Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Тихомир Рачев

кабинет 308

Тихомир Рачев е роден в Стара Загора. Завършва гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в родния си град и продължава образованието си в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски ”, където се дипломира през 2014 г. 

През 2017 г. започва да преподава римско право на семинарни занятия първо като докторант в Софийския университет, а след това като асистент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

От 2015 г. Тихомир Рачев е един от научните секретари на „IUS ROMANUM” - електронно списание за римско право и римскоправна традиция. 

От 2018 г. е асистент в Софийски университет. От 2019 г. заема академичната длъжност "главен асистент".

През 2019 г. защитава успешно докторската си дисертация на тема „Формуларният процес” под научното ръководство на проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова. 

От 2016 г. е член на Софийска адвокатска колегия и практикува като адвокат.

Научните му интереси са в областта на римското право и история, европейската правна история и сравнителното право. 

Владее свободно френски и английски език.

Римско частно право
Римско публично право
Юридическа терминология - първа част

1ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО (В СЪАВСТОРСТВО). В: Юридически сборник. Том XXIII. Бургас, 2016, с. 208-2014;

2. IUSTITIA. - IUS ROMANUM, ISSUE 2/2015, ISSN 2367-7007;

3. БОЛОНСКИТЕ ДОКТОРИ И ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС В СРЕДНОВЕКОВИЕТО. - IUS ROMANUM, ISSUE 2/2016. ISSN 2367-7007;

4. ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ И РИМСКИЯТ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС. - В: Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи“. София, УИ „Св. Климент Охридски“, с. 511-520;

5. ARBITRATION AND FORMULARY PROCEDURE: THE ORIGINS OF ROMAN CIVIL PROCEDURE. - IUS ROMANUM, ISSUE 2/2017, ISSN 2367-7007;

6. ЗНАЧЕНИЕТО НА ФОРМУЛАРНИЯ ПРОЦЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО. - В: Сборник с доклади от VII Национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София: БАН, 2017, с. 96-102;

7. ИСКЪТ В СЪВРЕМЕННОТО И В РИМСКОТО ПРАВО. - В: Правото – Традиции и перспективи. София: Сиела, 2018, с. 733-748;

8. СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО В РИМСКОТО ПРАВО. - В: Сборник с доклади от VIII Национална конференция на докторантите в областта на правните науки. София: БАН, 2018, с. 236-245;

9. ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ДЕЕСПОСОБНОСТТА. - IUS ROMANUM, EXTRA ISSUE 2018; ISSN 2367-7007;

10. ВМЕСТО ОЧЕРК ЗА ПРОФ. ДИМИТЪР СИЛЯНОВСКИ. - Македонски преглед, Vol. XL, 2-2017, с. 73-76;