Премини към основното съдържание

доц. д-р Анна Станева

кабинет 306, тел. 02 / 9308 386

astaneva@uni-sofia.bg

СТАНЕВА, АННА ХАИК (07.07.1957), доцент, доктор по право, Катедра по гражданскоправки науки, постъпила 1986.

Родена в София. Завършва СУ, Юридическия факултет, право (1981). Доктор по право (1985). Старши асистент по гражданско и семейно право в ЮФ (1986). Главен асистент в Катедрата по гражданскоправни науки (1990). Доцент по гражданско и семейно право в същата катедра (1995).

Арбитър към Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата (от 1994).

Член на Съюза на юристите в България (1982).

Четени курсове: СУ, ЮФ - Законодателна защита на детето (от 1988), Семейно и наследствено право (от 1990); ВСУ - Гражданско право: обща част; БСУ - Облигационно право.

Области на основните научни интереси: семейно право, наследствено право, облигационно право, търговско право.

 

Семейно и наследствено право

КНИГИ

Ограничаване и лишаване от родителски права. С., Наука и изкуство. 1990. 96 с.  (Поредица Познаваме ли бълг. право).

Отговорност за вреди, причинени от деца и неспособни. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1991. 180 с. (Библ. Дебюти. Първи кнги на млади бълг. учени. Юрид. науки).

Представителни и попечителски функции на родителите. С., Унив. изд., Св. Кл. Охридски, 1992. 104 с.

Брачният договор по новия Семеен кодекс. С., Сиела, 2009. 98 с.

2. прераб. и доп. изд. със загл.: Брачният договор. 2011. 152 с.

Коментар на новия Семеен кодекс. С., Труд и право, 2009. 688 с. (Съавт.: Ц. Цанкова, М. Марков, В. Тодорова, авт.: Ч. І, Гл. ІІІ. Лични отношения между съпрузите, с. 49-55, Гл. ІV. Имуществени отношения между съпрузите, с. 56-136 и Гл. ХІ. Настойничество и попечителство, с. 429-438).

Семеен кодекс. [Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст]. С., Труд и право, 2015. 544 с. (В съавторство; авт.: Гл. III. Лични отношения между съпрузите, с. 55-59, и Гл. IV. Имуществени отношения между съпрузите, с. 60-144). (Твърда подв.).

Актуални въпроси на семейното и наследственото право. [Сборник с доклади, изнесени на нац. науч. конф. в памет на проф. д-р Лиляна Ненова (1921-1996), организ. от катедра „Гражданскоправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, 22 октомври 2015 г., София]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2017. 440 с. (Състав.: Ц. Цанкова, Ек. Матеева, ...).

 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Сборник казуси по облигационно право. С., СУ Св. Кл. Охридски. 1991, 156 с. (В съавторство).

Лично, семейно и наследствено право. [Сборник нормативни актове]. С., Сиби, 1999. 372 с. (Съавт.: В. Таджер).

2. прераб. изд. 2000.

 

                СТУДИИ И СТАТИИ

Ограничаване и лишаване от родителски права (чл. 63 СК) в практиката на Софийския районен съд. – Социалист. право, 1984, № 1, 77-83.

Ограничаване на родителските права поради невиновна невъзможност за упражняването им. – Социалист. право, 1984, № 5, 56-64.

Правна същност на родителските права и задължения. - Правна мисъл, 1984, № 6, 95-100.

Упражняването на родителските права и съвместното живеене с детето като предпоставка за отговорността по чл. 48, ал. 1 ЗЗД. – Социалист. право, 1984, № 10, 71-76.

Внимание деца! – Общество и право, 1985, № 2, 15-17.

Изборът – временно или завинаги. – Общество и право, 1985, № 11, 15-17.

Обезщетяване на вредите, причинени от неизпълнено обещание за сключване на брак. – Социалист. право, 1985, № 10, 73-78. (Съавт.: Т. Станев).

Унищожаване на отказа от наследство по чл. 56 ЗН. – Социалист. право, 1985, № 5, 46-50.

Опит за портрет на проф. д-р Нисим Меворах. - Год. Обществ. култ.-просв. организ. на евреите в НРБ. 21, 1986, 345-376. (Съавт.: В. Таджер).

По някои въпроси на съпружеската имуществена общност върху паричните влогове. – Социалист. право, 1986, № 5, 57-66.

За правото на съпруга по чл. 28, ал. 2 СК. – Социалист. право, 1987, № 11, 49-55.

Презумпцията за съвместен съпружески принос. – Социалист. право, 1987, № 2, 10-17.

Съотношение между основанията за отговорност по чл. 45 и чл. 47-48 ЗЗД. - Правна мисъл, 1987, № 5, 34-41.

За и против риска. – Общество и право, 1989, № 8.

За правата на младото новобрачно семейство. – Пробл. на младеж. и комсом., 1989, № 6, 38-41.

Извънбрачното съжителство. – Пробл. на младеж. и комсом., 1989, № 5, 38-40.

Особености при извършване на осиновяването по чл. 52 и 57 от СК. – Бюл. СЮБ, 1989, № 5, 38-44.

Разводът – битка или коректна раздяла. – Пробл. на младеж. и комсом., 1989, № 3, 35-38. 

Заварено осиновяване и р. 96-89-ОСГК на Върховния съд. - Съвр. право, 1990, № 1, 56-59.

Последици на ограничаването и лишаването от родителски права. – Год. СУ. Юрид. фак., 80-81, [1987], 1990, № 2, 245-270.

Право на наследяване. – Държ. и право, 1990, № 12, 23-28.

Фирми на граждани и отношения между съпрузите. – Държ. и право, 1990, № 1, 70-78. (Съавт.: Зл. Орсов).

Функции и предпоставки за прилагане на ограничаването и лишаването от родителски права. - Год. СУ. Юрид. фак., 80-81, [1987], 1990, № 1, 97-136.

Право  на  наследство. - Съвр.  право,  1991, № 2, 9-15.

Наследяване на едноличен търговец. – Съвр. право, 1993, № 2, 28-34.

Някои аспекти на залога върху ценни книги. – Съвр. право, 1994, № 3, 50-55.

Наследяване на неимуществени права. – Съвр. право, 1995, № 2, 17-23.

Някои въпроси на задължението за лихва. – Бълг. законник, 1995, № 3, 9-14.

Търговска несъстоятелност и съпружеска имуществена общност. – Търг. право, 1995, № 4, 41-46.

Basic Issues in Bulgarian Family Law. – In: Intern. Survey of Family law. Cambridge, 1995, 87-101.

Държавна защита на влогове и сметки. – Пазар и право, 1996, № 8, 56-61.

Някои особености на принудителното изпълнение на ЗСДВ. – Финанси и право, 1996, № 10, 45-52.

Особености на изпълнението върху вземания на длъжника по ЗСДВ. – Съвр. право, 1996, № 5, 44-50.

Наследяване на членствени права в кооперации, акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност. – Пазар и право, 1997, № 4, 11-14.

По някои въпроси на банковите сделки. – Пазар и право, 1997, № 1, 29-33.

Някои практически въпроси, свързани с менителничните ефекти. – Пазар и право, 1998, № 1, 25-30.

Оригинален принос към анализа на българското семейно право. – Съвр. право, 2000, № 2, 94-98.

Неуместна законодателна намеса в материята на наследяването. – Съвр. право, 2001, № 3, 81-87.

Правни последици от неправомерна употреба на банкови карти.  - Търг. и конкурент. право, 2007, № 5, 64-72.

По някои вече спорни въпроси относно имуществените отношения между съпрузи.  - Собств. и право, 2009, № 10, 53-61.

Наследяване на едноличен търговец - Норма, 2011, № 1, 18-28.

Промени в имуществените отношения между съпрузи. - Собств. и право, 2011, № 1, 44-50.

Отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице. – Собств. и право, 2014, № 7, 44-50.

 

ДОКТОРСКА  ДИСЕРТАЦИЯ

Ограничаване и лишаване от родителски права. - СУ. Юридически факултет. 1985.

 

ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД

Отговорност за вреди, причинени от деца и неспособни. – СУ. Юридически факултет. 1995.