Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Христина Танчева

кабинет 306 тел. 02 / 9308 386

hvpetkova@uni-sofia.bg

Христина Валериева Танчева е асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра Гражданскоправни науки.

Завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев“ в гр. Русе през 2007 г., а през 2012 г. завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

През 2014 г. е хоноруван асистент по дисциплината Облигационно право в редовна форма на обучение специалност „Право“ в Юридически факултет на СУ. От декември 2014 г. е щатен асистент, като води семинарни занятия по дисциплината Облигационно право в редовна и задочна форма на обучение специалност „Право“ в Юридически факултет. Също така през учебната 2018-2019 г. е водила като титуляр аудиторни занятия (лекции) по дисциплината „Финансово и гражданско право за неюристи“ на английски език, редовно обучение специалност „Стратегическо управление и развитие на човешките ресурси” в Стопански факултет на СУ.

През юли 2018 г. тя придобива образователна и научна степен доктор по 3.6. Право (Гражданско и семейно право).

Христина Танчева е член на редакционната колегия на списание Търговско право (ISSN 0861-6892) от 2018 г.

От март 2019 г. тя е член на Съюза на учените в България.

От 2014 г. Христина Танчева е вписана като адвокат при Софийска адвокатска колегия.

Облигационно право