Премини към основното съдържание

ас. д-р Цветелина Байрактарова


 

Цветелина Байрактарова е родена през 1991 г. в гр. Троян. 
През 2015 г. завършва „Право“ в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с пълно отличие. През студентските си години участва в множество студентски състезания за решаване на казуси и конкурси за съчинения. В периода 2013-2014 г. е председател на Кръжока по гражданско и търговско право към ЮФ на СУ и участва в стажантската програма на Софийски районен съд.
През 2016 г. завършва с отличие двугодишен курс „Въведение в английското право и правото на ЕС“ към Британски правен център. 
През 2016 г. печели награда за най-добър оратор в състезанието Central and Eastern Europe Moot Court (CEEMC) и по-късно същата година стажува в Люксембург при Елинор Шарпстън, генерален адвокат към Съда на ЕС. През 2017 и 2018 г. е част от треньорския екип на отбора на СУ в СЕЕМC.
От 2017 г. е редовен докторант по търговско право с тема на дисертационния труд „Договорът за банков кредит“ и хоноруван асистент по търговско право към Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От октомври 2021 г. заема академична длъжност „асистент“ по търговско право.
През 2022 г. Цветелина Байрактарова завършва магистратура по право в Harvard Law School с фокус фондове за рисков капитал и международни сливания и придобивания. 
Цветелина Байрактарова е член на Софийска адвокатска колегия от 2017 г.
Списък с преподавани предмети:
1. Търговско право – I част;
2. Търговско право – II част.
 

Търговско право

1. За някои проблеми, свързани с неустойката, задатъка и отметнината. -  Търговско право, кн. 3/2013 г., достъпна на сайта https://www.challengingthelaw.com;
2. Управление и представителство на капиталово търговско дружество. -  Търговско право, кн. 4/2014 г., достъпна на сайта https://www.challengingthelaw.com;
3. Дискусионни въпроси във връзка с договора за банков кредит. - Търговско право, кн. 2/2016 г., достъпна на сайта http://gramada.org/; 
4. Що е то подчинен дълг и има ли валидна почва у нас?, - В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019;
5. Инвестиция в комплекс от затворен тип. - Градът, бр. 1/2020 г.;
6. Заповедта за затваряне на търговски обекти – какво става с наемите, кредитите и заплатите, 2020 г. - https://news.lex.bg/.