Премини към основното съдържание

ас. Александър Кацарски

кабинет 298, тел. 02 / 9308 287

kacarski@uni-sofia.bg

Асистент Александър Кацарски преподава Търговско право – I част в Юридическия факултет.

            Член е на Работна група № 4 „Дружествено право и корпоративно управление“ при Министерство на правосъдието.

            Член е на Института за световно бизнес право при МТК - Париж.

Има интереси в областта на Облигационното право и преподава Облигационно право като хоноруван асистент в Юридическия факултет на ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Член е на Българското общество по строително право.

Има интереси и в областта на Арбитража и е арбитър и заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Член е на Института на сертифицираните арбитри – Лондон.

Бил е член на Съвета по законодателство при Председателя на XXXIX и XL Народно събрание.

Преподавани понастоящем дисциплини: Търговско право – I част.

Търговско право

Публикации /след 01.01.2000 г./:

* “Съответствие на българското търговско право с Трета /78/855/ЕИО/ и Шеста /82/891/ЕИО/ директива в областта на дружественото право”, сп. “Съвременно право” 2000 г. кн. 6, с. 103- 118, и 2001 г. кн. 1, с. 66- 75;

      * „Съответствие на фигурата на търговския представител с правото на Европейската общност”, сп. “Съвременно право” 2003 г. кн. 3, с. 7- 12;

      * „Измененията в производството по несъстоятелност”, сп. “Съвременно право” 2003 г. кн. 4, с. 7- 26;

      * „Промените в дружественото право в сила от 1 юли 2003 г.”, сп. “Търговско право” 2003 г. кн. 4, с. 5- 24;

      * „Промените в дружественото право в сила от 1 януари 2004 г.”, сп. “Търговско право” 2003 г. кн. 5, с. 5- 25;

      * „Правни последици на пренаемането (чл. 234 ЗЗД)”, Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев,С, 2005, с. 173- 182;

       * „Хармонизиране на уредбата на дружественото право на Република България”, сп. „Европейска интеграция и право” 2005 г. кн. 2, с. 47- 53;

* „Особености на несъстоятелността като производство”,  сп. “Търговско право” 2005 г. кн. 5- 6, с. 67- 72;

* Чл. 1- 11, 27- 30, 31а- 31е, 32- 37, 40- 41, § 1-3, 6-7, 9-57 от Кацарски, А и Тушева, Г, „Закон за търговския регистър. Тематичен коментар”, С, 2007, С, 2009;

* Коментар от Кацарски, А, „Актуални промени в Търговското право”, С, 2007, с. 15- 50;

*„Юридически характеристики на реалните обезпечения”, Юбилеен сборник в памет на професор Петко Венедиков,С, 2008, с. 130- 142;

* „Удостоверение за законосъобразност в българското търговско право”, Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев”,С, 2009, с. 335- 345;

* “Арбитражното споразумение и неговата действителност“ от Стамболиев, О и Кацарски, А, сп. „Норма“ 2014, бр. 7, с.46- 56;

* “Съотношение между неустойка за забава и законна лихва за забава“, Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков, ВТ, 2016, с. 203-208;

* „Правото на обезщетение на търговския представител в светлината на чл. 40, ал. 1, изр. посл. ТЗ“, сп. „Норма“ 2018, бр. 1, с. 13- 23;

* „Конклудентно сключване на арбитражно споразумение“, Сборник Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз – Международна научна конференция Велико Търново 09-10 ноември 2018 г., 2019, с. 68- 78.