Scritti di diritto private europeo ed internatzionale, 2017, 229-257;

 

 1. Производството по несъстоятелност в ЕС: преодоляване на трудности и преследване на мечти, в: сборник Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Теодора Ценова, Михаил Станков, Емил Цанев, Цветелина Димитрова, Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009 – 2016г. Тенденции и новости в уредбата, Сиела, 2017, 259-283

 

 1. EuGH: Teilung beweglicher Sachen nach Scheidung, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ), 24, 2017, p. 2009;

 

 1. Opposability of choice-of-court agreements against third parties under the Hague choice-of-court convention and Brussels ibis regulation, in: Anali pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Broj 18, Godina 9, 2016, 69-93.

 

 1. Application of Family Private International Law in Bulgaria, in: Private International Law in the Jurisprudence of European Courts – Family at Focus, Faculty of Law Osijek Josip Juraj,  2015, 371-379;

 

 1. Нов вид обезпечение: европейски запор на банкови сметки, сп. Юридически свят, 2/2015, стр. 28-56;

 

 1. Още веднъж за понятията „граждански и търговски дела“ и „обществен ред“ според Регламент №44/2001, сп. Европейски правен преглед, ХІ, 2015, 124-138;

 

 1. Реформа на международната компетентност и екзекватурата по граждански и търговски дела в държавите членки на ЕС (Нов Регламент Брюксел Іа), сп. Търговско право, 4/2014, стр. 5-25, статия;

 

 1. Коментар на чл. 3 – чл. 7, както и на чл.  65- 67 от Регламент Брюксел ІІА, в книга „Регламентът Брюксел ІІА“, (Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Теодора Ценова, Дафина Сърбинова, Станислав Йордански, Емил Цанев и Михаил Станков), Сиела, 2014, коментар;

 

 1. Bulgaria, Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. 2, Intersentia, 2014, съавторство (Николай Натов, Боряна Мусева и Васил Пандов), стр. 55-81, статия;

 

 1. Международният договор в материята на международната компетентност, признаването и изпълнението на чуждестранни решения по граждански и търговски дела, статия в сборник „Международният договор – източник на международното частно право“, София, Сиела, 2013, студия.

 

 1. Maritime Environment Delict, Regulations Rome I and Rome II and Maritime Law,  G. Giappichelli Editore, 2013, съавторство (Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Сърбинова, Захари Янакиев, Ивелин Кирчев, Михаил Станков), статия;

 

 1. Споразумение за избор на съд по граждански и търговски дела, студия, сп. Юридически свят, 1/2013, стр. 69-96, студия;

 

 1. Bulgaria, Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. 1, Intersentia, 2013, съавторство (Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Теодора Ценова и Станислав Йордански), стр. 69-87, статия;

 

 1. Application of the EU Private International Law
  Instruments in Bulgaria, in: Yearbook of Private International Law (Volume XIII – 2011), съавторство (Николай Натов, Боряна Мусева, Теодора Ценова, Дафина Сърбинова, Захари Янакиев, Васил Пандов),  стр. 443-467, статия.

 

 1. Специална международна компетентност – чл. 5 и чл.6, книга „Регламентът „Брюксел І”, Сиела, 2012, стр. 58-111, коментар;

 

 1. Основания за отказ на признаване и допускане до изпълнение на съдебни решения – чл. 34 и чл. 35, книга „Регламентът „Брюксел І”, Сиела, 2012, стр. 451-480, коментар;

 

 1. Заинтересовано лице при признаване и допускане до изпълнение на чуждестранно съдебно решение, сп. Съвременно право, 2011, № 5, стр. 58-74, статия;

 

 1. Защитата на търговията vs. защитата на потребителите, свързани дела С-585/08 и С- 144/09, сп. Европейски правен преглед, 2011, №1, стр. 204-219, статия;

 

 1. Координация на паралелни производства пред съдилищата на държави-членки на Европейския съюз, сп. Юридически свят, 2010, №1, стр. 56-95, студия;

 

 1. Application of Foreign Law in Bulgaria, Application of Forain Law, изд. Sellier, European Law Publishers, München, 2011, съавторство (Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов, Дафина Събринова, Николай Бандаков, Станислав Йордански, Теодора Ценова, Цветан Крумов и Захари Янакиев), стр. 145-160, статия;

 

 1. Обективно приложимо право към договорните задължения. Обхват на приложимото право. Сб. Регламент „Рим І”, 2009, стр. 83-131, студия;

 

 1. Определяне на приложимото право към индивидуалния трудов договор според правото на Европейския съюз, сб. Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, том ІІІ, 2009 г., стр. 38-51, статия;

 

 1. Автономията на волята при непозволеното увреждане според Регламент 864/2007 относно приложимото право към извъндоговорни задължения, сб. Автономията на волята в международното частно право, 2008, стр. 40-55, статия;

 

 1. Проблеми при връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела според Регламент 1348/2000, Регламент 1393/2007 и българския гражданско процесуален кодекс, сб. Международното частно право и някои правила от част седма на ГПК в светлината на общностното право, 2008, стр. 23-56, статия;

 

 1. Das neue internationale Zivilverfahrensrecht Bulgariens in Zivil- und HandelssachenPraxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts  (IPRax), 2007, №3, Deutschland, p. 83-93, статия;

 

 1. Връзка и взаимодействие между българското и европейското международно частно право, сп. Юридически свят, 2007, №2,  стр. 11-26, статия;

 

 1. Специални критерии за определяне на приложимото право при непозволено увреждане според Кодекса на международното частно право – Търговско право, 2006, № 1, стр. 21-41, статия;

 

 1. Прихващането в международното частно право – Съвременно право, 2006, №1, стр. 36-48, статия;

 

 1. Из лабиринта на международната компетентност по граждански и търговски дела, сп. Юридически свят, 2006, бр.2, стр. 41-91, студия;

 

 1. Общи критерии за определяне на приложимото право при непозволено увреждане според Кодекса на международното частно право – Търговско право, 2005, № 5-6, стр. 497-516, статия;

 

 1. Още за трите основни критерия за определяне на приложимото право при непозволено увреждане според българското международно частно право – Търговско право, 2004, № 3, стр. 291-315, статия;

 

 1. Допустима ли е автономията на волята при непозволено увреждане според българското международно частно право? – Съвременно право, 2003, № 6, стр. 93-110, статия;

 

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 

 1. Международно частно право, част І, граждански и търговски дела (международна компетентност, приложимо право, екзекватура) – въведение и анотирани тексктове, изд. Сиби - девет издания, 2 допълнени издания (2006-2018);

 2. Международно частно право, част ІІ, брачни, семейни и наследствени дела, (международна компетентност, приложимо право, екзекватура) – въведение и анотирани текстове, изд. Сиби – седем издания (2007-2018);

 3. Международно частно право, част ІІІ, връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ – въведение и анотирани текстове, изд. Сиби, пет издания (2008-2016);

 

ПРОЕКТИ

 

 1. Проект „Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009-2016 г. – тенденции и новости в правната уредба“. към научна програма "Европейски изследвания"  УКХ "Алма Матер",  2016 – 2017 г.

 

 1. JUST/2014/JCOO/AG Save Comp. Collection and development of best practices in cross border cases for the survival of distressed companies JUST/2014/JCOO/AG/CIVI 4000007693, 2016-2017

 

 1. “Cross-border placement of children – the judicial application of EU family law”, 2015;

 

 1. JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0049 - Study on the service of documents – Comparative legal analysis of the Member States’ relevant provisions and practices and minimum standardsр, 2014-2015;

 

 1. Проект Право на международната търговия – Европейски и глобални измерения“, към научна програма "Европейски изследвания"  УКХ "Алма Матер", 2014 – 2015 г.

 

 1. “The evidentiary effects of authentic acts in the Мember States of the EU, in the context of successions.” IP/C/JURI/IC/2015-020, 2015;

 

 1. JUST/2010/JCIV/AG/0001/"Removing obstacles to access to (e)Justice through mediation in Europe: ensuring enforcement and a smooth cooperation with judicial and non-judicial authorities, 2011-2013;

 

 1. EUROME, Action No JUST/2010/JCIV/AG/0029-30-CE-0423528-00/48 Приложението на Регламент Рим І , Регламент Рим ІІ и на Регламент (ЕО) 4/2009 от практикуващи юристи от Южна Европа, 2011-2013;

 

 1. Проект Регламентът Брюксел ІІ А – Коментар“ към научна програма "Европейски изследвания"  УКХ "Алма Матер",  2012 – 2014 г.

 

 1. Проект Регламентът Брюксел І – Коментар“ към научна програма "Европейски изследвания"  УКХ "Алма Матер", 2011 – 2012 г;

 

 1. Проект „Регламентът Рим І – Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения – Коментар“, към научна програма "Европейски изследвания"  УКХ "Алма Матер", 2010 – 2011 г.;

 

 1. Project JLS/CJ/2007-1/03 "The application of foreign law by judicial and non-judicial authorities in Europe", 2008-2010.