Премини към основното съдържание

гл. ас. д-р Цвета Попова

Научен секретар на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

кабинет 303, тел: 02 / 9308 365

cepopova@uni-sofia.bg

Цвета Попова е родена в София. През 1996 г завършва средното си образование с отличие в Математическа гимназия „Петър Берон” – Варна. През 2001 г. се дипломира с отличие в Софийски университет „Св. Кл. Охридски” със специалност „Право”. От 1999 г. участва активно в направление „Трудово и осигурително право” на Проекта „Правни клиники” в Софийския университет, подкрепен от фондация „Отворено общество”. Няколкогодишното предоставяне на консултации и реална правна защита на многобройните клиенти на клиниката създава у Цвета Попова засилен интерес към натрупване на практически и теоретични знания и умения в областта. То обяснява и професионалната й реализация и спечелването през 2002 г. на конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в катедра „Трудово и осигурително право” при Юридическия факултет на Софийския университет. През 2018 г. защитава докторска степен по право на тема „Осигурителният стаж в българското законодателство“, десет месеца преди да публикува първата си книга „Осигурителен стаж“. През 2019 г. печели конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ в катедрата. Понастоящем води семинарни занятия и лекции на студенти по Трудово право и по Осигурително право. От 2020 г. е научен секретар на Юридическия факултет. Цвета Попова има публикувани десетки статии в реномирани български научни и научнопрактически списания в областта на Трудовото и Осигурителното право. Изнесла е множество доклади по актуални въпроси на Трудовото и Осигурителното право на конференции в България и в чужбина. От 2004 г. консултира организации в нестопанския сектор, синдикални организации, работодатели и работници и служители по въпроси от трудово и осигурителното право. Участва като експерт в изпълнението на проекти, финансирани от Европейския съюз. Член е на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване, която е член на Международната асоциация по трудово право и обществено осигуряване (ISLSSL). Цвета Попова е лектор на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Вече втори мандат е член на настоятелството на Български център за нестопанско право.

Трудово право
Осигурително право

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ НА ЦВЕТА ПОПОВА КЪМ СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

 

 

 1. Научни публикации:

 

А. Книги:

Осигурителен стаж. С.: Сиби, 2019, 247 с.

 

Б. Студии:

1. Исторически преглед на уредбата на осигурителния стаж в българското законодателство. – Юридически свят, 2010, № 2, 130-155;

2. За някои особености на нетравматичното увреждане като елемент от фактическия състав на трудовата злополука. – В: Годишник на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, 366 - 388.

3. Особености на връзката между работата и нетравматичното увреждане – трудова злополука. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. ХI.  В памет на доц.д-р Ванюшка Ангушева, С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2020, 213–233

 

В. Статии:

 1. Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение (чл. 331 КТ). – Съвременно право, 2001, № 3, 103-110.
 2. За някои проблеми в правната уредба на неконтрибутивните пенсии. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. І. С.: УИ “Св. Кл. Охридски”, 2004, 229—237. 
 3. Правото на работника или служителя на характеристика и на препоръка от работодателя. – Съвременно право, 2007, № 2, 60-69.
 4. Въвеждане на Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство. – В: Актуални проблеми в трудовото и осигурителното право. Т. ІІІ. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2009, 117–129.
 5. Развитие на понятието трудов стаж в българското законодателство. – В: Актуални проблеми в трудовото и осигурителното право. Т. ІV. С.: УИ „Св. Кл.Охридски”, 2012, 237 – 255;
 6. (В съавт. с проф. д-р Кр. Средкова). Asistencia sanitaria a inmigrantes en Bulgaria. In: Apectos juridicos de la inmigracion irregular en la Union Europea. Sevilla: Ediciones Laborum, 2009,183–194;
 7. Натрупване на осигурителен стаж според координационните правила на Европейския съюз. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. V. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2011, 237—255;
 8. Понятието за осигурителния стаж в българското законодателство. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VІ. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2013, 146—161;
 9. За същността и правното значение на юридическия стаж. – В: Юбилеен сборник посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. В. Мръчков. С.: ИК “Труд и право“, 2014, 225 – 244;
 10. Нови положения в трудовоправния статус на лицата, въведени с Конвенцията за правата на хората с увреждания“. – В:Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. VІІ. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 160–175;
 11. Възроди се Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване. – Съвременно право, 2014, № 4, 79—81;
 12. New Aspects in the Labor Legal Status of Persons with Disabilities Related to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Sufficiency of Law, Deficiency of Rights. The Legal Capacity to Act as a Universal Standard of Being Human. The International Perspectives and the Bulgarian Legal Reform. Sofia: Bulgarian Center for Not-for-Profit Law, 2015, 90 – 96;
 13. Учителският стаж според българското законодателство. – В: сб. „Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. VІІI. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2016, 158–171;
 14. Установяване на осигурителен стаж с официално събирани данни. – Съвременно право, 2018, № 1, 92-102;
 15. Възможности за осъществяване на установеното с Конвенцията за правата на хората с увреждания право на труд за всички граждани с увреждания – сп. Правна мисъл, № 3, 2018, 79-93;
 16.  Актуални въпроси пред предоставянето на социални услуги в България. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. Х. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2018, 147–161;
 17. Нови положения в пенсионирането на съдиите, прокурорите и следователите – сп. Съвременно право, 2019, № 1, 93–103;
 18. Особености в производството по установяване на осигурителен стаж по съдебен ред. В: Сборник от Конференцията в памет на доц. Кристиан Таков, С.: УИ „Св. Кл. Охридски, 2019 г., 612–623;
 19. Стандартите на Международната организация на труда относно осигуряването при старост – насоки за развитие на българското пенсионно законодателство. – В: Сборник от Конференцията „МОТ и България – 100 години и занапред“, 2020, 380–390.
 20. Административнонаказателната отговорност на осигурените лица по държавното обществено осигуряване. – В: 50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще. С.: УИ "Св. Кл. Охридски", 2020, 308–319.
 21. Специфики при уволненията в условия на извънредно положение и на извънредна епидемиологична обстановка. – В: Годишник на ЮФ на СУ "Св. Кл. Охридски". т. 87, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020, под печат.
 22. Може ли заболяването от covid-19 да се признае за трудова злополука или за професионална болест? – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. В памет на проф. д-р Атанас Василев, под печат.
 23. Особености в съдържанието на трудовия договор с чужденец, на когото е необходимо разрешение за работа в Република България. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право“. Т. ХII. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, под печат;

 

 1. Научно-популярни публикации

 

 1. Здравно осигуряване на две основания. – Труд и право. Месечен дайджест, 2001, № 9, 83–85.
 2. Съгласие относно датата на прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 1 КТ. – Труд и право. Месечен дайджест, 2001, № 11, 22–24.
 3. Препоръка от работодателя при кандидатстване на работника или служителя на друга работа. – Труд и право. Месечен дайджест, 2007, № 4, 5–8.
 4. Отлагане ползването на платен годишен отпуск. – Труд и право. Месечен дайджест, 2007, № 6, 12–15.
 5. Дисциплинарното нарушение закъснение за работа”. – Труд и право. Месечен дайджест, 2007, № 9, 15–17.
 6. Отново за допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. – Труд и право. Месечен дайджест, 2007, № 10, 38–41.
 7. Сходни длъжности, работи и професии по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. – Труд и право. Месечен дайджест, 2007, № 11, 37–40.
 8. Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г. – Труд и право. Месечен дайджест, 2008, № 3, 9–10;
 9. Въвеждане на Директивата за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство. – Труд и право. Месечен дайджест, 2008, № 2, 10–15.
 10. Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица. – Труд и право. Месечен дайджест, 2008, № 5, 62–66.
 11. Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда. – Труд и право. Месечен дайджест, 2008, № 6, 36–38.
 12. Трудов договор за сезонна работа. – Труд и право. Месечен дайджест, 2008, № 7, 10–13.
 13. Възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка. – Труд и право. Месечен дайджест, 2008, № 9, 24–26.
 14. За някои възможности на работодателя при управлението на персонала в условията на икономическа криза. – Труд и право. Месечен дайджест, 2008, № 12, 14–16.
 15. Новости в уредбата на задължението на работодателя за издаване и предоставяне на документи на работника или служителя. – Труд и право. Месечен дайджест, 2009, № 2, 5–8.
 16. Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение. – Труд и право. Месечен дайджест, 2009, № 3, 1012.
 17. Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие в условията на икономическа криза. – Труд и право. Месечен дайджест, 2009, № 5, 1619.
 18. Има ли право на предварителна закрила при уволнение лице със загубена работоспособност над 50 на сто. – Труд и право. Месечен дайджест, 2009, № 9, 1518.
 19. Сумиране на натрупан в различни държави от Европейския съюз осигурителен стаж. – Труд и право. Месечен дайджест, 2009, № 11, 6167.
 20. На какви гарантирани вземания имат право работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. – Труд и право. Месечен дайджест, 2010, № 2, 5-9.
 21. Трудов договор за работа през определени дни от месеца. – Труд и право. 2010, № 5, 5–7.
 22. Новата уредба на надомния труд в българското законодателство. – Труд и право, 2011, № 5, Приложение.
 23. Предоставяне на парични и предметни награди от работодателя. – Труд и право, 2012, № 11, 26 – 29;
 24. Допустими ли са удръжки от трудовото възнаграждение при наличие или липса на съгласие от работника. – Труд и право, 2012, № 12, 35-39;
 25. Отлагане и погасяване правото на ползване на платения годишен отпуск. - Труд и право, 2013, № 5
 26. Какви причини могат да обосноват неспазване от незаконно уволнения работник или служител на 14-дневния срок за възстановяване на работа. — Труд и право, 2015, № 2, 27—31.
 27. Удължаване срока на износване на работното и униформеното облекло –Труд и право, 2015, № 3, 32 – 36.
 28. Какво означават промените в трудовото законодателство във връзка извънредното положение – 26.03.2020, Капитал - https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2020/03/26/4046110_kakvo_oznachavat_promenite_v_trudovoto_zakonodatelstvo/
 29. Кратък преглед на мярката „60/40“ за стимулиране запазването на заетостта - 14.04.2020, Капитал   https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/04/14/4054338_kratuk_pregled_na_miarkata_6040_za_stimulirane/
 30. Какво означават промените в трудовото законодателство при извънредното положение 15.04.2020, Капитал  https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/04/15/4054990_kakvo_oznachavat_promenite_v_trudovoto_zakonodatelstvo/
 31. Коронавирус, карантина, болнични, работа от вкъщи – какви са правата ни – 11.11.2020, Капитал https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pazar-na-truda/2020/11/11/4138002_koronavirus_karantina_bolnichni_rabota_ot_vkushti_-/