Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Михаил Матеев

кабинет 308, тел. 9308 269 

mmmateev@uni-sofia.bg

МАТЕЕВ, МИХАИЛ МАТЕЕВ (11.08.1961), асистент, доктор по право. Катедра по теория и история на държавата и правото, постъпил 1991.

 

            Роден в София. Завършва СУ, Юридически факултет, право (1987). Специализация в ЮФ (1987). Докторантура в МГУ „М. В. Ломоносов“, Москва, Русия (1988), трансформирана в докторантура в ЮФ на СУ (1988-1991). Доктор по право (2019) Асистент по история на българската държава и право в ЮФ на СУ, Катедра по теория и история на държавата и правото (1991). Старши асистент и главен асистент в същата катедра. Асистент (2015). Главен асистент (2020). Основател и ръководител на Юридическия департамент на Национално средно общообразователно училище „София“ (1992-2004). Заместник-ръководител на департамента „Право“ в Нов Български Университет (1992-1998).

            Експерт в Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Главна прокуратура и прокурор във ІІ Районна прокуратура, София (1990-1991). Юрисконсулт на Инспектората по образованието за София-град на Министерството на науката и образованието (1998-1999).

            Адвокат в Софийска адвокатска колегия (от 1997).

            Преподавани дисциплини: СУ, ЮФ - Всеобща история на държавата и правото – лекционен курс (от 1992), История на българската държава и право – семинарни занятия (от 1992); НБУ - История на българската държава и право (1992-1996), Всеобща история на държавата и правото (1992-1996), Историческо развитие на типовете правни системи (1993-1996); Юридически департамент на 151 СОУПИ - Всеобща история на държавата и правото (1992-1994), История и догма на римското частно право (1992-2004), Обща теория на държавата (1992-1994).

            Области на основните научни интереси: теория и история на правото, права на детето.

История на българската държава и право
Всеобща история на държавата и правото

             УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

            История на българската държава и право. С., 151 СОУПИ, 1994. 168 с.

                2. доп. и прераб. изд. С., Софи-Р, 1999; 3. доп. и прераб. изд. С., Юриспрес, 2004. 368 с.

 

            СТУДИИ И СТАТИИ

            Законът за съдилища за маловръстни от 1943 г. - Обществ. възп., 1991, № 3, 8-12.

            Правата на детето в международноправните актове. - В: Наръчник по организ. и управлението на образованието. С., 1996. (Прил. към № 10).

            Училищните настоятелства. - В: Наръчник по организ. и управлението на образованието. С., 1996. (Прил. към № 8).

            Coordination des institutions de la prévention de la délinquance juvénile en Bulgarie dans la période de transitionpresentation. – In: Third Summer School for social work studens from Balkan countries, Romania. 1996.

            Търновското учредително събрание и идеята за бикамерализма. [Доклад  пред научната конференция, посветена на 120 години от Търновската конституция]. - Год. БСУ, 2, 1999, 56-71.

            Историческо развитие на публично-правните институции в Третата българска държава. - В: Въвед. в публ. администрация в сравн. европ. контекст. С., 2000, 101-130.

Свободата на печата в България. Исторически преглед на конституционните основи и законодателството по печата. - В: 100 години от рождението на проф. М. Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 126-145. (Състав.: М. Новкиришка-Стоянова, Д. Токушев).

Ефективните средства на мировото правораздаване при някои спорове относно недвижими имоти. - сп. Ius Romanum, ISSN 2367-7007 (online), бр. І от 2019г., 15 стр.;

Мировото правораздаване и медиацията – сп. Правен преглед, ISSN 2534-9449 (print), бр. 5-6 от 2019г., 23 стр.;

Мировото правораздаване и правото на достъп до справедлив съдебен процес (Франция 1790-1855г.) – сп. Ius Romanum, ISSN 2367-7007 (online), бр. ІІ от 2019г., 21 стр.;

Същност и характеристика на мировия съд и мировото правораздаване - сп. Правен преглед, ISSN 2534-9449 (print), бр. 3-4 от 2019г., 15 стр.;

 

ДОКТОРСКА  ДИСЕРТАЦИЯ

Теоретични и исторически аспекти на мировото правораздаване. Българският и световните модели на мировия съд. - СУ. Юридически факултет. 2019. 352 стр.