Премини към основното съдържание

ас. Цанко Иванов

кабинет 307, тел. 02 / 9308 268 

cpivanov@uni-sofia.bg

Цанко Пламенов Иванов (роден на 14.02.1985 г. в гр. София), асистент, Катедра по гражданскоправни науки.

            2003 година завършва Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в гр. Стара Загора.

2008 година завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

2013 година завършва магистърска  програма „Сигурност и отбрана“ в НБУ като защитава магистърска теза на тема свързана с противодействието на имотните измами.

От 2015 година практикува като адвокат. Преди това е заемал длъжностите юрисконсулт на Нотариална камара на Република България, юрисконсулт в правен отдел на банка и помощник-нотариус.

От 2012 година е вписан като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Владее английски език.

Преподавани учебни дисциплини: Вещно право

Вещно право