Премини към основното съдържание

Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век

Ръководител на проекта е проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
С настоящия проект ще се допринесе съществено за запълването на една празнота в преподаването на римското право и романистичната традиция в исторически контекст и обърнато и към европейската правна култура.
С издаването на учабното помагало ще се синхронизира лекционния курс, семинарните занятия, ще си обобщи натрупаната литература и ще се направи селектирана библиография по актуалните проблеми на римското право и романистичната традиция;
С изгражданто на сайт по римско право не само ще се улесни учебния процес, но и ще се даде възможност за едно по- съвременно обучение с по- щироки перспективи;
С издаването на електронно списание по римско право ще се даде възможност за широк кръг читатели за запознаване със значими съвременни изследвания по римско право и романистична традиция. Участието на чуждестранни автори със значителен научен престиж, чиито изследвания са достъпни само в големите специализирани библиотеки, ще допринесе много в тази насока.
С организирането на научна конференция целите на проекта ще бъдат представени пред широката правна общественост, ще се обобщят добрите дидактични практики на преподаването на римското право и романистичната традиция във най- авторитетните университети в Европа.


НАУЧНИ ЗАДАЧИ НА ЕКИПА НА ПРОЕКТА
Да се направи преглед на дидактичната литература по римско право и романистична традиция у нас и в чужбина и да се състави помагало с текстове, казуси и схеми, предназначено за нуждите на семинарните занятия по римско частно право, както и за преподаваните факултативни дисциплини.
Да се състави библиография на съчиненията от български и чуждестранни автори по темата на проекта
Да се създаде сайт по римско право и римскоправна традиция, на който да бъдат поставени дидактични материали, както и всякаква друга информация, свързана с преподаването и изучаването на римското право и римскоправната традиция;
Да се състави и издава два пъти годишно романистично списание в електронен вид, поставено на сайта по римско право, със статии на български и чужди романисти, съответно преведени на български
Да се организира конференция за преподаването на римското право и романистичната традиция в съседните страни и в Европа, като се преведат и издадат в електронен вид представените доклади.
Да се подкрепи работата на кръжока по Римско право като среда за израстване на студентите и формиране на млади учени, като се публикуват подготвяните доклади  и презентации на сайта по римско право.
Да се участва в международни научни форуми по темата на проекта.

Parent
Научни проекти