Премини към основното съдържание

Развитие на съдебната практика по недействителността на решенията на органите на юридическите лица на частното право’

Ръководител на проекта е проф. д.ю.н. Иван Русчев. В екипа участват преподаватели от катедра "Гражданскоправни науки": ас. Ирина Богданова, ас. д-р Христина Петкова, ас. Георги Георгиев, гл. ас. д-р Димитър Стоянов, гл.ас. д-р Венцислав Петров. 
Изследователските задачи пред екипа, участващ в проекта, включват:
- Анализ на съвременното състояние на действащата нормативна уредба на недействителността на решенията на органите на различните видове корпоративно устроени юридически лица на частното право (търговски дружества, кооперации, сдружения и т.н.) в различните нормативни актове, които я уреждат – Търговски закон, Закон за кооперациите, Закон за юридическите лица с нестопанска цел и др.
- Проучване на съдебната практика по в областта на недействителността на решенията на органите на различните видове корпоративно устроени юридически лица на частното право с цел открояване на най-актуалните несъответствия между съдебната практика и правната теория, както и на противоречиво разрешавани от съдилищата конкретни материалноправни и процесуални въпроси. 
- Проучване на българската и чуждестранна специализирана литература по посочените въпроси, вкл. изследване на налична литература в библиографски и наукометрични база данни.
- Извършване на подбор и определяне на конкретни актуални теми по проблематиката на предлагания проект с цел по-задълбоченото им разработване в рамките на докторантски и специализантски програми към Катедра „Гражданскиправни науки“, както и за целите на хабилитационни процедури и научно израстване на членовете на академичния състав.
 - Организиране и провеждане на научно-приложни форуми, посветени на посочените проблеми с участие на представители на юридическите факултети от страната, съдии, адвокати и представители на други юридически професии.
- Подготовка и издаване на тематичен сборник с докладите от научната конференция.

Parent
Научни проекти